Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2024.

Rodičovská zodpovednosť – opatrovnícke právo a právo na styk s dieťaťom

Anglicko a Wales
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Čo v praxi znamená právny pojem „rodičovské práva a povinnosti“? Aké sú práva a povinnosti nositeľa rodičovskej zodpovednosti?

Rodičovské práva a povinnosti sú všetky práva, povinnosti, právomoci, záväzky a kompetencie, ktoré má zo zákona rodič dieťaťa v súvislosti s daným dieťaťom a jeho majetkom. Ide o všetky povinnosti, ktoré môže mať v súvislosti s dieťaťom (napríklad vyživovacia povinnosť), a všetky práva, ktoré môže mať v prípade smrti dieťaťa v súvislosti s majetkom daného dieťaťa. V zmysle práva Anglicka a Walesu rodičovské práva a povinnosti nezahŕňajú rozhodnutia o tom, s kým má dieťa žiť a s kým má dieťa tráviť čas.

2 Kto má spravidla rodičovské práva a povinnosti voči dieťaťu?

Ak rodičia dieťaťa uzavreli manželstvo alebo registrované partnerstvo, matka, aj otec (alebo druhá partnerka) majú rodičovské práva a povinnosti. Matky majú vždy rodičovské práva a povinnosti. Otec, ktorý s matkou nie je zosobášený, alebo druhá partnerka, ktorá nie je zosobášená ani nevstúpila do registrovaného partnerstva s matkou dieťaťa, ich môže získať po dohode s matkou, na základe súdneho príkazu alebo na základe spoločného zápisu dieťaťa. Nevlastný rodič môže mať rodičovské práva a povinnosti po dohode s rodičom alebo rodičmi dieťaťa, ktorí majú rodičovské práva a povinnosti, alebo na základe rozhodnutia súdu. Osoba, ktorej bolo vydané rozhodnutie o starostlivosti o dieťa o tom, s kým má dieťa žiť a kedy, má rodičovské práva a povinnosti po dobu trvania tohto rozhodnutia alebo v niektorých prípadoch dlhšie. Rodičovské práva a povinnosti priznané na základe rozhodnutia o osvojení majú neobmedzené trvanie, pokiaľ nie sú odňaté. Osobitní poručníci (pozri odpoveď na otázku č. 3) majú rodičovské práva a povinnosti počas doby trvania rozhodnutia. Orgány miestnej samosprávy majú rodičovské práva a povinnosti vo vzťahu k dieťaťu, ak je toto dieťa predmetom rozhodnutia o starostlivosť. Osoba s rodičovskými právami a povinnosťami podľa článku 16 Dohovoru o ochrane detí a o spolupráci pri medzištátnych osvojeniach z roku 1996 nestráca tieto rodičovské práva a povinnosti, keď sa dieťa začne obvykle zdržiavať v Anglicku a vo Walese. Na výkon týchto rodičovských práv a povinností sa však vzťahuje právo Anglicka a Walesu.

3 Ak rodičia nie sú schopní alebo ochotní vykonávať rodičovské práva a povinnosti voči svojim deťom, môže tým byť namiesto nich poverená iná osoba?

Ak sa rodičia nedokážu postarať o dieťa, súd môže určiť osobitného poručníka, ktorý bude mať rodičovské práva a povinnosti. Rodič s rodičovskými právami a povinnosťami môže určiť osobu, ktorá sa v prípade smrti rodiča stane poručníkom dieťaťa. Miestne orgány (sociálne úrady) majú rodičovské práva a povinnosti vtedy, keď je dieťa zverené do ich starostlivosti.

4 Ako sa ustanovujú budúce rodičovské práva a povinnosti v prípade, že sa rodičia rozvedú alebo žijú oddelene?

Ak sa pár odlúči, a to bez ohľadu na to, či bol zosobášený alebo nie, rodičovské práva a povinnosti sa nijako nemenia. Ak to však súd bude považovať za vhodné, môže obmedziť výkon rodičovských práv a povinností. V niektorých prípadoch môže súd úplne odobrať rodičovské práva a povinnosti (nemôže ich však odobrať rodičom, ktorí sú spolu zosobášení).

5 Ak rodičia uzatvoria dohodu týkajúcu sa rodičovských práv a povinností, aké formality musia dodržať, aby bola dohoda právne záväzná?

Dohodu treba uzavrieť prostredníctvom formulára Dohoda o rodičovských právach a povinnostiach.

