Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku poľština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Rodičovská zodpovednosť – opatrovnícke právo a právo na styk s dieťaťom

Poľsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Čo v praxi znamená právny pojem „rodičovské práva a povinnosti“? Aké sú práva a povinnosti nositeľa rodičovskej zodpovednosti?

V poľskom zákone o rodine a poručníctve sa nenachádza nijaká definícia rodičovských práv a povinností. Podľa poľskej odbornej právnickej literatúry rodičovské práva a povinnosti predstavujú súbor povinností a práv rodičov týkajúcich sa dieťaťa, ktorého účelom je riadna starostlivosť o dieťa a jeho majetok.

2 Kto má spravidla rodičovské práva a povinnosti voči dieťaťu?

Rodičovské práva a povinnosti majú voči dieťaťu obidvaja rodičia. V prípade, že je jeden z rodičov mŕtvy alebo že nie je plne právne spôsobilý, nositeľom rodičovských práv a povinností je druhý rodič. To isté platí v prípade, keď boli pozastavené rodičovské práva a povinnosti niektorého z rodičov.

Rodičovské práva a povinnosti môžu byť obmedzené aj rozhodnutím súdu. Za takýchto okolností je druhý rodič oprávnený vykonávať rodičovské práva a povinnosti voči dieťaťu v rozsahu stanovenom v rozhodnutí súdu.

3 Ak rodičia nie sú schopní alebo ochotní vykonávať rodičovské práva a povinnosti voči svojim deťom, môže tým byť namiesto nich poverená iná osoba?

V prípade, že rodičia nie sú schopní vykonávať rodičovské práva a povinnosti, môžu požiadať súd konajúci vo veci poručníctva (sąd opiekuńczy) alebo iný orgán verejnej moci, aby dieťa umiestnil do pestúnskej starostlivosti. V prípadoch mimoriadnej naliehavosti sa dieťa na žiadosť alebo so súhlasom jeho rodičov môže umiestniť do opatery náhradnej rodiny na základe dohody medzi vedúcimi predstaviteľmi okresov (starosta) a náhradnou rodinou alebo osobami spravujúcimi detský domov (rodzinny dom dziecka).

Ak rodičia nie sú ochotní vykonávať rodičovské práva a povinnosti voči dieťaťu, môžu vydať súhlas s osvojením dieťaťa. V poľskom právnom poriadku existujú tri formy osvojenia: úplné, úplné a neodvolateľné (známe aj ako „osvojenie“) a neúplné.

Ak by rodičia pri právoplatnom výkone rodičovských práv a povinností ohrozovali záujmy dieťaťa, súd konajúci vo veci poručníctva môže svojím rozhodnutím obmedziť ich rodičovské práva a povinnosti a dieťa sa môže umiestniť do náhradnej rodiny, do profesionálnej rodiny, do ústavnej starostlivosti, do opatrovateľského a liečebného strediska, do ošetrovateľského strediska alebo do terapeutického rehabilitačného strediska.

4 Ako sa ustanovujú budúce rodičovské práva a povinnosti v prípade, že sa rodičia rozvedú alebo žijú oddelene?

Poľský súd pri vynášaní rozsudku vo veci rozvodu, rozluky alebo anulovania manželstva musí vyriešiť otázku rodičovských práv a povinností voči dieťaťu s výnimkou situácie, keď v konkrétnom prípade nemá právomoc vo veci rodičovských práv a povinností. Poľský súd môže pri riešení otázky rodičovských práv a povinností zohľadniť písomnú dohodu medzi manželmi o spôsobe vykonávania rodičovských práv a povinností, ak je to v záujme dieťaťa.

V prípade, keď rodičia nedosiahnu dohodu, súd zohľadňuje právo dieťaťa na výchovu obidvomi rodičmi a:

1) môže rozhodnúť o spoločnom výkone rodičovských práv a povinností;

2) môže priznať rodičovské práva a povinnosti ktorémukoľvek rodičovi a druhému rodičovi môže rodičovské práva a povinnosti obmedziť na konkrétne povinnosti a práva voči dieťaťu.

5 Ak rodičia uzatvoria dohodu týkajúcu sa rodičovských práv a povinností, aké formality musia dodržať, aby bola dohoda právne záväzná?

