Az átmeneti időszak vége előtt indított, folyamatban lévő polgári eljárásokat az uniós jog alapján fogják lefolytatni. Az európai igazságügyi portálon 2024 végéig még olvashatók lesznek az Egyesült Királyságra vonatkozó releváns információk, az országgal kötött kölcsönös megállapodás alapján.

Szülői felelősség – gyermek feletti felügyelet, kapcsolattartási jog

Gibraltár
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Mit jelent a gyakorlatban a jogi értelemben vett szülői felelősség fogalma? Melyek a szülői felelősséggel rendelkező személy jogai és kötelességei?

A gibraltári jogban a szülői felelősség a gyermek felügyeletére, gondozására és irányítására utal, amelyet rendesen a szülő, a szülők, illetve a kijelölt gyám gyakorol. Általában a szülő vagy gyám felel a gyermek felügyeletéért és neveléséért, valamint a gyermek bármilyen vagyontárgyának kezeléséért (illetve az e célból bizalmi vagyonkezelésben álló vagyontárgy kezeléséért).

A szülői felelősség kifejezés arra az apára, anyára vagy kijelölt gyámra terjed ki, aki az adott gyermek vonatkozásában a szülői felelősséget ellátja. A szülői felelősség magában kiterjed továbbá a gyermek fejlődési szakaszának megfelelő közvetlen irányítására, illetve iránymutatás nyújtására. Magában foglalja továbbá a gyermek nevelését, ha pedig a szülő nem él együtt a gyermekkel, a személyes viszony és közvetlen kapcsolat fenntartását vele, illetve a gyermek törvényes képviselőjeként történő eljárást.

2 Általában ki gyakorolja a gyermek felett a szülői felelősséget?

Általában a gyermek felügyelete és nevelése, valamint a tulajdon kezelése terén az anya ugyanolyan jogokkal és felügyelettel rendelkezik, mint az apa. Az anya és az apa ilyen jogai és felügyelete egyenlő, és a másik szülő nélkül bármelyikük által gyakorolható. Ezekre az általános jogokra alkalmazandók a gibraltári bíróságok által kibocsátott végzések.

Amennyiben a gyermek apja és anyja születésének időpontjában házasok voltak, a gibraltári jog szerint mindkét szülő szülői felelősséggel rendelkezik a gyermek felett. Ha azonban nem voltak házasok, a születéskor egyedül az anyát illeti meg a szülői felelősség. Ez nem szigorú vagy abszolút szabály, mivel a gibraltári jog elismeri, hogy ha az anya az apát „apaként” elismeri, úgy az utóbbi megszerzi a szülői felelősséget a gyermek felett. Abban az esetben is ez a helyzet, ha a bíróság így rendelkezik.

A gyermek vonatkozásában ugyanakkor egy, kettő vagy több személy is rendelkezhet szülői jogokkal. E jogot azonban nem gyakorolhatják a másik szülő, illetve adott esetben valamelyik másik szülő hozzájárulása nélkül, kivéve, ha ezt bíróság, jogi aktus vagy megállapodás elrendeli.

3 Ha a szülők nem tudják vagy nem akarják gyakorolni a szülői felelősséget gyermekeik felett, kinevezhető-e helyettük egy másik személy?

A szülő halála esetén a túlélő szülő válik a gyermek gyámjává, vagy egyedül, vagy az elhunyt szülő által kijelölt gyámmal együtt. Ha az elhunyt szülő nem jelölt ki gyámot vagy a megjelölt gyám elhunyt vagy megtagadja, hogy eljárjon, a bíróság – ha szükségesnek ítéli – gyámot jelölhet ki.

A bíróság a gyermek anyjának vagy apjának kérelmére végzést hozhat a gyermek elhelyezését, illetve az anya vagy az apa gyermekkel való kapcsolattartási jogát illetően. A bíróság emellett jogosult a gyermeket bármely személynél elhelyezni (akár szülőnél, akár másnál). Az egyik szülőnél való elhelyezés azonban nem érvényesíthető, ha a két szülő együtt él.

4 Ha a szülők elválnak vagy különválnak, hogyan születik döntés a szülői felelősség további gyakorlásáról?

Válás esetén a Supreme Court of Gibraltar (gibraltári legfelsőbb bíróság) rendelkezik a jogerős döntés előtt és után is gyakorolható jogkörrel arra, hogy rendelkezzen a házasságból származó gyermek felügyeletéről, tartásáról és oktatásáról, illetve annak elrendelésére, hogy a gyermek bírósági védelembe vételére irányuló eljárás induljon. A legfelsőbb bíróság (Supreme Court) nem bonthatja fel a házasságot mindaddig, amíg meg nem győződött arról, hogy a gyermek vonatkozásában megfelelő megoldás született.

