Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2024.

Rodičovská zodpovednosť – opatrovnícke právo a právo na styk s dieťaťom

Gibraltár
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Čo v praxi znamená právny pojem „rodičovské práva a povinnosti“? Aké sú práva a povinnosti nositeľa rodičovskej zodpovednosti?

V právnych predpisoch Gibraltáru sa rodičovské práva a povinnosti vzťahujú na opateru a starostlivosť o dieťa a na jeho vedenie, ktoré zvyčajne vykonávajú rodič alebo rodičia, alebo ustanovený poručník. Vo všeobecnosti je rodič alebo poručník zodpovedný za starostlivosť o dieťa a jeho výchovu, ako aj za správu akéhokoľvek majetku, ktorý patrí dieťaťu alebo ktorý mu bol zverený.

Pojem rodičovské práva a povinnosti sa vzťahuje na otca, matku alebo akéhokoľvek ustanoveného poručníka, ktorý si plní svoje rodičovské práva a povinnosti vo vzťahu k určitému dieťaťu. Rodičovské práva a povinnosti ďalej zahŕňajú vedenie dieťaťa, a to buď priamo, alebo usmerňovaním, a to primerane k vývinovej fáze dieťaťa. Zahŕňajú aj výchovu dieťaťa a udržiavanie osobných vzťahov a pravidelného priameho kontaktu s dieťaťom, pokiaľ nežije s rodičom, a v prípade potreby právo konať ako právny zástupca dieťaťa.

2 Kto má spravidla rodičovské práva a povinnosti voči dieťaťu?

Pokiaľ ide o starostlivosť a výchovu dieťaťa, ako aj správu akéhokoľvek majetku, matka má vo všeobecnosti tie isté práva a právomoci ako otec. Tieto práva a právomoci matky a otca sú rovnocenné a každý z nich ich môže vykonávať nezávisle od toho druhého. Tieto všeobecné práva a povinnosti podliehajú akémukoľvek rozhodnutiu, ktoré vydajú súdy v Gibraltári.

Ak boli otec a matka dieťaťa zosobášení v čase pôrodu, podľa práva Gibraltáru majú obaja rodičia rodičovské práva a povinnosti vo vzťahu k dieťaťu. Ak však neboli zosobášení, iba matka má po pôrode rodičovské práva a povinnosti. Nejde ale o striktné alebo absolútne pravidlo, keďže v právnych predpisoch Gibraltáru sa uznáva, že ak matka uvedie otca ako „otca“, otec získa rodičovské práva a povinnosti vo vzťahu k dieťaťu. Rovnako v prípade, že to prikáže súd.

Rodičovské práva vo vzťahu k dieťaťu môže mať jedna osoba, dve osoby alebo viac osôb. Toto právo však nemôžu vykonávať bez súhlasu druhej osoby alebo druhých osôb, ak sa tak neuvádza v žiadnom súdnom rozhodnutí, dokumente alebo dohode.

3 Ak rodičia nie sú schopní alebo ochotní vykonávať rodičovské práva a povinnosti voči svojim deťom, môže tým byť namiesto nich poverená iná osoba?

V prípade smrti rodiča sa pozostalý rodič stane poručníkom dieťaťa, a to buď sám, alebo spoločne s iným poručníkom, ktorého určil zosnulý rodič. Ak zosnulý rodič neurčil žiadneho poručníka, alebo ak je tento poručník mŕtvy alebo odmieta konať, poručníka môže ustanoviť súd, ak to uzná za vhodné.

Súd môže na základe žiadosti matky alebo otca dieťaťa vydať rozhodnutie o pobyte dieťaťa a práve na styk matky alebo otca s dieťaťom. Súd môže ďalej vydať rozhodnutie o pobyte dieťaťa akejkoľvek osobe (či už je to jeden z rodičov alebo nie). Pokiaľ však rodičia žijú spolu, rozhodnutie o pobyte vydané jednému rodičovi nie je vykonateľný.