Bližšie informácie o sídle súdov nájdete na webovom sídle Súdnej služby Jej Veličenstva (HMCTS). Súčasťou formulára sú usmernenia. Keďže uzavretie dohody bude mať vážny dosah na právne postavenie oboch rodičov, odporúča sa, aby pred vyplnením formulára obaja vyhľadali právnu pomoc. Meno a adresu právneho zástupcu v požadovanom mieste v Anglicku a vo Walese môžu získať od advokátskej komory (Law Society) prostredníctvom služby Nájdi si právneho zástupcu (Find a Solicitor Service) na čísle +44 (0)2072421222 alebo:

  • na miestnom súde pre rodinné veci (Family Court),
  • na poradenskom úrade pre občanov (Citizens Advice Bureau),
  • v právnom centre (Law Centre),
  • v miestnej knižnici.

Za určitých okolností môžu mať nárok na právnu pomoc.

Rodičia musia predložiť doklad totožnosti a ich podpis musí dosvedčiť poverený pracovník súdu. Matka by si na súd mala priniesť dôkaz o tom, že je matka dieťaťa, pričom sa vyžaduje kópia úplného rodného listu dieťaťa. Ďalej bude musieť preukázať svoju totožnosť predložením fotografie a podpisu (napríklad doklad s fotografiou, oficiálny doklad alebo pas). Otec bude musieť preukázať svoju totožnosť predložením fotografie a podpisu (napríklad doklad s fotografiou, oficiálny doklad alebo pas).

Po podpise a osvedčení formulára sa z neho vyhotovia 2 kópie. Originál formulára dohody, ako aj kópie možno odniesť alebo zaslať na:

The Central Family Court
First Avenue House
42-49 High Holborn
London WC1V 6NP

Ústredný súd pre rodinné veci (Central Family Court) zaregistruje dohodu a ponechá si originál. Opečiatkové kópie budú zaslané späť každému rodičovi na adresu uvedenú v dohode. Dohoda nadobúda účinnosť až po jej doručení a zaregistrovaní na Ústrednom súde pre rodinné veci (Central Family Court). Za registráciu dohody o rodičovských právach a povinnostiach sa neplatí žiadny poplatok. Ak sa dohoda týka viac ako jedného dieťaťa, pre každé dieťa je potrebné vyplniť samostatný formulár.

6 Ak rodičia nedospejú k dohode o rodičovských právach a povinnostiach, ako inak môžu tento problém mimosúdne riešiť?

Rodičom sú k dispozícii mediačné služby, ktoré im môžu pomôcť dospieť k prijateľnej dohode v otázke budúcej starostlivosti o dieťa. Akákoľvek dohoda, ktorú uzavrú, musí byť zaregistrovaná na súde. Na základe registrácie sa dohoda osvedčí a bude vykonateľná.

Bližšie informácie o rodinnej mediácii nájdete na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti.

7 Ak pôjdu rodičia na súd, o akých záležitostiach týkajúcich sa dieťaťa môže sudca rozhodnúť?

Sudca môže rozhodnúť, s kým bude dieťa žiť a kedy. Sudca môže ďalej rozhodnúť, s kým bude dieťa tráviť čas alebo sa stýkať a kedy. Rodičom sa odporúča, aby sa dohodli na styku. Súdy nerozhodujú o výživnom pre deti, a ak sa na ňom rodičia nedohodnú, túto agendu rieši Úrad pre výživné na dieťa (Child Maintenance Service). Rodičia sa väčšinou dohodnú na tom, ktorú školu bude dieťa navštevovať. Ak k dohode nedôjde, môže o tom rozhodnúť sudca na základe rozhodnutia o osobitných otázkach. Dieťa si ponechá svoje meno, pokiaľ súd nenariadi inak. Súd môže takisto zakázať osobe vykonávať časť svojich rodičovských práv a povinností na základe vydania rozhodnutia o zákaze niektorých úkonov. Súd môže ďalej rozhodnúť o trvalom vyňatí z jurisdikcie a o zmene priezviska (pozri otázku 8).

8 Ak súd rozhodne o tom, že dieťa zverí do starostlivosti iba jednému z rodičov, znamená to, že môže rozhodovať o všetkých záležitostiach týkajúcich sa dieťaťa bez toho, aby sa najskôr poradil s druhým rodičom?

Súd očakáva, že rodičia sa budú rozhodovať na základe spoločnej dohody. Ak majú obaja rodičia rodičovské práva a povinnosti, rodič s rozhodnutím o starostlivosti o dieťa, s ktorým má dieťa žiť, musí mať súhlas druhého rodiča, s ktorým dieťa nežije, (alebo hocikoho s rodičovskými právami a povinnosťami) ak chce dieťa natrvalo premiestniť zo Spojeného kráľovstva, alebo musí mať povolenie súdu. Rodič, o ktorom súd rozhodol, že s ním bude dieťa žiť, sa môže presťahovať v rámci príslušnej jurisdikcie (Anglicko a Wales). Pri zmene priezviska dieťaťa sa vyžaduje súhlas každej osoby s rodičovskými právami a povinnosťami alebo povolenie súdu.