Ha a szülők elválnak, a felek megállapodást köthetnek, amely révén valamelyikük úgy dönthet, hogy lemond egyes szülői jogairól, illetve azok összességéről. Az ilyen megállapodást azonban a bíróság nem hajthatja végre, ha úgy véli, hogy annak érvényesítése nem szolgálná a gyermek érdekét.

5 Ha a szülők megállapodást kötnek a szülői felelősség tárgyában, milyen alaki szabályokat kell betartani ahhoz, hogy megállapodásuk jogilag kötelező erejű legyen?

Amint az a fenti 4. kérdésnél szerepel, ha a szülő olyan különválási megállapodást köt, amely alapján lemond egyes szülői jogairól, illetve azok összességéről, az ilyen megállapodást a bíróság csak akkor hajthatja végre, ha úgy véli, hogy annak érvényesítése a gyermek érdekét szolgálná.

6 Ha a szülők nem tudnak megállapodásra jutni a szülői felelősség kérdésében, milyen egyéb, bíróságon kívüli alternatív megoldások vannak a konfliktus rendezésére?

Amennyiben a szülői felelősség kérdését bontóperben hozzák fel, akkor e kérdés eldöntése a Supreme Court of Gibraltar (gibraltári legfelsőbb bíróság) hatáskörébe tartozik. Ugyanakkor a házassági tanácsadás keretében lehet szociális segítségnyújtásban részesülni. A házassági tanácsadást Gibraltárban a római katolikus egyház biztosítja. Bizonyos kérdések emellett közvetítés útján is rendezhetők.

7 Ha a szülők bírósághoz fordulnak, mely kérdésekben hozhat döntést a bíró a gyermekkel kapcsolatban?

A bíróság bármely olyan kérdést eldönthet, amely megítélése szerint kihathat a gyermek jólétére.

8 Ha a bíróság a szülői felügyeletet csak az egyik szülőnek ítéli meg, az egyben azt is jelenti, hogy a jogot gyakorló szülő a másik szülő előzetes megkérdezése nélkül dönthet a gyermeket érintő minden kérdésben?

Amennyiben a teljes felügyeletet az egyik szülő részére biztosítják, ő dönthet a gyermekkel kapcsolatos minden kérdésben, anélkül, hogy előzetesen konzultálnia kellene a másik szülővel, kivéve, ha ez egy fennálló bírósági végzés, például a gyermekkel való kapcsolattartásról szóló végzés megsértésének minősül.

9 Mit jelent a gyakorlatban, ha a bíróság úgy dönt, hogy a két szülő közösen gyakorolja a szülői felügyeletet?

A gyermek közös felügyelete azt jelenti, hogy mindkét szülőnek azonos jogai és kötelezettségei vannak a gyermek vonatkozásában. E jogokat együtt vagy külön-külön lehet gyakorolni.

10 Ha valaki szülői felelősséggel kapcsolatos kérelmet kíván benyújtani, melyik bírósághoz vagy hatósághoz kell fordulnia? Milyen alaki szabályokat kell betartani, és milyen iratokat kell csatolni a kérelemhez?

Amennyiben a szülői felelősség iránti kérelmet bontóper során vagy annak következtében nyújtják be, a kérelmet a Supreme Court of Gibraltar-hoz (gibraltári legfelsőbb bíróság) kell benyújtani. A kérelmet summons (idézés) formában kell benyújtani, affidavittel (eskü alatt tett nyilatkozat) alátámasztva. E dokumentumok benyújtása során a legfelsőbb bíróság hivatala (Supreme Court Registry) időpontot tűz ki a kérelem tárgyalására.

A gondozásra szoruló gyermek gyámság alá helyezésére irányuló kérelmet szintén a Supreme Court of Gibraltar-hoz (gibraltári legfelsőbb bíróság) kell benyújtani.

Amennyiben a szülői felelősség kérdése nem bontóper alapján merül fel, a kérelmet a Magistrates' Court of Gibraltar-hoz (gibraltári általános hatáskörű elsőfokú bíróság) lehet benyújtani. A kérelmet írásbeli panasz (complaint) formájában kell benyújtani, amely tartalmazza a kérelmet és az annak alapjául szolgáló jogalapokat. A gyermek születési anyakönyvi kivonatát, valamint adott esetben a házassági anyakönyvi kivonat másolatát csatolni kell a kérelemhez. A panasz (complaint) beérkezését követően a bíróság kitűzi a tárgyalást és tájékoztatja a feleket a várakozási idő kezdő időpontjáról.

