Tėvų pareigos: vaiko globa ir bendravimo teisės

Tėvų valdžia – tai visos jų teisės ir pareigos vaiko ir jo turto atžvilgiu. Nors ši sąvoka įvairiose valstybėse narėse skiriasi, ji paprastai apima vaiko globą ir lankymo teises. Jei esate tarptautinė pora, turinti vieną ar daugiau vaikų ir dabar skiriatės, turėsite susitarti dėl vaikų globos.

Nuo ko pradėti?

Kas yra globa? Kas yra vaiko lankymo teisės?

Kol tėvai gyvena kartu, paprastai jie globoja vaikus kartu. Tačiau tėvams išsituokus arba pradėjus gyventi skyrium, jie turi nuspręsti, kaip ši pareiga bus vykdoma toliau.

Tėvai gali nuspręsti, kad vaikas gyvena pakaitomis su abiem tėvais arba tik su vienu iš jų. Pastaruoju atveju kitam iš tėvų paprastai suteikiama teisė lankyti vaiką tam tikru laiku.

Globos teisės apima ir kitas teises ir pareigas, susijusias su vaiko ugdymu ir priežiūra, įskaitant teisę prižiūrėti vaiko turtą. Paprastai tėvai turi tėvų pareigas vaiko atžvilgiu, tačiau tėvų pareigos taip pat gali būti perduodamos institucijai, kuriai patikėtas vaikas.

Kas priima sprendimus dėl globos ir lankymo teisių?

Šiuos klausimus tėvai gali išspręsti abipusiu susitarimu. Jeigu tėvams susitarti nepavyksta, jiems gali padėti tarpininkas arba advokatas. Puslapio apačioje pateikiama nuoroda, padėsianti susirasti tarpininką.

Jeigu tėvai susitarti negali, jiems gali tekti kreiptis į teismą. Teismas gali nuspręsti, kad vaiko globos teises turės abu tėvai (bendra globa) arba vienas iš tėvų (vieno iš tėvų globa). Jei globa atitenka tik vienam iš tėvų, teismas gali priimti sprendimą dėl kito iš tėvų teisių lankyti vaiką.

Tarptautinių porų atveju jurisdikciją turintis teismas nustatomas pagal ES teisės nuostatas. Puslapio apačioje pateikiama nuoroda, padėsianti susirasti kompetentingą teismą.

Pagrindinis tikslas – užtikrinti, kad abu tėvai nesikreiptų kiekvienas į savo šalies teismą ir kad vienoje byloje nebūtų priimti du sprendimai. Laikomasi principo, kad kompetentingas teismas yra valstybės, kurioje yra vaiko įprastinė gyvenamoji vieta, teismas.

Ar teismo sprendimas yra vykdytinas kitoje ES šalyje?

Teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo sistema užtikrina, kad priimtas teismo sprendimas galiotų ir kitose ES šalyse. Dėl to tėvų pareigas vykdantiems asmenims lengviau įgyvendinti savo teises.

Sprendimas dėl teisės bendrauti su vaiku kitoje ES valstybėje narėje pripažįstamas be papildomų procedūrų – taip vaikai ir abu tėvai skatinami palaikyti ryšius.

Kokios yra taikytinos ES teisės nuostatos?

Tarpvalstybinius tėvų ir vaikų santykių klausimus reglamentuojančios nuostatos yra išdėstytos Reglamente „Briuselis IIa“. Šios nuostatos vienodai taikomos visiems vaikams, nesvarbu, ar jie gimė santuokoje, ar ne. Reglamentas „Briuselis IIa“ – ES teisminio bendradarbiavimo bylose dėl santuokos ir tėvų pareigų pagrindas. Visose ES šalyse, išskyrus Daniją, šis reglamentas taikomas nuo 2005 m. kovo 1 d.

Spustelėjus kurios nors šalies vėliavą, bus pateikta išsami tos šalies informacija.

Susijusios nuorodos

Paskutinis naujinimas: 25/11/2021

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.