În materie de drept civil, procedurile și acțiunile în curs intentate înainte de încheierea perioadei de tranziție vor continua în temeiul legislației UE. În baza unui acord reciproc între UE și Regatul Unit, Portalul e-justiție va păstra informațiile legate de Regatul Unit până la sfârșitul anului 2022.

Răspunderea părintească - încredințarea copilului și dreptul de vizită

Gibraltar
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Ce înseamnă în termeni practici termenul juridic „răspundere părintească”? Care sunt drepturile şi obligaţiile titularului răspunderii părinteşti?

În sensul legislației din Gibraltar, autoritatea părintească se referă la custodia și îngrijirea copilului și la controlul asupra acestuia, exercitate în mod normal de un părinte sau de părinți ori de un tutore desemnat. În general, părintele sau tutorele răspunde de custodia și creșterea copilului și de administrarea eventualelor bunuri care aparțin acestuia sau care sunt păstrate pentru acesta.

Termenul de „autoritate părintească” se referă la tatăl, mama sau tutorele desemnat care își îndeplinește răspunderile părintești față de un anumit copil. Autoritatea părintească se referă, de asemenea, la controlul asupra copilului, exercitat fie în mod direct, fie prin îndrumare, într-o manieră adecvată stadiului de dezvoltare al copilului. De asemenea, termenul se referă la creșterea copilului și, în cazul în care copilul nu locuiește cu părintele, la păstrarea cu regularitate a relațiilor personale și a contactului direct, precum și la reprezentarea legală a copilului, dacă este necesar.

2 Ca regulă generală, cine are răspundere părintească asupra unui copil?

În general, în ceea ce privește custodia sau educația copilului și administrarea eventualelor bunuri ale acestuia, mama are aceleași drepturi și aceeași autoritate ca tatăl. Drepturile și autoritatea mamei și ale tatălui sunt egale și pot fi exercitate de oricare dintre ei independent de celălalt. Aceste drepturi generale sunt supuse eventualelor hotărâri ale instanțelor din Gibraltar.

Dacă erau căsătoriți unul cu celălalt la data nașterii, părinții copilului au amândoi, potrivit legislației din Gibraltar, autoritatea părintească față de copil. În caz contrar însă, numai mama primește automat autoritatea părintească la nașterea copilului. Aceasta nu este o normă strictă sau absolută, întrucât legislația din Gibraltar prevede că, dacă este înregistrat de mamă drept „tată al copilului”, tatăl dobândește autoritatea părintească față de copil. Și o hotărâre judecătorească poate avea aceeași consecință.

Cu toate acestea, răspunderea părintească față de copil poate fi exercitată și de una, două sau mai multe persoane. Persoanele respective nu pot exercita însă acest drept fără consimțământul celeilalte sau, după caz, al oricăreia dintre celelalte persoane, cu excepția cazului în care acest drept îi este conferit printr-o hotărâre judecătorească, printr-un act notarial sau printr-un acord.

3 Dacă părinţii nu sunt capabili sau nu vor să-şi exercite răspunderea părintească asupra copiilor lor, poate fi numită o altă persoană în locul lor ?

La decesul unui părinte, părintele supraviețuitor devine tutorele copilului fie singur, fie împreună cu un alt tutore desemnat de părintele decedat. Dacă părintele decedat nu a numit un tutore sau tutorele desemnat fie a decedat, fie refuză să acționeze, atunci instanța poate numi un tutore, în cazul în care consideră necesar.

La cererea mamei sau a tatălui copilului, instanța poate să pronunțe o hotărâre privind încredințarea copilului și dreptul mamei sau al tatălui de a intra în contact cu copilul. De asemenea, instanța are competența de a încredința copilul oricărei persoane (care poate fi unul dintre părinți sau nu). Cu toate acestea, încredințarea copilului către unul dintre părinți este neexecutorie câtă vreme aceștia locuiesc împreună.

