Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Sloveens) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar
Swipe to change

Ouderlijke verantwoordelijkheid: gezag en omgangsrecht

Slovenië
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Wat betekent het begrip “ouderlijke verantwoordelijkheid” in de praktijk? Wat zijn de rechten en plichten van degene die ouderlijke verantwoordelijkheid draagt?

Ouderlijke verantwoordelijkheid is een juridische relatie die is onderworpen aan het familierecht. De relatie begint met de geboorte van een kind of de vaststelling van het vaderschap en moederschap. In het Sloveense rechtsstelsel hebben kinderen van ongetrouwde ouders dezelfde rechten en plichten als kinderen van getrouwde ouders. De Sloveense wetgeving kent een systeem van "volledige adoptie", wat betekent dat geadopteerde kinderen op dezelfde wijze worden behandeld als biologische kinderen.

De rechtsgrond is artikel 54 van de Sloveense grondwet (Ustava Republike Slovenije), die bepaalt dat ouders het recht en de plicht hebben om hun kinderen te onderhouden, onderwijs te geven en groot te brengen. Dit recht en deze plicht kan uitsluitend om wettelijk vastgelegde redenen worden herroepen of beperkt in het belang van het kind. Kinderen van ongetrouwde ouders hebben dezelfde rechten en plichten als kinderen van getrouwde ouders.

Ouders hebben het recht en de plicht om, door middel van rechtstreekse zorg en de werkzaamheden en activiteiten die zij verrichten, te zorgen voor een goede lichamelijke en mentale ontwikkeling van hun kind. Ouders hebben het recht en de plicht om zodanig te waken over het leven, de persoonlijke ontwikkeling, de rechten en de belangen van een nog niet meerderjarig kind, dat dit een gezonde groei en een evenwichtige persoonlijke ontwikkeling doormaakt en vervolgens in staat is zelfstandig te leven en werken. Deze rechten en plichten zijn vervat in het ouderlijk recht. (Artikel 4 van de wet op het huwelijk en gezinsbetrekkingen [Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih])

Ouders moeten de belangen van hun kind beschermen bij alle activiteiten en procedures die op het kind betrekking hebben. Ouders worden geacht in het belang van hun kind te handelen, als zij tegemoetkomen aan de materiële, emotionele en psychosociale behoeften van het kind door gedrag dat voldoet aan aanvaardbare normen en dat nodig is met het oog op hun zorg en verantwoordelijkheid voor het kind, met inachtneming van de persoonlijkheid en de wensen van het kind. (Artikel 5a van de wet op het huwelijk en gezinsbetrekkingen)

Ouders moeten voor hun kind de voorwaarden scheppen voor gezonde groei en een evenwichtige persoonlijke ontwikkeling en het helpen de vaardigheid te ontwikkelen zelfstandig te leven en werken. Zij moeten hun kind onderhouden en opvoeden en de gezondheid en het leven van het kind beschermen. Zij hebben de verantwoordelijkheid er naar beste vermogen voor te zorgen dat hun kind onderwijs en een beroepsopleiding krijgt in overeenstemming met de vermogens, aanleg en wensen van het kind. Een kind heeft het recht contact te hebben met beide ouders en beide ouders hebben het recht contact te hebben met het kind. (Artikelen 102, 103 en 106 van de wet op het huwelijk en gezinsbetrekkingen)

De wettelijke aansprakelijkheid van ouders voor hun kind is neergelegd in artikel 142 van het wetboek inzake verbintenissen (Obligacijski zakonik). Ouders zijn aansprakelijk voor schade die jegens een derde partij is veroorzaakt door een kind jonger dan zeven jaar, ongeacht of zij verantwoordelijk zijn voor de veroorzaakte schade. Ouders zijn aansprakelijk voor schade die jegens een derde partij is veroorzaakt door een minderjarig kind ouder dan zeven jaar, tenzij zij kunnen aantonen dat zij niet verantwoordelijk waren voor de veroorzaakte schade.

