Rodičovská zodpovednosť – opatrovnícke právo a právo na styk s dieťaťom

Rodičovská zodpovednosť zahŕňa všetky práva a povinnosti voči dieťaťu a jeho majetku. Táto koncepcia rodičovských práv a povinností sa v jednotlivých členských štátoch líši, zvyčajne však zahŕňa právo starostlivosti a právo styku. Ak ste medzinárodným párom s jedným alebo viacerými deťmi a teraz sa rozchádzate, budete sa musieť dohodnúť na výkone práva starostlivosti o ne.

Čím začať?

Čo je právo styku? Čo je opatrovníctvo?

Ak rodičia žijú spolu, obyčajne vykonávajú právo starostlivosti o svoje deti spoločne. Ak sú však rodičia rozvedení alebo žijú oddelene, musia sa rozhodnúť, ako sa táto zodpovednosť bude plniť v budúcnosti.

Rodičia môžu rozhodnúť, že dieťa bude žiť striedavo s oboma rodičmi, alebo len s jedným rodičom. V druhom prípade má druhý rodič zvyčajne právo navštíviť a kontaktovať dieťa v určitých stanovených časoch.

Právo starostlivosti zahŕňa aj iné práva a povinnosti spojené s výchovou a starostlivosťou o dieťa vrátane práva starať sa o dieťa a jeho majetok. Rodičovské práva a povinnosti k dieťaťu majú zvyčajne rodičia, ale existujú prípady, keď rodičovské práva a povinnosti možno priznať inštitúcii, ktorej je dieťa zverené.

Kto rozhoduje o práve starostlivosti a práve styku?

Rodičia môžu rozhodnúť o týchto otázkach na základe vzájomnej dohody. Ak sa rodičia nevedia dohodnúť, môžu využiť pomoc mediátora alebo právnika. Ak chcete nájsť mediátora, navštívte odkaz v dolnej časti tejto stránky.

Ak rodičia nie sú schopní dosiahnuť dohodu, môže sa stať, že sa musia obrátiť na súd. Súd môže rozhodnúť, že obaja rodičia majú právo starostlivosti o dieťa alebo deti (striedavá výchova) alebo že jeden z rodičov má právo starostlivosti (výlučná starostlivosť). V prípade, že len jeden rodič má právo starostlivosti , súd môže rozhodnúť o práve styku druhého rodiča.

V prípade medzinárodného páru sa na základe predpisov EÚ určí, ktorý súd má zodpovednosť za riešenie prípadu. Ak chcete nájsť príslušný súd, navštívte odkaz v dolnej časti tejto stránky.

Hlavným cieľom spoločných pravidiel EÚ je zabrániť tomu, aby sa obaja rodičia obracali na súd vo svojej vlastnej krajine a aby sa v tej istej veci vydali dve rozhodnutia. Pravidlom je, že príslušným súdom, ktorý rozhoduje vo veciach rodičovských práv a povinností, práva starostlivosti a práva styku, je súd v krajine, v ktorej má dieťa obvyklý pobyt.

Vykoná sa súdne rozhodnutie aj v inom členskom štáte EÚ?

Mechanizmus uznávania a výkonu rozhodnutí zabezpečuje, aby sa rozhodnutie súdu uplatňovalo v iných krajinách EÚ po vydaní osvedčenia príslušným súdom EÚ. To uľahčuje osobám alebo inštitúciám s rodičovskými právami a povinnosťami výkon ich práv.

V prípade konaní o rodičovských právach a povinnostiach, ktoré sa začali 1. augusta 2022 alebo neskôr, nie sú potrebné žiadne osobitné postupy na to, aby sa výsledné rozhodnutie stalo vykonateľným v iných členských štátoch, čím sa podporuje vzťah medzi dieťaťom a oboma rodičmi. Vyhlásenie vykonateľnosti môže byť stále potrebné v prípade rozhodnutí prijatých v konaní o rodičovských právach a povinnostiach, ktoré sa začalo pred 1. augustom 2022.

Ktoré pravidlá EÚ sa uplatňujú?

Pravidlá upravujúce cezhraničné veci medzi deťmi a ich rodičmi sú súčasťou nariadenia Rady (EÚ) 2019/1111 – Brusel IIb z 25. júna 2019 o právomoci a uznávaní a výkone rozhodnutí v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností a o medzinárodných únosoch detí. Týmto nariadením sa nahrádza nariadenie (ES) č. 2201/2003 – nariadenie Brusel IIa, ktoré sa však naďalej uplatňuje na konania začaté pred nadobudnutím účinnosti nariadenia (EÚ) 2019/1111 – t. j. pred 1. augustom 2022. Tieto pravidlá sa uplatňujú rovnako na všetky deti, bez ohľadu na to, či sa narodili v manželskom zväzku alebo nie. Nariadenie Brusel IIb predstavuje základný kameň justičnej spolupráce EÚ v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností. Toto nariadenie sa uplatňuje vo všetkých krajinách EÚ s výnimkou Dánska.

Praktická príručka na uplatňovanie nariadenia Brusel IIb sa nachádza na tejto stránke: Publikácie EJS

Ak chcete získať podrobné informácie o konkrétnej krajine, zvoľte jej vlajku.

Súvisiace odkazy

Posledná aktualizácia: 14/06/2023

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.