Roditeljska odgovornost – skrbništvo nad djecom i prava na kontakt

Nizozemska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Što u praktičnom smislu znači pravni pojam „roditeljska odgovornost”? Koja su prava i obveze nositelja roditeljske odgovornosti?

Pojam „roditeljska odgovornost” znači pravo u odnosu na dijete te odgovornost za odgoj tog djeteta i skrb o njemu.

U članku 247. knjige 1. Građanskog zakonika (Burgerlijk Wetboek) o tome je propisano sljedeće:

1. Roditeljska prava uključuju dužnost i pravo roditelja da skrbe za maloljetno dijete i da ga odgajaju.

2. „Skrb i odgoj” uključuju brigu i preuzimanje odgovornosti za mentalnu i fizičku dobrobit i sigurnost djeteta te promicanje razvoja djetetove osobnosti. Roditelji ne smiju primjenjivati mentalno ili fizičko nasilje ili drugo ponižavajuće postupanje u okviru skrbi za dijete i njegova odgoja.

3. Roditeljska odgovornost uključuje obvezu roditelja da promiče razvoj veze djeteta s drugim roditeljem.

4. Dijete nad kojim roditelji izvršavaju zajedničko skrbništvo ima pravo na jednaku skrb i odgoj obaju roditelja i nakon prestanka braka, osim smrću, nakon zakonske rastave ili prestanka životnog partnerstva, osim smrću, ili nakon prekida zajedničkog života, ako je stavljena napomena iz članka 252. stavka 1.

5. U cilju provedbe stavka 4. roditelji mogu u sporazumu ili planu o roditeljskoj skrbi uzeti u obzir praktične prepreke koje mogu nastati u vezi s prestankom braka, osim smrću, nakon zakonske rastave ili prekida životnog partnerstva, osim smrću, ili prekidom zajedničkog života ako je stavljena napomena iz članka 252. stavka 1., ali samo ako i dok postoji relevantna prepreka.

2 Tko u pravilu ima roditeljsku odgovornost nad djetetom?

Roditelji imaju pravo skrbi i odgoja djeteta, kao i odgovornost za skrb i odgoj djeteta. Međutim, postoje iznimke od tog pravila.

3 Ako roditelji nisu sposobni ili ne žele snositi roditeljsku odgovornost nad svojom djecom, može li se umjesto njih odrediti neka druga osoba?

Ako roditelji ne žele ili ne mogu izvršavati roditeljsko pravo ili odgovornost, sud može roditeljsko pravo prenijeti na drugu osobu.

4 Ako se roditelji razvedu ili prekinu odnos, kako se rješava pitanje roditeljske odgovornosti u budućnosti?

Nakon razvoda oba roditelja zadržavaju roditeljsko pravo u odnosu na svoju djecu. Oboje su odgovorni za skrb za djecu i njihov odgoj. Međutim, postoje iznimke od tog pravila. U nekim slučajevima sud može, na zahtjev, skrbništvo dodijeliti jednom roditelju. Roditeljstvo (koje prema definiciji nije jednako roditeljskom pravu) i povezana prava i dužnosti mogu se isto tako različito urediti u planu o roditeljskoj skrbi koji se sastavlja u slučaju razvoda.

5 Ako roditelji postignu dogovor po pitanju roditeljske odgovornosti, koje se formalnosti moraju poštovati kako bi taj sporazum postao pravno obvezujući?

U slučaju razvoda dogovoreno se utvrđuje u planu o roditeljskoj skrbi koji pregledava sud. Sud proglašava razvod.

Vidjeti i: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/scheiden/vraag-en-antwoord/checklist-bij-scheiden-of-uit-elkaar-gaan

6 Ako roditelji ne mogu postići dogovor po pitanju roditeljske odgovornosti, koja je alternativa rješavanju spora a da se izbjegne izlazak pred sud?

Za rješavanje sporova u pogledu roditeljstva moguće je mirenje.

7 Ako roditelji izađu pred sud, o kojim pitanjima u vezi s djetetom može odlučivati sudac?

Sudskom odlukom obuhvaćeni su svi elementi plana o roditeljskoj skrbi, uključujući skrbništvo, podjelu zadaća u pogledu skrbi za dijete i njegov odgoj te glavno mjesto boravka djeteta.

