Rodičovská zodpovednosť – opatrovnícke právo a právo na styk s dieťaťom

Cyprus
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Čo v praxi znamená právny pojem „rodičovské práva a povinnosti“? Aké sú práva a povinnosti nositeľa rodičovskej zodpovednosti?

Pojem „rodičovské práva a povinnosti“ zahŕňa určenie mena dieťaťa, starostlivosť o dieťa, správu jeho majetku a zastupovanie dieťaťa v akejkoľvek záležitosti alebo právnom úkone, ktoré sa týkajú dieťaťa alebo jeho majetku. V praxi to zahŕňa všetky otázky týkajúce sa dieťaťa (ako jednotlivca) a jeho majetku.

Rodičovské práva a povinnosti sú povinnosti a práva rodičov, ktorí vykonávajú túto rodičovskú zodpovednosť spoločne. Pri výkone týchto práv a povinností sa musia zohľadňovať záujmy dieťaťa (oddiel 6 zákona 216/1990).

2 Kto má spravidla rodičovské práva a povinnosti voči dieťaťu?

Rodičovské práva a povinnosti voči dieťaťu vykonávajú obidvaja rodičia spoločne.

3 Ak rodičia nie sú schopní alebo ochotní vykonávať rodičovské práva a povinnosti voči svojim deťom, môže tým byť namiesto nich poverená iná osoba?

Áno, v takýchto prípadoch môže súd vymenovať poručníka s rodičovskými právami a povinnosťami (oddiel 18 ods. 2 zákona o vzťahoch medzi rodičmi a deťmi, zákona 216/1990).

4 Ako sa ustanovujú budúce rodičovské práva a povinnosti v prípade, že sa rodičia rozvedú alebo žijú oddelene?

V prípade rozvodu, alebo ak sa manželstvo zruší alebo vyhlási za neplatné, o otázke rodičovských práv a povinností rozhodne súd, ktorý môže priznať rodičovské práva a povinnosti jednému z dvoch rodičov alebo obidvom spoločne, alebo tretej osobe (oddiely 14 a 15 zákona 216/1990). Ak súd prizná rodičovské práva a povinnosti len jednému rodičovi, môže rozhodnúť aj o ďalších rodičovských právach na styk s dieťaťom so zohľadnením záujmov dieťaťa (oddiel 17 zákona 216/1990).

5 Ak rodičia uzatvoria dohodu týkajúcu sa rodičovských práv a povinností, aké formality musia dodržať, aby bola dohoda právne záväzná?

Súd musí vydať príkaz, aby sa dohoda stala právne záväznou.

6 Ak rodičia nedospejú k dohode o rodičovských právach a povinnostiach, ako inak môžu tento problém mimosúdne riešiť?

V súčasnosti neexistujú iné alternatívne spôsoby riešenia sporu než súdne konanie.

7 Ak pôjdu rodičia na súd, o akých záležitostiach týkajúcich sa dieťaťa môže sudca rozhodnúť?

Sudca môže upraviť akúkoľvek záležitosť týkajúcu sa dieťaťa vrátane otázky rodičovských práv a povinností, práva styku, vzdelávania, zdravia, správy majetku, mena, výživného, cestovania do zahraničia a únosu.

8 Ak súd rozhodne o tom, že dieťa zverí do starostlivosti iba jednému z rodičov, znamená to, že môže rozhodovať o všetkých záležitostiach týkajúcich sa dieťaťa bez toho, aby sa najskôr poradil s druhým rodičom?

Nie, lebo existujú problémy, ako napríklad správa majetku dieťaťa, na ktoré sa nevzťahuje „starostlivosť“ v užšom zmysle.

9 Ak súd rozhodne, že dieťa má byť zverené do opatery obidvoch rodičov, čo to znamená v praxi?

V praxi spoločná osobná starostlivosť znamená, že rodičia musia spolu rozhodovať o otázkach týkajúcich sa ich dieťaťa. To zvyčajne znamená, že dieťa žije rovnako s obidvomi rodičmi.