Artikel 107 van de wet op het huwelijk en gezinsbetrekkingen regelt de vertegenwoordiging van een kind in de betrekkingen van het kind met de buitenwereld. Minderjarige kinderen worden vertegenwoordigd door hun ouders. Als iets formeel moet worden betekend of afgeleverd aan een minderjarig kind of als het over iets geïnformeerd moet worden, kan ieder van beide ouders datgene in ontvangst nemen of de informatie tot zich nemen. Als de ouders niet samenwonen, wordt dit gedaan door de ouder bij wie het kind woont. Als beide ouders bij de zorg voor en opvoeding van het kind betrokken zijn, moeten zij afspreken waar het kind zijn of haar vaste verblijfplaats heeft en wie van hen eventuele correspondentie voor het kind in ontvangst neemt.

De bezittingen van een kind worden door de ouders in het belang van het kind beheerd tot het kind de meerderjarige leeftijd bereikt. (Artikel 109 van de wet op het huwelijk en gezinsbetrekkingen)

2 Wie heeft normaal gesproken de ouderlijke verantwoordelijkheid voor een kind?

Het ouderlijk recht wordt door zowel de vader als de moeder uitgeoefend. (Artikel 4 van de wet op het huwelijk en gezinsbetrekkingen)

Ouders oefenen hun ouderlijk recht uit in onderling overleg in overeenstemming met de belangen van het kind. Wanneer de ouders niet samenwonen en geen gezamenlijk ouderlijk gezag over het kind hebben, beslissen zij beiden, in onderling overleg en in overeenstemming met de belangen van het kind, over zaken die van aanzienlijke betekenis zijn voor de ontwikkeling van het kind. De ouder die het gezag heeft over het kind, is degene die beslist over zaken die te maken hebben met het dagelijks leven van het kind. Als een van de ouders zijn of haar ouderlijk recht niet kan uitoefenen, wordt het door alleen de andere ouder uitgeoefend. (Artikel 113 van de wet op het huwelijk en gezinsbetrekkingen)

Als een van de ouders is overleden of onbekend is, of als hem of haar het ouderlijk recht of de handelingsbevoegdheid is ontnomen, wordt het ouderlijk recht door de andere ouder uitgeoefend. (Artikel 115 van de wet op het huwelijk en gezinsbetrekkingen)

3 Kan een andere persoon in plaats van de ouders worden aangewezen, als de ouders de verantwoordelijkheid voor hun kinderen niet kunnen of willen uitoefenen?

Andere personen of een instelling kunnen voor het kind zorgen. Een centrum voor maatschappelijk werk (Center za socialno delo) kan een kind weghalen bij de ouders en het onder de hoede van een andere persoon of een instelling plaatsen als de ouders de opvoeding van en de zorg voor het kind verwaarloosd hebben of als dit om andere zwaarwegende redenen in het belang van het kind is. (Artikel 120 van de wet op het huwelijk en gezinsbetrekkingen)

Een centrum voor maatschappelijk werk kan een kind in pleegzorg plaatsen als het kind geen eigen familie heeft of, om diverse redenen, niet bij zijn of haar ouders kan wonen of als de lichamelijke en mentale ontwikkeling van het kind bedreigd wordt door de omgeving waarin hij of zij woont. (Artikel 157 van de wet op het huwelijk en gezinsbetrekkingen) Pleegzorg is meer in detail geregeld in de wet op de pleegzorg (Zakon o izvajanju rejniške dejavnosti).

Een adoptieouder kan voor een kind zorgen. Een kind kan alleen worden geadopteerd als zijn of haar ouders onbekend zijn, als de verblijfplaats van de ouders gedurende een jaar onbekend is, als de ouders er ten overstaan van een bevoegde autoriteit mee hebben ingestemd om een kind voor adoptie op te geven, of als de ouders zijn overleden. (Artikel 141 van de wet op het huwelijk en gezinsbetrekkingen)

Een minderjarig kind dat geen ouders heeft of dat niet door de ouders wordt verzorgd, zal door een centrum voor maatschappelijk werk onder de hoede van een voogd worden geplaatst. De voogd van een minderjarig kind heeft de verantwoordelijkheid daarvoor te zorgen alsof hij of zij een ouder van het kind was. (Artikelen 201 en 202 van de wet op het huwelijk en gezinsbetrekkingen)

