Ouderlijke verantwoordelijkheid: gezag en omgangsrecht

Ouderlijke verantwoordelijkheid betekent alle rechten en plichten ten opzichte van een kind en diens bezittingen. Hoewel dit concept van land tot land verschilt, omvat het meestal het ouderlijk gezag en het omgangsrecht. Als u een internationaal paar bent met één of meer kinderen en u bent aan het scheiden, moet u een regeling treffen voor het hoederecht over de kinderen.

Hoe gaat u te werk?

Wat is het hoederecht? Wat is het bezoekrecht?

Zolang de ouders samenwonen, hebben zij doorgaans samen het hoederecht over hun kinderen. Wanneer de ouders echter scheiden of uit elkaar gaan, moeten zij beslissen hoe dit recht in de toekomst zal worden uitgeoefend.

De ouders kunnen beslissen dat het kind afwisselend bij één van beide ouders zal wonen, dan wel bij één ouder. In het laatste geval krijgt de andere ouder gewoonlijk het recht om het kind op bepaalde tijdstippen te bezoeken.

Het hoederecht omvat ook andere rechten en plichten in verband met de opvoeding en verzorging van het kind, met inbegrip van de plicht om voor het kind en zijn bezittingen te zorgen. Gewoonlijk hebben de ouders ook de ouderlijke verantwoordelijkheid over een kind, maar die kan ook aan een instelling worden gegeven waaraan een kind is toevertrouwd.

Wie beslist over het hoederecht en het bezoekrecht?

De ouders kunnen deze kwesties in onderlinge overeenstemming regelen. Wanneer de ouders er niet in slagen overeenstemming te bereiken, kan een bemiddelaar of een advocaat hen daarbij helpen. Klik op de link onderaan deze pagina om een bemiddelaar te vinden.

Wanneer de ouders er niet in geslaagd zijn tot een overeenkomst te komen, moeten zij zich mogelijk tot de rechter wenden. De rechter kan beslissen dat beide ouders het hoederecht over het kind krijgen (gezamenlijk hoederecht) of dat één van de ouders het hoederecht krijgt (enkel hoederecht). In het geval dat slechts één ouder het hoederecht heeft, kan de rechter aan de andere ouder een bezoekrecht toekennen.

In het geval van een internationaal paar, bepalen EU-regels welke rechter bevoegd is om de zaak te behandelen. Klik op de link onderaan deze pagina om de bevoegde rechter te vinden.

Het voornaamste doel is te voorkomen dat beide ouders zich in hun eigen land tot de rechter wenden en dat over dezelfde zaak twee beslissingen worden gegeven. Het principe is dat de rechter van het land waar het kind zijn gewone verblijfplaats heeft, bevoegd is.

Wordt de beslissing van de rechter in het andere EU-land ten uitvoer gelegd?

Een mechanisme voor de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen zorgt ervoor dat de beslissing van de rechter in andere EU-landen wordt toegepast zodra die is gegeven. Dit maakt het degenen die de ouderlijke verantwoordelijkheid hebben, makkelijker om hun rechten uit te oefenen.

Met name zal een beslissing inzake toegangsrechten in een andere EU-lidstaat worden erkend zonder dat daarvoor een speciale procedure is vereist, hetgeen de relatie tussen het kind en de beide ouders ten goede komt.

Welke EU-regels zijn van toepassing?

De regels om grensoverschrijdende kwesties tussen kinderen en hun ouders op te lossen, zijn opgenomen in de Verordening Brussel II bis. Deze regels zijn van toepassing op alle kinderen, zowel kinderen die uit het huwelijk zijn geboren als buitenechtelijke kinderen. De verordening Brussel II bis vormt de hoeksteen van de gerechtelijke samenwerking in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid. De verordening is sinds 1 maart 2005 van kracht in alle EU-landen behalve Denemarken.

Klik op een van de vlaggen voor landspecifieke informatie.

Links

Laatste update: 25/11/2021

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.