9 Ak súd rozhodne, že dieťa má byť zverené do opatery obidvoch rodičov, čo to znamená v praxi?

Rodičia sa budú deliť o to, s kým dieťa žije. Dieťa bude tráviť čas s oboma rodičmi podľa nariadenia súdu. Môže to mať praktické účinky na výšku splatného výživného.

10 Na ktorý súd alebo orgán sa mám obrátiť, ak chcem podať žiadosť o priznanie rodičovských práv a povinností? Aké postupy musím dodržať a aké dokumenty je potrebné k žiadosti pripojiť?

Žiadosť možno podať na súde pre rodinné veci (Family Court) v zmysel oddielu 4 zákona o deťoch z roku 1989. Kontaktné údaje súdu nájdete na webovom sídle Súdnej služby Jej Veličenstva (HMCTS). Na uvedenej stránke nájdete formulár žiadosti. Kópia formulára žiadosti musí byť zaslaná každému rodičovi s rodičovskými právami a povinnosťami. Doklady sa doložia až neskôr na výzvu súdu.

11 Aký postup sa uplatňuje v týchto prípadoch? Je k dispozícii mimoriadne konanie v naliehavých prípadoch?

Postup je uvedený vyššie. Na získanie rodičovských práv a povinností neexistuje mimoriadne konanie v naliehavých prípadoch.

12 Môžem získať právnu pomoc na pokrytie trov konania?

Právna pomoc sa poskytuje len v prípade, že sa preukáže domáce násilie.

13 Je možné odvolať sa proti rozhodnutiu o rodičovských právach a povinnostiach?

Áno. Voči rozhodnutiam o rodičovských právach a povinnostiach, ktoré vydá sudca okresného súdu (District Judge), sa možno odvolať u sudcu druhostupňového súdu (Circuit Judge). Odvolania voči rozhodnutiu okresného sudcu vrchného súdu (District Judge of the High Court) sú možné u sudcu vrchného súdu.

14 Niekedy môže byť nevyhnutné obrátiť sa kvôli výkonu rozhodnutia o rodičovských právach a povinnostiach na súd alebo iný orgán. Aké postupy sa v takýchto prípadoch uplatňujú?

Rodičovské práva a povinnosti sú práva, ktoré nie sú samy osebe vykonateľné. V prípade neplnenia si rodičovských práv a povinností je možné podať žiadosť na súde pre rodinné veci (Family Court) s cieľom vyriešiť konkrétnu spornú vec, napríklad povinnosť platiť výživné. Adresy súdov nájdete tu.

15 Čo musím urobiť, aby bolo rozhodnutie o rodičovských právach a povinnostiach vydané súdom v inom členskom štáte uznané a vykonané v tomto členskom štáte?

Ak chcete vykonať rozhodnutie z iného členského štátu na základe práva na prístup k informáciám alebo na základe článku 11 ods. 8 nariadenia Rady (ES) č. 2201/2003 (ďalej len „nariadenie Brusel IIa“), musíte na základe tohto nariadenia získať požadované osvedčenie od súdu, ktorý vydal rozhodnutie, a obrátiť sa na hlavnú kanceláriu (Principal Registry) v sídle Ústredného súdu pre rodinné veci (Central Family Court) so žiadosťou o uznanie alebo vykonanie rozhodnutia. V prípade potreby registrácie, uznania alebo neuznania iných rozhodnutí sa obráťte na hlavnú kanceláriu.

16 Na ktorý súd v tomto členskom štáte sa mám obrátiť, ak chcem namietať proti uznaniu rozhodnutia o rodičovských právach a povinnostiach, ktoré vydal súd v inom členskom štáte? Aký postup sa uplatňuje v týchto prípadoch?

Proti vydaniu rozhodnutia by ste mali namietať na súde v pôvodnej jurisdikcii ešte pred jeho vydaním. Ak sa to stanovuje v právnych predpisoch uvedeného štátu, každá osoba, ktorá na to má právny nárok, by mala byť informovaná o tom, že súd pojednáva o žiadosti o vydanie rozhodnutia. V právnych predpisoch uvedeného štátu bude stanovené, aké kroky môžete vykonať pri namietaní voči rozhodnutiu, o ktorom sa rozhoduje.

17 Ktorý právny poriadok uplatňuje súd v konaní o rodičovských právach a povinnostiach, ak dieťa alebo účastníci konania nežijú v tomto členskom štáte alebo majú odlišnú štátnu príslušnosť?

Konanie sa musí predložiť na súd v jurisdikcii, kde má dieťa obvyklý pobyt.

 

Táto webová stránka je súčasťou portálu Vaša Európa.

Privítame vašu spätnú väzbu, pokiaľ ide o užitočnosť poskytnutých informácií.

Your-Europe

Posledná aktualizácia: 10/08/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.