4 Hoe wordt de ouderlijke verantwoordelijkheid geregeld als de ouders van echt scheiden of uit elkaar gaan?

Ouders die niet samenleven of die van plan zijn te scheiden, moeten overeenstemming bereiken over het gezag over hun gezamenlijke kinderen, in het belang van deze kinderen. Zij kunnen afspreken gezamenlijk gezag over hun kinderen te houden, het gezag toe te kennen aan één van de ouders of de kinderen tussen hen te verdelen. Als zij hierover zelf niet tot overeenstemming kunnen komen, helpt een centrum voor maatschappelijk werk hen daarbij. Als de ouders zelfs met de hulp van een centrum voor maatschappelijk werk geen overeenstemming kunnen bereiken over het gezag over hun kinderen, kan een rechtbank, op verzoek van een of beide ouders, erin toestemmen dat het gezag aan één van de ouders wordt toegekend of dat de kinderen tussen de ouders worden verdeeld. De rechtbank kan ook uit eigen beweging beslissen dat het gezag over alle of enkele kinderen aan een derde persoon wordt toegekend. Voordat de rechtbank haar beslissing geeft, is zij verplicht een centrum voor maatschappelijk werk om advies te vragen over de belangen van het kind. De rechtbank neemt ook de mening van het kind in aanmerking als deze wordt verwoord door het kind zelf of door een persoon waarin het kind vertrouwen heeft en die door het kind zelf is gekozen, mits het kind in staat is de betekenis en de gevolgen daarvan te begrijpen. (Artikel 105 van de wet op het huwelijk en gezinsbetrekkingen)

Wanneer een rechtbank een huwelijk nietig verklaart, beslist zij ook over het gezag en het onderhoud van eventuele kinderen die de echtgenoten samen hebben, en over hun contact met de respectieve ouders. (Artikel 78 van de wet op het huwelijk en gezinsbetrekkingen)

Wanneer de ouders niet samenwonen en geen gezamenlijk ouderlijk gezag over het kind hebben, beslissen zij beiden, in onderling overleg en in overeenstemming met de belangen van het kind, over zaken die van aanzienlijke betekenis zijn voor de ontwikkeling van het kind. De ouder die het gezag heeft over het kind, is degene die beslist over zaken die te maken hebben met het dagelijks leven van het kind. (Artikel 113 van de wet op het huwelijk en gezinsbetrekkingen)

5 Welke formaliteiten moeten in acht worden genomen om onderlinge overeenstemming van de ouders betreffende de ouderlijke verantwoordelijkheid juridisch bindend te maken?

Ouders die niet samenleven of die van plan zijn te scheiden, moeten overeenstemming bereiken over het gezag over hun gezamenlijke kinderen, in het belang van deze kinderen. Als de ouders overeenstemming bereiken over het gezag over de kinderen, kunnen zij voorstellen dat de rechtbank daarover een beslissing geeft in een voluntaire procedure. Als de rechtbank constateert dat de overeenkomst niet in het belang van het kind is, verwerpt zij het voorstel. Als de ouders hierover zelf niet tot overeenstemming kunnen komen, helpt een centrum voor maatschappelijk werk hen daarbij. Als de ouders zelfs met de hulp van een centrum voor maatschappelijk werk geen overeenstemming kunnen bereiken, geeft de rechtbank op verzoek van een of beide ouders een beslissing. (Artikel 105 van de wet op het huwelijk en gezinsbetrekkingen)

Ouders die niet samenleven of die van plan zijn te scheiden, bereiken overeenstemming over het levensonderhoud van hun gezamenlijke kinderen. Als zij hierover zelf niet tot overeenstemming kunnen komen, helpt een centrum voor maatschappelijk werk hen daarbij. Als de ouders zelfs met de hulp van een centrum voor maatschappelijk werk geen overeenstemming kunnen bereiken over het levensonderhoud van hun gezamenlijke kinderen, geeft de rechtbank op verzoek van een of beide ouders een beslissing. (Artikel 105a van de wet op het huwelijk en gezinsbetrekkingen)