V právnom poriadku sa nestanovuje žiadna forma takejto dohody medzi rodičmi. Treba však pripomenúť, že dohoda medzi rodičmi o spôsobe výkonu rodičovských práv a povinností nemá právnu účinnosť a v tomto ohľade sa môže považovať iba za základ pre rozsudok súdu. K takejto dohode možno dospieť aj prostredníctvom mediácie. V tomto prípade sa vypracuje písomne a podpíšu ju obaja rodičia aj mediátor. Na to, aby bola dohoda právne záväzná, musí ju schváliť súd.

6 Ak rodičia nedospejú k dohode o rodičovských právach a povinnostiach, ako inak môžu tento problém mimosúdne riešiť?

Rodičia môžu využiť pomoc mediátora. Služby v oblasti mediácie sa poskytujú na základe dohody o mediácii alebo rozhodnutia, ktorým súd rodičov posiela na mediáciu. Dohoda sa môže uzavrieť aj na základe súhlasu rodiča s mediáciou, ak o ňu druhý rodič požiada. Kým však dohodu dosiahnutú pred mediátorom neschváli súd, nemá táto dohoda právnu účinnosť súdneho zmieru.

7 Ak pôjdu rodičia na súd, o akých záležitostiach týkajúcich sa dieťaťa môže sudca rozhodnúť?

Rodičia sa v Poľsku môžu na súd konajúci vo veci poručníctva obrátiť v súvislosti s rôznymi otázkami, ktoré sa týkajú rodičovských práv a povinností voči dieťaťu, ako sú:

1) spôsob, akým sa majú vykonávať rodičovské práva a povinnosti a právo na prístup k dieťaťu v prípade, že rodičovské práva a povinnosti majú obidvaja rodičia, ktorí žijú oddelene;

2) vyriešenie sporu týkajúceho sa dôležitých otázok vo vzťahu k dieťaťu v prípade, že rodičia nie sú schopní dohodnúť sa na spôsobe riešenia týchto otázok vrátane určenia miesta pobytu, výberu školy, výberu mena a priezviska, rozhodnutí týkajúcich sa lekárskej starostlivosti, cestovania do zahraničia atď.;

3) právne úkony medzi dieťaťom a rodičom v prípadoch, keď tieto úkony prekračujú rámec bežnej správy majetku dieťaťa.

8 Ak súd rozhodne o tom, že dieťa zverí do starostlivosti iba jednému z rodičov, znamená to, že môže rozhodovať o všetkých záležitostiach týkajúcich sa dieťaťa bez toho, aby sa najskôr poradil s druhým rodičom?

Áno. Ak súd poveril výkonom rodičovských práv a povinností len jedného z rodičov, tento rodič môže slobodne rozhodovať o všetkých záležitostiach týkajúcich sa dieťaťa bez toho, aby to musel konzultovať s druhým rodičom alebo získať jeho súhlas.

Rodič môže prísť o svoje rodičovské práva a povinnosti na základe rozhodnutia súdu konajúceho vo veci poručníctva, ak svoje rodičovské práva a povinnosti nemôže vykonávať z dôvodu trvalej prekážky, zneužívania rodičovských práv a povinností zo strany rodiča alebo z dôvodu, že rodič výrazne zanedbáva svoje povinnosti voči dieťaťu.

9 Ak súd rozhodne, že dieťa má byť zverené do opatery obidvoch rodičov, čo to znamená v praxi?

Priznanie spoločnej osobnej starostlivosti znamená, že rodičia môžu a musia vykonávať rovnaké práva a povinnosti voči dieťaťu. To okrem iného znamená, že o dôležitých otázkach týkajúcich sa dieťaťa rozhodujú rodičia spoločne alebo prostredníctvom súdu konajúceho vo veci poručníctva, ak nie sú schopní dohodnúť sa.

10 Na ktorý súd alebo orgán sa mám obrátiť, ak chcem podať žiadosť o priznanie rodičovských práv a povinností? Aké postupy musím dodržať a aké dokumenty je potrebné k žiadosti pripojiť?

Prípadmi týkajúcimi sa rodičovských práv a povinností sa zaoberajú útvary okresných súdov (sądy rejonowe) pre veci týkajúce sa rodiny a maloletých osôb (súdy konajúce vo veci poručníctva) s právomocou v mieste pobytu dieťaťa. Ak takýto základ neexistuje, je príslušný okresný súd hlavného mesta Varšava.