4 Ako sa ustanovujú budúce rodičovské práva a povinnosti v prípade, že sa rodičia rozvedú alebo žijú oddelene?

V prípade rozvodu má najvyšší súd Gibraltáru (Supreme Court of Gibraltar) právomoc rozhodnúť o osobnej starostlivosti, výživnom a vzdelávaní detí v tomto manželstve, ako aj nariadiť, aby sa začalo konanie vo veci zverenia detí do ochrany súdu, a to buď pred, alebo po konečnom rozsudku. Najvyšší súd nemôže vydať konečný rozsudok o rozvode, ak nie je presvedčený, že sa prijali dostatočné opatrenia v súvislosti s každým dieťaťom.

Ak sa rodičia odlúčia, obe strany môžu uzavrieť dohodu, na základe ktorej sa jeden z rodičov môže vzdať všetkých alebo niektorých rodičovských práv. Takáto dohoda však nie je vykonateľná súdom, ak súd zastáva názor, že jej vykonanie by nebolo v prospech dieťaťa.

5 Ak rodičia uzatvoria dohodu týkajúcu sa rodičovských práv a povinností, aké formality musia dodržať, aby bola dohoda právne záväzná?

Ako sa uvádza v otázke č. 4, ak rodič uzavrie dohodu o rozluke, na základe ktorej vyhlási, že sa vzdáva všetkých alebo niektorých rodičovských práv, takáto dohoda je vykonateľná súdom len vtedy, ak súd zastáva názor, že jej vykonanie by bolo v prospech dieťaťa.

6 Ak rodičia nedospejú k dohode o rodičovských právach a povinnostiach, ako inak môžu tento problém mimosúdne riešiť?

Ak otázka rodičovských práv a povinností vyvstane v rámci konania o rozvod manželstva, tak je vyriešenie tejto otázky v právomoci najvyššieho súdu Gibraltáru (Supreme Court of Gibraltar). Určitú sociálnu pomoc je však možné získať prostredníctvom manželského poradenstva. Služby manželského poradenstva poskytuje Rímskokatolícka cirkev v Gibraltári. Niektoré otázky možno vyriešiť aj prostredníctvom mediácie.

7 Ak pôjdu rodičia na súd, o akých záležitostiach týkajúcich sa dieťaťa môže sudca rozhodnúť?

Sudca môže rozhodnúť v akejkoľvek otázke, ktorá môže mať podľa neho vplyv na záujem dieťaťa.

8 Ak súd rozhodne o tom, že dieťa zverí do starostlivosti iba jednému z rodičov, znamená to, že môže rozhodovať o všetkých záležitostiach týkajúcich sa dieťaťa bez toho, aby sa najskôr poradil s druhým rodičom?

Keď rodič získa dieťa do výhradnej osobnej starostlivosti, môže rozhodovať o všetkých záležitostiach týkajúcich sa dieťaťa bez toho, aby sa najprv poradil s druhým rodičom, pokiaľ tým však neporušuje existujúce súdne rozhodnutie, napríklad rozhodnutie týkajúce sa styku s dieťaťom.

9 Ak súd rozhodne, že dieťa má byť zverené do opatery obidvoch rodičov, čo to znamená v praxi?

Spoločné opatrovnícke právo vo vzťahu k dieťaťu znamená, že obaja rodičia majú rovnaké práva a povinnosti vo vzťahu k dieťaťu. Tieto práva možno vykonávať spoločne alebo samostatne.

10 Na ktorý súd alebo orgán sa mám obrátiť, ak chcem podať žiadosť o priznanie rodičovských práv a povinností? Aké postupy musím dodržať a aké dokumenty je potrebné k žiadosti pripojiť?

Ak sa žiadosť o rodičovské práva a povinnosti podáva v súvislosti s konaním o rozvod manželstva alebo v dôsledku neho, túto žiadosť treba podať na najvyšší súd Gibraltáru. Žiadosť podložená čestným vyhlásením sa podáva formou predvolania. Po predložení týchto dokladov pristúpi kancelária najvyššieho súdu (Supreme Court Registry) k stanoveniu dátumu pojednávania o žiadosti.

Žiadosti týkajúce sa ustanovenia súdneho opatrovníka dieťaťa, ktoré si vyžaduje starostlivosť, sa taktiež podávajú na najvyšší súd Gibraltáru.