Een kind heeft het recht contact te hebben met beide ouders en beide ouders hebben het recht contact te hebben met het kind. Dit contact heeft in de eerste plaats tot doel dat tegemoet wordt gekomen aan de belangen van het kind. De ouder bij wie het kind woont en die het gezag over het kind heeft, of een derde persoon bij wie het kind woont, mag het kind op geen enkele wijze belemmeren of beletten contact te onderhouden met de andere ouder of met de ouders, en moet proberen te stimuleren dat het kind een gepaste houding aanneemt tegenover het contact met de andere ouder of de ouders. De ouder met omgangsrecht mag de zorg en opvoeding van het kind op geen enkele wijze belemmeren. Als ouders overeenstemming bereiken over de omgangsregeling, kunnen zij voorstellen dat de rechtbank daarover een beslissing geeft in een voluntaire procedure. Als de rechtbank constateert dat de overeenkomst niet in het belang van het kind is, verwerpt zij het voorstel. Als de ouders zelfs met de hulp van een centrum voor maatschappelijk werk niet tot overeenstemming kunnen komen, geeft de rechtbank op verzoek van een of beide ouders een beslissing. (Artikel 106a van de wet op het huwelijk en gezinsbetrekkingen)

Een kind heeft ook recht op contact met andere familieleden die een nauwe persoonlijke band met het kind hebben, tenzij dit indruist tegen het belang van het kind. Onder deze personen worden in het bijzonder begrepen: de grootouders, broers en zussen, halfbroers en halfzussen van een kind, voormalige pleegouders en een voormalige of huidige echtgenoot of niet-huwelijkspartner van een van beide ouders. De ouders van het kind, het kind (als dit het belang van de overeenkomst kan begrijpen) en de personen met wie het kind een persoonlijke band heeft, komen tot overeenstemming over de omgangsregeling. Als zij hierover zelf niet tot overeenstemming kunnen komen, helpt een centrum voor maatschappelijk werk hen daarbij. De mate waarin en de wijze waarop het contact wordt onderhouden, moet in het belang van het kind zijn. Als de ouders van het kind, het kind en de personen met wie het kind een persoonlijke band heeft overeenstemming bereiken over de omgangsregeling kunnen zij voorstellen dat de rechtbank daarover een beslissing geeft in een voluntaire procedure. Als de rechtbank constateert dat de overeenkomst niet in het belang van het kind is, verwerpt zij het voorstel. Als zij zelfs met de hulp van een centrum voor maatschappelijk werk geen overeenstemming kunnen bereiken, beslist de rechtbank over de omgangsregeling. (Artikel 106a van de wet op het huwelijk en gezinsbetrekkingen)

6 Als de ouders het niet eens worden over de ouderlijke verantwoordelijkheid, wat voor mogelijkheden zijn er dan om het conflict buiten het gerecht om op te lossen?

Als de ouders zelf niet tot overeenstemming kunnen komen, helpt een centrum voor maatschappelijk werk hen daarbij. Als zij zelfs met de hulp van een centrum voor maatschappelijk werk geen overeenstemming kunnen bereiken, beslist de rechtbank over de kwestie.

7 Over welke zaken betreffende het kind kan de rechter beslissen als de ouders de zaak aan de rechter voorleggen?

De rechtbank kan beslissen dat één van de ouders het gezag krijgt over alle kinderen of dat de kinderen tussen de ouders worden verdeeld. De rechtbank kan ook uit eigen beweging beslissen dat het gezag over alle of enkele kinderen aan een derde persoon wordt toegekend. (Artikel 105 van de wet op het huwelijk en gezinsbetrekkingen)

De rechtbank beslist eveneens over het onderhoud van het kind en over de omgangsregeling. (Artikelen 105a, 106 en 106a van de wet op het huwelijk en gezinsbetrekkingen)

Bij het nemen van een beslissing over het contact laat de rechtbank zich voornamelijk leiden door het belang van het kind. Het voorstel of het verzoek om een beslissing over contact moet vergezeld gaan van een verklaring van een bevoegd centrum voor maatschappelijk werk dat de ouders met hulp van dit centrum hebben geprobeerd om overeenstemming over een omgangsregeling te bereiken. De rechtbank kan het omgangsrecht beëindigen of beperken, voor zover dit noodzakelijk is in het belang van het kind. Contact is niet in het belang van het kind als dit psychologische druk op het kind legt of de lichamelijke of mentale ontwikkeling van het kind in gevaar brengt. De rechtbank kan beslissen dat het contact onder toezicht van een derde partij moet plaatsvinden of dat het geen persoonlijk contact en persoonlijke omgang mag behelzen (d.w.z. dat het op een andere wijze moet plaatsvinden) als het anders niet in het belang van het kind zou zijn. (Artikel 106 van de wet op het huwelijk en gezinsbetrekkingen)