K návrhu sa musí priložiť rodný list dieťaťa, sobášny list rodičov (ak sú zosobášení), ďalšie dokumenty na podporu návrhu, ako sú lekárske potvrdenia, školské vysvedčenia, vzdelávacie posudky atď.

11 Aký postup sa uplatňuje v týchto prípadoch? Je k dispozícii mimoriadne konanie v naliehavých prípadoch?

Prípadmi týkajúcimi sa rodičovských práv a povinností sa súdy zaoberajú v rámci takzvaného nesporového konania, ktoré je v porovnaní so sporovým konaním menej formálne.

Okrem toho na žiadosť účastníka konania môže súd konajúci vo veci poručníctva rozhodnúť o nariadení predbežného opatrenia spôsobom, ktorý za daných okolností považuje za vhodný. Rozhodnutia v tejto súvislosti nadobúdajú účinnosť a vykonateľnosť hneď po vydaní.

12 Môžem získať právnu pomoc na pokrytie trov konania?

Účastníci konania vo veci rodičovských práv a povinností musia uhradiť poplatky a výdavky stanovené v zákone o súdnych výdavkoch v občianskoprávnych veciach. Podľa článku 102 ods. 1 tohto zákona však účastník konania môže požiadať o oslobodenie od súdnych výdavkov podaním vyhlásenia, že nie je schopný uhradiť tieto výdavky bez toho, aby on alebo jeho rodina trpela nedostatkom. Žiadosť o oslobodenie od súdnych výdavkov treba doplniť vyhlásením, v ktorom sa podrobne uvedie rodinný stav žiadateľa, jeho majetok, príjem a živobytie. Súd môže účastníka konania čiastočne oslobodiť od súdnych výdavkov v prípade, že tento účastník môže zaplatiť iba časť uvedených výdavkov (článok 101 ods. 1).

13 Je možné odvolať sa proti rozhodnutiu o rodičovských právach a povinnostiach?

Áno. Odvolanie proti každému rozhodnutiu možno podať na súd vyššieho stupňa. Odvolania proti rozsudkom okresného súdu (sąd rejonowy) týkajúce sa rodičovských práv a povinností možno podať na krajský súd (sąd okręgowy). Pri rozsudkoch vo veci rodičovských práv a povinností, ktoré vyniesol krajský súd (sąd okręgowy) v konaniach týkajúcich sa rozvodu, rozluky alebo anulovania manželstva, sa odvolanie podáva na odvolací súd (sąd apelacyjny).

14 Niekedy môže byť nevyhnutné obrátiť sa kvôli výkonu rozhodnutia o rodičovských právach a povinnostiach na súd alebo iný orgán. Aké postupy sa v takýchto prípadoch uplatňujú?

Orgán súdu zodpovedný za výkon rozhodnutia v prípadoch týkajúcich sa vrátenia dieťaťa je súdom vymenovaný poručník (kurator sądowy). V prípade, že rozsudok, ktorým súd nariaďuje vrátenie dieťaťa, nie je splnený, osoba, ktorej sa má dieťa vrátiť, by mala požiadať súd, ktorý vydal toto rozhodnutie, aby nariadil povinné premiestnenie dieťaťa súdom vymenovaným poručníkom. V prípade, že nie je známe, kde sa nachádza osoba, ktorej sa týkajú rodičovské práva a povinnosti, súd vykoná vyšetrovanie s cieľom zistiť, kde sa nachádza. Príkaz vydáva súd poručníkovi vymenovanému súdom, a to formou rozhodnutia, ktoré sa môže vydať na neverejnom zasadnutí. Proti tomuto rozhodnutiu nie je možné odvolanie. Súdom vymenovaný poručník určí dátum na premiestnenie dieťaťa a informuje o tom oprávnenú osobu. Súdom vymenovaný poručník môže dieťa odobrať od každej osoby, s ktorou sa dieťa zdržiava. Na tento účel súdom vymenovaný poručník môže požiadať o pomoc políciu, psychológov a pod.