8 Ako sud odluči da jedan roditelj treba imati isključivu skrb nad djetetom, znači li to da on ili ona može odlučivati o svim pitanjima u vezi s djetetom a da se prethodno ne savjetuje s drugim roditeljem?

Ne. Roditelj koji ima skrbništvo nad djetetom obvezan je roditelja koji nema skrbništvo obavješćivati o važnim pitanjima u pogledu osobe [HM-B1] i imovine djeteta te se s potonjim roditeljem savjetovati o odlukama koje se odnose na dijete. Međutim, konačnu odluku donosi roditelj koji ima skrbništvo.

9 Ako sud odluči da roditelji trebaju imati zajedničku skrb nad djetetom, što to znači u praksi?

To znači da oba roditelja imaju jednaka prava i dužnosti kao i roditelj koji ima skrbništvo (vidjeti pitanje br. 1) ako su u planu o roditeljskoj skrbi roditelji dogovorili drukčiju podjelu zadaća u pogledu skrbi za dijete i njegova odgoja.

10 Kojem se sudu ili tijelu trebam obratiti ako želim podnijeti zahtjev za roditeljsku odgovornost? Koje se formalnosti moraju poštovati? Koje dokumente trebam priložiti zahtjevu?

Za dobivanje skrbi nad djetetom zahtjev se mora podnijeti sudu koji je nadležan za mjesto boravka djeteta. Dokumenti koje treba podnijeti ovise o situaciji roditelja i djeteta. Informacije o potrebnim dokumentima nalaze se u Pravilima postupka (Procesreglement), Skrbništvo i kontakt (Gezag en omgang). U tom pogledu može pomoći odvjetnik.

11 Koji se postupak primjenjuje u takvim slučajevima? Postoji li hitni postupak?

Ne postoje posebni postupci za navedene situacije. Da, mogući su postupci radi određivanja privremenih mjera.

12 Mogu li dobiti pravnu pomoć za pokrivanje troškova postupka?

Da, moguća je pravna pomoć, iako to ovisi o određenim uvjetima. Dodatne informacije o tome nalaze se na internetskim stranicama Vijeća za pravnu pomoć (Raad voor Rechtsbijstand).

13 Je li moguće uložiti žalbu protiv odluke o roditeljskoj odgovornosti?

Da, žalbe se mogu podnijeti žalbenom sudu (gerechtshof).

14 U određenim slučajevima potrebno je obratiti se sudu kako bi se zatražilo izvršenje odluke o roditeljskoj odgovornosti. Kojem se sudu trebam obratiti u takvim slučajevima i koji se postupak primjenjuje?

U tom se slučaju primjenjuje redovni sudski postupak.

15 Što trebam učiniti kako bi se u ovoj državi članici priznala i izvršila odluka o roditeljskoj odgovornosti koju je donio sud u drugoj državi članici?

Načelno nije potrebno poduzimati nikakve mjere. To se događa automatski ako je država članica stranka Uredbe Bruxelles II.a. Uredba se primjenjuje u svim državama članicama Europske unije osim u Danskoj.

16 Kojem se sudu u ovoj državi članici trebam obratiti kako bih podnio prigovor na priznanje odluke o roditeljskoj odgovornosti koju je donio sud u drugoj državi članici? Koji se postupak u takvim slučajevima primjenjuje?

Žalbe se moraju podnijeti sudu u zemlji u kojoj je odluka donesena.

Kad je riječ o žalbi u obiteljskim stvarima, u Nizozemskoj je potrebna pomoć odvjetnika. Odvjetnik žalbu može podnijeti u pisarnici žalbenog suda. Nakon što sud donese odluku u obiteljskom predmetu, odvjetnik žalbu može podnijeti u roku od tri mjeseca. Žalbeni sud strogo primjenjuje taj rok. Datum na koji je pisarnica zaprimila zahtjev za podnošenje žalbe službeni je datum podnošenja žalbe.

17 Koje se pravo primjenjuje u postupku o roditeljskoj odgovornosti ako dijete ili stranke ne žive u ovoj državi članici ili su različitih nacionalnosti?

Nizozemski sudovi primjenjuju samo nizozemsko pravo.

 

Ova je internetska stranica dio portala Vaša Europa.

Važno nam je vaše mišljenje o korisnosti pruženih informacija.

Your-Europe

Posljednji put ažurirano: 07/02/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.