Bij het vaststellen van alimentatie wordt naar behoren rekening gehouden met de behoeften van de eiser en het vermogen en het inkomen van de persoon die alimentatie moet betalen. Bij het berekenen van kinderalimentatie moet de rechtbank handelen in het belang van het kind en een alimentatieniveau vaststellen dat toereikend is om een goede lichamelijke en mentale ontwikkeling van het kind te waarborgen. (Artikelen 129 en 129a van de wet op het huwelijk en gezinsbetrekkingen)

8 Als het gerecht de voogdij over een kind toewijst aan een van de ouders, betekent dit dan dat deze ouder over alle zaken betreffende het kind kan beslissen zonder eerst de andere ouder te raadplegen?

Als de ouders niet samenwonen en geen gezamenlijk ouderlijk gezag over het kind hebben, beslissen zij beiden, in onderling overleg en in overeenstemming met de belangen van het kind, over zaken die van aanzienlijke betekenis zijn voor de ontwikkeling van het kind. Als zij hierover zelf niet tot overeenstemming kunnen komen, helpt een centrum voor maatschappelijk werk hen daarbij. De ouder die het gezag heeft over het kind, is degene die beslist over zaken die te maken hebben met het dagelijks leven van het kind. Als de ouders zelfs met de hulp van een centrum voor maatschappelijk werk niet tot overeenstemming kunnen komen over zaken die van aanzienlijke betekenis zijn voor de ontwikkeling van het kind, geeft de rechtbank op verzoek van een of beide ouders een beslissing in een voluntaire procedure. (Artikel 113 van de wet op het huwelijk en gezinsbetrekkingen)

9 Wat betekent het in de praktijk als het gerecht beslist dat de ouders gezamenlijk ouderlijke verantwoordelijkheid dragen?

Dit betekent dat beide ouders in gelijke mate verantwoordelijk zijn voor de opvoeding en ontwikkeling van het kind en dat beiden voor het kind moeten blijven zorgen.

10 Tot welk gerecht of welke instantie moet ik mij wenden om een verzoek betreffende ouderlijke verantwoordelijkheid te doen? Aan welke formaliteiten moet ik voldoen en welke documenten moet ik bij mijn verzoek voegen?

Districtsrechtbanken (okrožna sodišča) zijn de rechtbanken met materiële bevoegdheid in deze zaken. (Artikel 32 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering [Zakon o pravdnem postopku])

De rechtbank in de plaats waar de verweerder zijn of haar vaste verblijfplaats heeft, heeft algemene territoriale bevoegdheid. Als een rechtbank in Slovenië bevoegd is omdat de verweerder zijn of haar tijdelijk verblijf heeft in Slovenië, heeft de rechtbank van het gebied waarin de verweerder zijn of haar tijdelijk verblijf heeft, algemene territoriale bevoegdheid. Als de verweerder naast zijn of haar vaste verblijfplaats ook een tijdelijke verblijfplaats in een andere plaats heeft en het gezien de omstandigheden kan worden aangenomen dat hij of zij daar voor langere tijd zal wonen, heeft de rechtbank van het gebied waarin de verweerder zijn of haar tijdelijk verblijf heeft, ook algemene territoriale bevoegdheid. (Artikel 47 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering)

Als in een geschil over de wettelijke onderhoudsplicht de eiser degene is die om alimentatie verzoekt, is de rechtbank van het gebied waarin de eiser zijn of haar vaste of tijdelijke verblijfplaats heeft, bevoegd naast de rechtbank die algemene territoriale bevoegdheid heeft. Als in een geschil over de wettelijke onderhoudsplicht met een internationaal aspect een rechtbank in Slovenië bevoegd is omdat de eiser een kind is dat zijn of haar vaste verblijfplaats in Slovenië heeft, heeft de rechtbank van het gebied waarin de eiser zijn of haar vaste verblijfplaats heeft, territoriale bevoegdheid. Als in een geschil over de wettelijke onderhoudsplicht een rechtbank in Slovenië bevoegd is omdat de verweerder eigendom in Slovenië bezit waaruit de alimentatie zou kunnen worden betaald, heeft de rechtbank van het gebied waarin zich dat eigendom bevindt, territoriale bevoegdheid. (Artikel 50 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering)