11 Milyen eljárás érvényes ezen esetekre? Van-e sürgősségi eljárás?

A legfelsőbb bíróság (Supreme Court) vagy az általános hatáskörű elsőfokú bíróság (Magistrates' Court) minden esetben kitűzi az adott kérelemmel kapcsolatos tárgyalást és tájékoztatja a feleket. A feleknek, adott esetben jogi képviselőikkel együtt, a megjelölt időpontban meg kell jelenniük a bíróságon.

Sürgősségi eljárások akkor állnak rendelkezésre, ha úgy tűnik, hogy egy gyermek gondozásra szorul.

12 Igényelhető-e jogsegély az eljárás költségeinek fedezésére?

Költségmentesség mind az általános hatáskörű elsőfokú bíróság (Magistrates' Court) előtt, mind a legfelsőbb bíróság (Supreme Court) előtt elérhető, az anyagi helyzet vizsgálata alapján. A költségmentesség iránti kérelmet mindkét bíróság előtti eljárás során a legfelsőbb bírósághoz (Supreme Court) kell benyújtani, a kérelem formanyomtatványai a legfelsőbb bíróság hivatalánál (Supreme Court Registry) szerezhetők be.

13 Lehet-e fellebbezni a szülői felelősséggel kapcsolatban hozott döntés ellen?

Amennyiben a szülői felelősséggel kapcsolatban hozott határozatot az általános hatáskörű elsőfokú bíróság (Magistrates' Court) hozta, a legfelsőbb bírósághoz (Supreme Court) lehet fellebbezni. Amennyiben a határozatot a legfelsőbb bíróság (Supreme Court) hozta, a Court of Appealhoz (fellebbviteli bíróság) lehet fellebbezni.

14 Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy bírósághoz kell fordulni a szülői felelősséggel kapcsolatos döntés végrehajtása érdekében. Milyen bírósághoz kell fordulni és milyen eljárás követendő ilyen esetekben?

A szülői felelősséggel kapcsolatos eredeti végzést hozó bírósághoz kell kérelmet benyújtani. Amennyiben e bíróság az általános hatáskörű elsőfokú bíróság (Magistrates' Court) volt, panaszt (complaint) kell benyújtani, amelyben megjelölik a panasz (complaint) jogalapjait. A legfelsőbb bírósághoz (Supreme Court) Summons-t (idézés) kell benyújtani, adott esetben affidavittel (eskü alatt tett nyilatkozat) alátámasztva.

15 Mit kell tennem az egy másik tagállamban kibocsátott, szülői felelősségről szóló bírósági határozat e tagállamban történő elismerése és végrehajtása érdekében?

A valamely tagállamban házasság felbontása, a különválás vagy a házasság érvénytelenítése iránti eljárás keretében hozott szülői felelősségről szóló ítélet elismerhető Gibraltárban. Az ilyen ítélet végrehajtása céljából kérelmet kell benyújtani az általános hatáskörű elsőfokú bírósághoz (Magistrates' Court) a végrehajthatóvá nyilvánítás céljából.

16 E tagállamban mely bírósághoz kell fordulnom az egy másik tagállamban kibocsátott, szülői felelősségről szóló bírósági határozat elismerésének megtámadása érdekében? Milyen eljárás alkalmazandó ilyen esetben?

A végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelemről szóló határozattal szemben bármelyik fél fellebbezést nyújthat be. A fellebbezést a legfelsőbb bírósághoz (Supreme Court) kell benyújtani, ha a határozatot az általános hatáskörű elsőfokú bíróság (Magistrates' Court) hozta.

17 Melyik jogot alkalmazza a bíróság a szülői felelősségről szóló eljárásban, ahol a gyermek vagy a felek nem e tagállamban élnek vagy eltérő állampolgársággal rendelkeznek?

A gibraltári bíróságok a gibraltári jogot alkalmazzák, ami magában foglalja a helyi jogszabályokat, valamint az időről időre Gibraltárra is kiterjesztett hatályú törvényeket és egyéb rendelkezéseket.

 

Ez a webhely az Európa Önökért portál része.

Örömmel vesszük visszajelzését arról, hogy hasznosnak találta-e az oldalon szereplő információkat.

Your-Europe

Utolsó frissítés: 09/08/2021

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.