10 Na ktorý súd alebo orgán sa mám obrátiť, ak chcem podať žiadosť o priznanie rodičovských práv a povinností? Aké postupy musím dodržať a aké dokumenty je potrebné k žiadosti pripojiť?

Príslušný súd je rodinný súd v okrese, v ktorom má maloletá osoba obvyklý pobyt. Konanie sa začne podaním návrhu na začatie konania bez miestoprísažného vyhlásenia. V tejto fáze sa nevyžaduje sprievodná dokumentácia.

11 Aký postup sa uplatňuje v týchto prípadoch? Je k dispozícii mimoriadne konanie v naliehavých prípadoch?

Žiadosť sa doručí druhej strane, ktorá sa požiada, aby sa dostavila pred súd v deň uvedený v žiadosti a vyjadrila svoj názor. V prípadoch týkajúcich sa dieťaťa neexistuje núdzový postup okrem prípadov únosu dieťaťa. Vzhľadom na ich povahu súdy dbajú na to, aby tieto prípady uprednostnili. Okrem toho sa na všetky tieto konania uplatňuje článok 6 Európskeho dohovoru o ľudských právach a článok 30 Ústavy Cyperskej republiky; v uvedených ustanoveniach je uvedené, že všetky konania pred súdom sa musia dokončiť v primeranom čase.

12 Môžem získať právnu pomoc na pokrytie trov konania?

Áno, za predpokladu, že splníte kritériá stanovené v zákone a získate súdny príkaz v tejto záležitosti podľa zákona 165(I)/2002.

13 Je možné odvolať sa proti rozhodnutiu o rodičovských právach a povinnostiach?

Áno. Je možné podať odvolanie na odvolací rodinný súd.

14 Niekedy môže byť nevyhnutné obrátiť sa kvôli výkonu rozhodnutia o rodičovských právach a povinnostiach na súd alebo iný orgán. Aké postupy sa v takýchto prípadoch uplatňujú?

Súd, ktorý je príslušný na výkon rodičovských práv a povinností, je súd, ktorý vydal tento príkaz. Konanie sa začne na základe podania žiadosti prostredníctvom predvolaní bez miestoprísažného vyhlásenia použitím typu I formulára uvedeného v procesnom nariadení 2/90.

15 Čo musím urobiť, aby bolo rozhodnutie o rodičovských právach a povinnostiach vydané súdom v inom členskom štáte uznané a vykonané v tomto členskom štáte?

Žiadosť o uznanie a výkon rozhodnutia musíte zaregistrovať v súlade s článkom 21 ods. 3 nariadenia (ES) č. 2201/2003. Žiadosť sa musí zaregistrovať na rodinnom súde v okrese, kde žije dieťa alebo kde žije odporca, ak dieťa žije v zahraničí.

16 Na ktorý súd v tomto členskom štáte sa mám obrátiť, ak chcem namietať proti uznaniu rozhodnutia o rodičovských právach a povinnostiach, ktoré vydal súd v inom členskom štáte? Aký postup sa uplatňuje v týchto prípadoch?

Príslušným súdom je rodinný súd v okrese, kde žije dieťa alebo kde žije odporca, ak dieťa žije v zahraničí.

Ak sa uvedená žiadosť doručí odporcovi, má právo sa dostaviť a zaregistrovať vyjadrenie k žalobe, ako je uvedené v zákone 121(I)/2000. Toto konanie patrí do rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 2201/2003.

17 Ktorý právny poriadok uplatňuje súd v konaní o rodičovských právach a povinnostiach, ak dieťa alebo účastníci konania nežijú v tomto členskom štáte alebo majú odlišnú štátnu príslušnosť?

Uplatňuje sa právo Cyperskej republiky, a to najmä zákon 216/1990. Ak však ani jedna zo strán nežije na Cypre, v zákone č. 216/90 sa uvádza, že rodinné súdy Cyperskej republiky nie sú príslušné na prejednanie veci.

 

Táto webová stránka je súčasťou portálu Vaša Európa.

Privítame vašu spätnú väzbu, pokiaľ ide o užitočnosť poskytnutých informácií.

Your-Europe

Posledná aktualizácia: 19/02/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.