Partijen bij de procedure en andere deelnemers aan de procedure moeten vorderingen, beroepen en andere verzoekschriften instellen of indienen in de Sloveense taal of in de taal van een nationale gemeenschap die officieel in gebruik is bij de rechtbank. (Artikel 104 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering)

Een vordering moet een specifiek verzoek omvatten waarin het hoofdonderwerp en de accessoire vorderingen van de zaak uiteen worden gezet, evenals de feiten die aan de vordering van de eiser ten grondslag liggen, ondersteunend bewijs voor die feiten en de overige informatie die elke vordering moet bevatten (artikel 180 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering).

Volgens het wetboek is een verzoekschrift een vordering, een antwoord op een vordering, een rechtsmiddel, en andere verklaringen, voorstellen of communicaties die buiten het kader van een procedure zijn ingediend. Verzoekschriften moeten begrijpelijk zijn en alle informatie bevatten die nodig is voor een gerechtelijke hoorzitting. Ze moeten met name de volgende informatie bevatten: een verwijzing naar de rechtbank, de namen van de partijen en de plaatsen waar zij hun vaste of tijdelijke verblijfplaats of vestigingsplaats hebben, de namen van hun wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangers, het onderwerp van het geschil en de inhoud van de verklaring. De verzoeker moet het verzoekschrift ondertekenen, tenzij dit vanwege de vorm van het verzoekschrift niet mogelijk is. De met de hand geschreven ondertekening, of een beveiligde elektronische ondertekening die door middel van een gekwalificeerd certificaat is gewaarmerkt, wordt als de oorspronkelijke handtekening van de verzoeker beschouwd. Als in de verklaring een verzoek is opgenomen, moet de partij in het verzoekschrift de feiten waarop het verzoekschrift gebaseerd is, en, waar nodig, het ondersteunend bewijs vermelden. (Artikel 105 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering)

Wanneer een vordering wordt ingesteld, moeten gerechtskosten worden betaald. Gerechtskosten moeten worden betaald binnen de termijn die de rechtbank voor de betaling van gerechtskosten heeft gesteld. (Artikel 105a van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering)

Verzoekschriften moeten schriftelijk worden ingediend. Een schriftelijk verzoekschrift is een verzoekschrift dat met de hand is geschreven of dat is afgedrukt en met de hand is ondertekend (verzoekschrift in fysieke vorm), of een verzoekschrift in elektronische vorm dat is ondertekend met behulp van een beveiligde elektronische handtekening die door middel van een gekwalificeerd certificaat is gewaarmerkt. Een schriftelijk verzoekschrift wordt ingediend per post, langs elektronische weg, met behulp van communicatietechnologie, wordt direct afgegeven bij een overheidsinstantie of wordt afgegeven door een persoon die zich beroepshalve bezighoudt met het indienen van verzoekschriften (zakelijke dienstverlener). Elektronische verzoekschriften worden ook op elektronische wijze aangeleverd via het informatiesysteem. Het informatiesysteem bevestigt automatisch aan de verzoeker dat het verzoekschrift is ontvangen. Verzoekschriften kunnen ook worden ingediend via het voorgeschreven of anderszins vooraf opgestelde formulier. (Artikel 105b van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering)

Van verzoekschriften die aan de wederpartij moeten worden betekend, moet bij de rechtbank het aantal exemplaren worden ingediend dat nodig is voor de rechtbank en de wederpartij en in een vorm waarin de rechtbank de verzoekschriften kan betekenen. Dit geldt ook voor bijlagen. Van verzoekschriften en bijlagen die elektronisch worden ingediend en die naar de wederpartij moeten worden gestuurd, wordt één enkel exemplaar verzonden. De rechtbank maakt zoveel elektronische exemplaren of fotokopieën als de wederpartij nodig heeft. (Artikel 106 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) Bijlagen bij het verzoekschrift kunnen originele documenten of kopieën zijn. (Artikel 107 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering)