4 Dacă părinţii divorţează sau se despart, cum se stabileşte chestiunea răspunderii părinteşti pe viitor?

În caz de divorț, Curtea Supremă din Gibraltar (Supreme Court of Gibraltar) are competența de a dispune – fie înainte de pronunțarea hotărârii definitive, fie după pronunțare – custodia, întreținerea și educația copiilor proveniți din căsătorie sau chiar de a dispune luarea de măsuri pentru plasarea copiilor sub protecția instanței. Curtea Supremă nu poate pronunța o hotărâre de divorț definitivă decât în cazul în care este convinsă că au fost luate măsuri favorabile pentru copii.

Dacă se separă, părinții pot încheia un acord prin care unul dintre ei poate alege să renunțe integral sau parțial la drepturile părintești. Cu toate acestea, un astfel de acord nu este executat de către instanță dacă aceasta consideră că executarea nu ar fi în beneficiul copilului.

5 Dacă părinţii încheie un acord privind răspunderea părintească, ce formalităţi trebuie respectate pentru a face ca acordul să fie executoriu?

Astfel cum se indică la întrebarea 4 de mai sus, dacă părintele încheie un acord de separare prin care intenționează să renunțe integral sau parțial la drepturile sale părintești, un astfel de acord este executat de instanță numai dacă aceasta consideră că executarea este în beneficiul copilului.

6 Dacă părinţii nu pot ajunge la un acord privind chestiunea răspunderii părinteşti, care sunt căile alternative de rezolvare a conflictului fără prezentarea în instanţă?

Dacă autoritatea părintească este adusă în discuție în contextul unei proceduri de divorț, instanța care are competența să se pronunțe asupra acestei chestiuni este Curtea Supremă din Gibraltar. Există însă și posibilitatea unei anumite asistențe sociale, sub formă de consiliere conjugală. Biserica Romano-Catolică din Gibraltar asigură un serviciu de consiliere conjugală. De asemenea, unele chestiuni ar putea fi soluționate prin mediere.

7 Dacă părinţii se prezintă în instanţă, asupra căror chestiuni legate de copil poate judecătorul să decidă?

Judecătorul poate hotărî în orice chestiune pe care o consideră de natură să afecteze bunăstarea copilului.

8 Dacă instanţa hotărăşte că un părinte va avea custodia exclusivă a unui copil, aceasta înseamnă că el sau ea poate decide asupra tuturor chestiunilor legate de copil fără îl consulte pe celălalt părinte în prealabil?

Dacă, pe baza unei hotărâri judecătorești, copilul este încredințat exclusiv unui părinte („full custody”), acesta poate decide în toate chestiunile legate de copil, fără consultarea prealabilă a celuilalt părinte, cu excepția cazului în care acest lucru constituie o încălcare a unei hotărâri judecătorești existente, cum ar fi o hotărâre privind dreptul la vizită.

9 Dacă instanţa hotărăşte că părinţii vor avea custodia comună a unui copil, ce înseamnă aceasta în practică?

Exercitarea răspunderii părintești față de copil de către ambii părinți („joint custody”) înseamnă că ambii părinți au drepturi și răspunderi egale față de copil. Aceste drepturi pot fi exercitate de către părinți împreună sau separat.

10 Cărei instanţe sau autorităţi ar trebui să mă adresez dacă vreau să depun o cerere privind răspunderea părintească? Ce formalităţi trebuie respectate şi ce acte trebuie să ataşez la cererea mea?

Dacă cererea de pronunțare a unei hotărâri privind autoritatea părintească se depune în legătură cu procedura de divorț sau ca o consecință a acesteia, cererea trebuie să fie depusă la Curtea Supremă din Gibraltar. Cererea se depune sub forma unei citații și trebuie să fie susținută de probe cu înscrisuri autentificate de un notar. După depunerea acestor documente, Registratura Curții Supreme ar urma să stabilească o dată pentru audierea cererii.

Cererile de punere sub tutela instanței a unui copil care are nevoie de îngrijire ar trebui să fie depuse tot în fața Curții Supreme din Gibraltar.