Ak otázka rodičovských práv a povinností nie je súčasťou konania o rozvod manželstva, žiadosť možno podať na magistrátnom súde Gibraltáru (Magistrates' Court of Gibraltar). Žiadosť sa podáva formou písomnej sťažnosti, v ktorej strana uvedie, čo požaduje a na základe čoho. K žiadosti treba ďalej priložiť kópiu rodného listu daného dieťaťa, a ak je to možné, aj kópiu sobášneho listu. Po prijatí sťažnosti prikročí súd k stanoveniu pojednávania a informuje strany o jeho dátume.

11 Aký postup sa uplatňuje v týchto prípadoch? Je k dispozícii mimoriadne konanie v naliehavých prípadoch?

Vo všetkých prípadoch pristúpi k stanoveniu dátumu pojednávania o príslušnej žiadosti buď najvyšší súd, alebo magistrátny súd a informuje obe strany. Strany by sa mali dostaviť na súd v určenom dátume, a ak je to možné, v sprievode právneho zástupcu.

Ak existuje podozrenie, že dieťa nevyhnutne potrebuje starostlivosť, existujú mimoriadne konania v naliehavých prípadoch.

12 Môžem získať právnu pomoc na pokrytie trov konania?

Po preverení majetkovej situácie je na magistrátnom súde aj najvyššom súde možné získať právnu pomoc. Žiadosti o právnu pomoc na ktoromkoľvek súde sa podávajú na najvyšší súd, pričom formulár žiadosti je dostupný v kancelárii najvyššieho súdu.

13 Je možné odvolať sa proti rozhodnutiu o rodičovských právach a povinnostiach?

Ak o rodičovských právach a povinnostiach rozhodol magistrátny súd, je možné sa odvolať na najvyšší súd. Ak o nich rozhodol najvyšší súd, je možné sa odvolať na odvolací súd.

14 Niekedy môže byť nevyhnutné obrátiť sa kvôli výkonu rozhodnutia o rodičovských právach a povinnostiach na súd alebo iný orgán. Aké postupy sa v takýchto prípadoch uplatňujú?

Takýto návrh sa podáva na súde, ktorý pôvodne vydal rozhodnutie o rodičovských právach a povinnostiach. Ak to bol magistrátny súd, podáva sa sťažnosť, v ktorej sa uvedú dôvody sťažnosti. Ak to bol najvyšší súd, podáva sa predvolanie, v prípade potreby spolu s čestným vyhlásením.

15 Čo musím urobiť, aby bolo rozhodnutie o rodičovských právach a povinnostiach vydané súdom v inom členskom štáte uznané a vykonané v tomto členskom štáte?

V Gibraltári možno uznať rozsudok o rodičovských právach a povinnostiach, ktorý vydal iný členský štát v rámci konania o rozvode manželstva, rozluke alebo anulovaní manželstva. Aby sa mohol takýto rozsudok vykonať, je potrebné požiadať magistrátny súd, aby ho vyhlásil za vykonateľný.

16 Na ktorý súd v tomto členskom štáte sa mám obrátiť, ak chcem namietať proti uznaniu rozhodnutia o rodičovských právach a povinnostiach, ktoré vydal súd v inom členskom štáte? Aký postup sa uplatňuje v týchto prípadoch?

Proti rozhodnutiu o návrhu na vyhlásenie vykonateľnosti sa môže odvolať každá zo strán. Ak o ňom rozhodoval magistrátny súd, odvolať sa možno na najvyšší súd.

17 Ktorý právny poriadok uplatňuje súd v konaní o rodičovských právach a povinnostiach, ak dieťa alebo účastníci konania nežijú v tomto členskom štáte alebo majú odlišnú štátnu príslušnosť?

Súdy v Gibraltári uplatnia právny poriadok Gibraltáru vrátane miestnych právnych predpisov, ako aj akékoľvek zákony alebo iné ustanovenia, ktoré sa prípadne vzťahujú na Gibraltár.

 

Táto webová stránka je súčasťou portálu Vaša Európa.

Privítame vašu spätnú väzbu, pokiaľ ide o užitočnosť poskytnutých informácií.

Your-Europe

Posledná aktualizácia: 09/08/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.