11 Welke procedure geldt in deze zaken? Is er een spoedprocedure?

Een districtsrechtbank beslist in een civiele procedure, tenzij de wet bepaalt dat zij moet beslissen in een voluntaire procedure. Rechtbanken geven prioriteit aan de behandeling van zaken die onder de wet op het huwelijk en gezinsbetrekkingen vallen. (Artikel 10a van de wet op het huwelijk en gezinsbetrekkingen)

In een geschillenprocedure die de betrekkingen tussen ouders en kinderen betreft, kan de rechtbank op voorstel van een partij of ambtshalve voorlopige maatregelen over het gezagsrecht en het onderhoud van kinderen opleggen, evenals voorlopige maatregelen over het beëindigen of beperken van het omgangsrecht of over de wijze waarop het contact moet plaatsvinden. Voorlopige maatregelen worden opgelegd volgens de procedures van de wet op de tenuitvoerlegging en de bewarende maatregelen (Zakon o izvršbi in zavarovanju). (Artikel 411 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering)

12 Kan ik een vergoeding krijgen van de kosten van rechtshulp en de procedure?

Ja, u kunt rechtsbijstand krijgen om de kosten van de procedure te dekken. De president van de districtsrechtbank beslist over de toekenning van rechtsbijstand. (Artikel 2 van de wet inzake kosteloze rechtsbijstand [Zakon o brezplačni pravni pomoči])

Rechtsbijstand kan worden goedgekeurd voor juridisch advies, bijstand door een juridisch adviseur en andere juridische diensten die zijn vastgelegd in de wet, voor alle vormen van rechtsbescherming voor alle rechtbanken met algemene bevoegdheid en gespecialiseerde rechtbanken in Slovenië, voor het Constitutioneel Hof van Slovenië (Ustavno sodišče Republike Slovenije) en voor alle autoriteiten, instellingen en personen in Slovenië die bevoegd zijn voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting, en voor de ontheffing van de betaling van de kosten van een gerechtelijke procedure. (Artikel 7 van de wet inzake kosteloze rechtsbijstand)

Begunstigden van rechtsbijstand op grond van deze wet zijn: 1. burgers van Slovenië; 2. buitenlandse onderdanen met een vaste of tijdelijke verblijfplaats in Slovenië en personen zonder burgerschap (staatloze personen) die legaal in Slovenië verblijven; 3. andere buitenlandse onderdanen op voorwaarde van wederkerigheid of mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, en in gevallen die zijn vastgelegd in internationale verdragen waardoor Slovenië gebonden is; 4. niet-gouvernementele organisaties en verenigingen die werkzaam zijn op non-profitbasis en in het openbaar belang, en die zijn geregistreerd in het desbetreffende register in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, in geschillen die samenhangen met de uitvoering van activiteiten in het openbaar belang of met het doel waarvoor zij zijn opgericht; 5. andere personen die volgens wetgeving of een internationaal verdrag waardoor Slovenië gebonden is recht hebben op rechtsbijstand. (Artikel 10 van de wet inzake kosteloze rechtsbijstand)

Een persoon die recht heeft op rechtsbijstand kan deze in elk stadium van de procedure aanvragen. Bij de beslissing over verzoeken om rechtsbijstand wordt gekeken naar de financiële status van de verzoeker en naar andere criteria die in de wet worden uiteengezet. (Artikel 11 van de wet inzake kosteloze rechtsbijstand)

13 Is het mogelijk in beroep te gaan tegen een beslissing over ouderlijke verantwoordelijkheid?

Ja, een hogere rechtbank (višje sodišče) is bevoegd uitspraak te doen in een beroep tegen een beslissing over ouderlijke verantwoordelijkheid die is gegeven door een districtsrechtbank. (Artikel 35 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) Bij de rechtbank die het vonnis in eerste aanleg heeft gegeven, kan beroep worden ingesteld, waarbij voldoende kopieën voor de rechtbank en de wederpartij moeten worden verstrekt. (Artikel 342 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering)

14 Als het nodig is zich te wenden tot een gerecht of een andere instantie om een beslissing over ouderlijke verantwoordelijkheid ten uitvoer te leggen, welke procedure moet ik dan toepassen?