Dacă autoritatea părintească nu este adusă în discuție în cadrul procedurii de divorț, cererea se poate depune la Curtea Magistraților din Gibraltar (Magistrates' Court of Gibraltar). Cererea se depune sub forma unei plângeri scrise în care se menționează măsura reparatorie dorită și motivele pe care se întemeiază. Cererea trebuie să fie însoțită de o copie a certificatului de naștere al copilului, precum și de o copie a certificatului de căsătorie, dacă este cazul. După primirea plângerii, instanța procedează la stabilirea datei de audiere și la informarea părților cu privire la data răspunsului.

11 Ce procedură se aplică în aceste cazuri? Este disponibilă o procedură de urgenţă?

În toate cazurile, Curtea Supremă sau Curtea Magistraților ar urma să stabilească o dată pentru audierea cererii în cauză și să informeze părțile. Părțile trebuie să se prezinte în instanță la data stabilită, împreună cu reprezentanții lor legali, dacă este cazul.

Există proceduri de urgență disponibile, dacă rezultă că un copil ar putea avea nevoie de îngrijire.

12 Pot obţine asistenţă juridică pentru a acoperi costurile procedurii?

Atât în procedurile desfășurate în fața Curții Magistraților, cât și în cele desfășurate în fața Curții Supreme se poate obține asistență judiciară, sub rezerva evaluării mijloacelor financiare. Cererile de asistență judiciară într-o procedură desfășurată în fața oricăreia dintre cele două instanțe se depun la Curtea Supremă, iar formularele de cerere sunt disponibile la Registratura Curții Supreme.

13 Este posibilă atacarea unei hotărâri privind răspunderea părintească?

Atunci când hotărârea privind autoritatea părintească este pronunțată de Curtea Magistraților, se poate introduce o cale de atac la Curtea Supremă. Atunci când hotărârea este pronunțată de Curtea Supremă, se poate introduce o cale de atac la Curtea de Apel.

14 În anumite cazuri, poate fi necesară adresarea către o instanţă sau către o altă autoritate pentru a face executorie o hotărâre privind răspunderea părintească. Care procedură se aplică în asemenea cazuri?

Cererea trebuie depusă la instanța care a emis hotărârea inițială privind autoritatea părintească. Dacă instanța respectivă este Curtea Magistraților, trebuie depusă o plângere în care să se expună motivele acesteia. La Curtea Supremă trebuie să se depună o citație susținută de probe cu înscrisuri autentificate de un notar, dacă este cazul.

15 Ce ar trebui să fac pentru ca o hotărâre în materia răspunderii părintești pronunțată de o instanță dintr-un alt stat membru să fie recunoscută și executată în acest stat membru?

Hotărârea privind autoritatea părintească pronunțată într-un stat membru în urma procedurii de divorț, de separare de drept sau de anulare poate fi recunoscută în Gibraltar. Pentru executarea unei astfel de hotărâri, ar trebui să se introducă o cerere de încuviințare a executării la Curtea Magistraților.

16 Ce instanță din acest stat membru trebuie să sesizez pentru a mă opune recunoașterii unei hotărâri în materia răspunderii părintești pronunțate de o instanță dintr-un alt stat membru? Ce procedură se aplică în acest caz?

Hotărârea pronunțată în urma cererii de încuviințare a executării poate fi contestată de oricare dintre părți. Dacă hotărârea a fost pronunțată de Curtea Magistraților, calea de atac se introduce la Curtea Supremă.

17 Ce legislație se aplică în acțiunile privind răspunderea părintești în cazul în care copilul sau părțile nu locuiesc în acest stat membru sau au cetățenii diferite?

Instanțele din Gibraltar aplică legislația din Gibraltar, care include legislația locală, precum și toate actele legislative sau dispozițiile de altă natură care se aplică ocazional în Gibraltar.

 

Această pagină face parte din portalul Europa ta.

Ne-am bucura să primim feedbackul dumneavoastră cu privire la utilitatea informațiilor furnizate.

Your-Europe

Ultima actualizare: 09/08/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.