Pokiaľ ide o rozsudky týkajúce sa styku, v Občianskom súdnom poriadku sa stanovuje odlišný postup. V týchto prípadoch súd konajúci vo veci poručníctva na žiadosť osoby, ktorá má právo styku s dieťaťom, pohrozí vydaním príkazu proti osobe, ktorej bolo dieťa zverené do opatery a ktorá si neplní povinnosti vyplývajúce z rozsudku alebo dohody o práve styku s dieťaťom. V tomto príkaze sa nariaďuje vyplatenie konkrétnej sumy oprávnenej osobe za každé porušenie povinnosti. V prípade, že osoba s právom styku s dieťaťom alebo osoba, ktorej bol styk s dieťaťom zakázaný, poruší povinnosť uloženú rozhodnutím, súd konajúci vo veci poručníctva pohrozí tejto osobe, že nariadi, aby táto osoba uhradila konkrétnu sumu osobe, ktorej bolo dieťa zverené do opatery. V prípade, že osoba, ktorej súd konajúci vo veci poručníctva nariadil zaplatiť pokutu, naďalej porušuje svoje povinnosti, poručnícky súd tejto osobe prikáže uhradiť dlžnú sumu, ktorá sa stanoví podľa počtu porušení.

K uvedenej žiadosti sa musí priložiť vykonateľné súdne rozhodnutie alebo dohoda o práve styku s dieťaťom.

15 Čo musím urobiť, aby bolo rozhodnutie o rodičovských právach a povinnostiach vydané súdom v inom členskom štáte uznané a vykonané v tomto členskom štáte?

Príslušné uplatniteľné ustanovenia sú ustanovenia kapitoly III nariadenia Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o súdnej právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností. Zvyčajne sa takéto rozsudky uznávajú a vykonávajú bez ďalšieho konania. Je však možné podať žiadosť o uznanie a vykonanie na krajskom súde. Právomoc prešetriť návrh na vyhlásenie vykonateľnosti má aj krajský súd. V obidvoch prípadoch by návrh mal spĺňať náležitosti písomnosti, čo znamená že by sa v ňom mala konkrétne uviesť žiadosť, skutočnosti oprávňujúce túto žiadosť a to, či sa účastníci konania pokúsili využiť mediáciu.

16 Na ktorý súd v tomto členskom štáte sa mám obrátiť, ak chcem namietať proti uznaniu rozhodnutia o rodičovských právach a povinnostiach, ktoré vydal súd v inom členskom štáte? Aký postup sa uplatňuje v týchto prípadoch?

Žiadosť o neuznanie súdneho rozhodnutia vydaného súdom členského štátu EÚ by sa mala podať na krajský súd, ktorý je geograficky príslušný na rozhodovanie vo veci vyriešenej rozsudkom zahraničného súdu alebo na krajský súd príslušného kraja, v ktorom sa nachádza geograficky príslušný okresný súd, alebo ak také súdy neexistujú, na krajský súd vo Varšave (Sąd Okręgowy w Warszawie). Proti rozhodnutiu o uznaní, ktoré vydal krajský súd, je možné podať predbežné odvolanie (zażalenie) a proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je možné podať kasačné odvolanie (skarga kasacyjna). Je tiež možné požiadať o obnovu konania, ktoré bolo ukončené rozhodnutím o uznaní, proti ktorému sa nemožno odvolať, a o vyhlásenie o protiprávnosti rozhodnutia, proti ktorému sa nemožno odvolať, vydaného v tejto súvislosti. Uplatňuje sa nesporové konanie.

17 Ktorý právny poriadok uplatňuje súd v konaní o rodičovských právach a povinnostiach, ak dieťa alebo účastníci konania nežijú v tomto členskom štáte alebo majú odlišnú štátnu príslušnosť?

Uplatniteľné právo vo veciach týkajúcich sa rodičovských práv a povinností a styku s dieťaťom je stanovené v Dohovore o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa uzatvorenom v Haagu 19. októbra 1996 alebo v dvojstranných dohodách, ktorých je Poľsko zmluvnou stranou. Ak sa neuplatňuje žiadny z týchto nástrojov, uplatňujú sa ustanovenia medzinárodného práva súkromného. V prípade, že sa zmení miesto obvyklého pobytu dieťaťa na pobyt v krajine, ktorá nie je zmluvnou stranou dohovoru, všetky ďalšie zmeny podmienok uplatňovania opatrení prijatých v krajine predchádzajúceho obvyklého pobytu dieťaťa sa od tej chvíle riadia právnym poriadkom uvedenej krajiny.

 

Táto webová stránka je súčasťou portálu Vaša Európa.

Privítame vašu spätnú väzbu, pokiaľ ide o užitočnosť poskytnutých informácií.

Your-Europe

Posledná aktualizácia: 16/12/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.