Vecāku atbildība – bērna aizgādība un saziņas tiesības

Vecāku atbildība nozīmē visas tiesības un pienākumus attiecībā pret bērnu un viņa mantu. Lai gan šim jēdzienam dažādās valstīs var būt atšķirīga nozīme, tas parasti ietver aizgādību un saskarsmes tiesības. Ja esat starptautisks pāris, kuram ir viens vai vairāki bērni, un jūs šķiraties, būs nepieciešams vienoties par aizgādības tiesību īstenošanu.

Kur sākt?

Kas ir aizgādība? Kas ir saskarsmes tiesības?

Kamēr vecāki dzīvo kopā, bērni parasti ir viņu kopīgā aizgādībā. Taču, ja vecāki šķir laulību vai šķiras, viņiem ir jālemj par to, kā šīs tiesības tiks īstenotas turpmāk.

Vecāki var nolemt, ka bērns pamīšus dzīvos pie katra no vecākiem, vai tikai pie viena no vecākiem. Ja bērns dzīvo tikai pie viena no vecākiem, otram vecākam parasti ir tiesības apmeklēt bērnu noteiktos laikos.

Aizgādības tiesības ietver arī citas tiesības un pienākumus, kas saistīti ar bērna izglītību un aprūpi, tai skaitā tiesības uzraudzīt bērnu un gādāt par viņa mantu. Vecāku atbildība pār bērnu parasti ir vecākiem, taču vecāku atbildību var nodot arī iestādei, kurai bērns ir uzticēts.

Kas lemj par aizgādību un saskarsmes tiesībām?

Vecāki šos jautājumus var izlemt, savstarpēji vienojoties. Mediators vai advokāts var palīdzēt vecākiem, kas nespēj panākt vienošanos. Lai atrastu mediatoru, apmeklējiet saiti šīs lapas lejasdaļā.

Ja vecāki nevar vienoties, viņiem var nākties vērsties tiesā. Tiesa var lemt, ka aizgādības tiesības ir abiem vecākiem (kopīga aizgādība) vai ka aizgādības tiesības ir vienam no vecākiem (atsevišķa aizgādība). Ja aizgādības tiesības ir tikai vienam no vecākiem, tiesa otram vecākam var piešķirt saskarsmes tiesības.

Starptautiska pāra gadījumā ES noteikumi paredz, kuras tiesas jurisdikcijā ir lietas izskatīšana. Lai atrastu kompetento tiesu, apmeklējiet saiti šīs lapas lejasdaļā.

Galvenais mērķis ir izvairīties no tā, ka katrs no vecākiem vēršas tiesā savā valstī un vienā un tajā pašā lietā tiek pieņemti divi nolēmumi. Pamatprincips ir tāds, ka kompetentā tiesa ir tiesa tajā valstī, kurā ir bērna pastāvīgā dzīvesvieta.

Vai tiesas nolēmums būs izpildāms citā ES valstī?

Nolēmumu atzīšanas un izpildes mehānisms nodrošina, ka tiesas nolēmums pēc tā pieņemšanas tiek piemērots citās ES valstīs. Tas personām, kurām ir vecāku atbildība, atvieglo viņu tiesību īstenošanu.

Konkrēti, spriedums par saskarsmes tiesībām tiks atzīts citā ES dalībvalstī bez nepieciešamības veikt īpašas procesuālas darbības, tādējādi atbalstot attiecības starp bērnu un abiem vecākiem.

Kādi ES noteikumi ir piemērojami?

Noteikumi, kas attiecas uz pārrobežu lietām starp bērniem un viņu vecākiem, ir daļa no Briseles IIa regulas. Šie noteikumi ir vienādi piemērojami visiem bērniem neatkarīgi no tā, vai bērni dzimuši laulībā vai ārpus tās. Briseles IIa regula ir ES tiesu iestāžu sadarbības stūrakmens laulības lietās un vecāku atbildības lietās. Regula ir piemērojama kopš 2005. gada 1. marta visās ES valstīs, izņemot Dāniju.

Lai iegūtu sīkāku informāciju par konkrētu valsti, noklikšķiniet uz tās karodziņa.

Saites

Lapa atjaunināta: 25/11/2021

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.