In de wet op de tenuitvoerlegging en de bezwarende maatregelen wordt de executieprocedure uiteengezet. Tenzij de wet anders bepaalt, is de plaatselijke rechtbank (okrajno sodišče) materieel bevoegd om de uitvoering goed te keuren. (Artikel 5 van de wet op de tenuitvoerlegging en de bezwarende maatregelen)

De rechtbank met territoriale bevoegdheid om te beslissen over een voorstel tot uitvoering van een gerechtelijke beslissing met betrekking tot het gezag over een kind en met territoriale bevoegdheid voor de uitvoering zelf is de rechtbank van het gebied waarin de persoon aan wie het gezag is toegekend, zijn of haar vaste of tijdelijke verblijfplaats heeft, of de rechtbank van het gebied waarin de persoon tegen wie het voorstel tot uitvoering is gericht, zijn of haar vaste of tijdelijke verblijfplaats heeft. De rechtbank van het gebied waarin het kind verblijft, is ook de rechtbank met territoriale bevoegdheid voor directe uitvoering. (Artikel 238a van de wet op de tenuitvoerlegging en de bezwarende maatregelen)

Bij een executoriale titel rust de verplichting een kind over te dragen op de persoon op wie de executoriale titel betrekking heeft, de persoon van wie de overdracht van het kind afhangt en de persoon bij wie het kind is op het moment dat de executoriale titel wordt uitgevaardigd. De rechtbank verklaart in de executoriale titel dat de plicht het kind over te dragen ook geldt voor iedere persoon bij wie het kind is op het moment dat de executoriale titel wordt uitgevoerd. (Artikel 238c van de wet op de tenuitvoerlegging en de bezwarende maatregelen)

Rekening houdend met alle omstandigheden van de zaak en met het oog op het belang van het kind beslist de rechtbank of de beslissing met betrekking tot gezag over het kind moet worden uitgevoerd door de persoon tegen wie de executoriale titel is gericht, een boete op te leggen, dan wel door het kind weg te halen en over te dragen aan de persoon aan wie het gezag over het kind is toegekend. (Artikel 238č van de wet op de tenuitvoerlegging en de bezwarende maatregelen)

15 Wat moet ik doen om een beslissing over ouderlijke verantwoordelijkheid die door een gerecht in een andere lidstaat is gegeven, in deze lidstaat te laten erkennen en ten uitvoer te laten leggen?

Een rechterlijke beslissing over ouderlijke verantwoordelijkheid wordt erkend en uitgevoerd conform Verordening (EG) nr. 2201/2003 van de Raad. De rechtbank volgt een voluntaire procedure volgens de bepalingen van de wet betreffende het burgerlijk procesrecht (Zakon o nepravdnem postopku).

16 Tot welk gerecht in deze lidstaat moet ik mij wenden om mij te verzetten tegen de erkenning van een beslissing over ouderlijke verantwoordelijkheid die is gegeven door een gerecht in een andere lidstaat? Welke procedure is in dit geval van toepassing?

Alle districtsrechtbanken zijn bevoegd verzoeken om uitvoerbaarverklaring te behandelen.

De rechtbank die een rechterlijke beslissing uitvoerbaar heeft verklaard, is de bevoegde rechtbank wanneer rechtsmiddelen tegen deze beslissing worden ingezet.

De rechtbank volgt een voluntaire procedure volgens de bepalingen van de wet betreffende het burgerlijk procesrecht.

Lijst van districtsrechtbanken  PDF (244 Kb) sl

17 Welk recht wordt door het gerecht toegepast in een proces over ouderlijke verantwoordelijkheid waarbij het kind of de partijen niet in deze lidstaat wonen of verschillende nationaliteiten hebben?

Op grond van de wet betreffende het internationaal privaatrecht en de internationale privaatrechtelijke procesvoering (Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku) worden de betrekkingen tussen ouders en kinderen beoordeeld volgens het recht van het land waarvan zij onderdaan zijn. Als de ouders en kinderen staatsburgers van verschillende landen zijn, wordt het recht van het land waarin zij allen hun vaste verblijfplaats hebben, toegepast. Als de ouders en kinderen onderdanen zijn van verschillende landen en geen vaste verblijfplaats hebben in hetzelfde land, wordt het recht van het land waarvan het kind onderdaan is, toegepast. (Artikel 42)

 

Deze webpagina maakt deel uit van de website Uw Europa.

Al uw feedback over de verstrekte informatie is welkom.

Your-Europe

Laatste update: 11/12/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.