Rodičovská zodpovednosť – opatrovnícke právo a právo na styk s dieťaťom

Rodičovské práva a povinnosti zahŕňajú všetky práva a povinnosti voči dieťaťu a jeho majetku. Aj keď sa tento inštitút v jednotlivých členských štátoch líši, zvyčajne zahŕňa otázky súvisiace s opatrovníckym právom a právom na styk s dieťaťom. Ak ste medzinárodný pár s jedným alebo viac deťmi a ste v súčasnosti v procese rozluky, budete sa musieť dohodnúť na opatreniach týkajúcich sa opatrovníctva detí.

Kde začať?

Čo je opatrovnícke právo? Čo je právo na návštevy?

Ak rodičia žijú spolu, obyčajne vykonávajú osobnú starostlivosť o svoje deti spoločne. Ak sa však rodičia rozvedú alebo rozídu, musia sa rozhodnúť, akým spôsobom sa táto starostlivosť (opatrovníctvo) bude vykonávať v budúcnosti.

Rodičia sa môžu rozhodnúť, že dieťa bude žiť striedavo s obidvomi rodičmi alebo s jedným rodičom. V druhom prípade má druhý rodič zvyčajne právo navštevovať dieťa v určitom čase.

Opatrovnícke právo sa tiež vzťahuje aj na iné práva a povinnosti spojené s výchovou a starostlivosťou o dieťa vrátane práva starať sa o dieťa a jeho majetok. Rodičia sú zvyčajne nositeľmi rodičovskej zodpovednosti za dieťa, ale rodičovská zodpovednosť sa môže preniesť aj na inštitúciu, ktorej je dieťa zverené.

Kto rozhoduje o opatrovníctve a o práve na návštevy?

Rodičia môžu rozhodnúť o týchto otázkach na základe vzájomnej dohody. Ak sa rodičia nevedia dohodnúť, môžu využiť pomoc mediátora alebo právnika. Ak chcete vyhľadať mediátora, choďte na odkaz v dolnej časti tejto stránky.

Ak rodičia nie sú schopní dosiahnuť dohodu, je možné, že sa musia obrátiť na súd. Súd môže rozhodnúť, že dieťa zverí do starostlivosti obidvoch rodičov (spoločná starostlivosť) alebo jedného z rodičov (výlučná starostlivosť). V prípade, že iba jeden rodič má opatrovnícke právo, súd môže rozhodnúť o práve na návštevy druhého rodiča.

V prípade medzinárodného páru sa na základe predpisov EÚ určí, ktorý súd má zodpovednosť za riešenie prípadu. Ak chcete nájsť zodpovedný súd, choďte na odkaz v dolnej časti tejto stránky.

Hlavným cieľom je zabrániť tomu, aby sa obaja rodičia obracali na súd vo svojich štátoch a aby boli pre ten istý prípad vydané dve rozhodnutia. Zásadou je, že zodpovedným súdom je súd v štáte, kde má dieťa obvyklý pobyt.

Vykoná sa rozhodnutie aj v inom členskom štáte EÚ?

Mechanizmus vzájomného uznávania a výkonu rozhodnutí zabezpečuje, aby sa súdne rozhodnutie po jeho vydaní uplatnilo aj v iných členských štátoch EÚ. Toto uľahčí ľuďom s rodičovskou zodpovednosťou vykonávať svoje práva.

Najmä rozsudok o práve na styk sa uzná v inom členskom štáte EÚ bez akéhokoľvek osobitného konania, čím sa podporia vzťahy medzi dieťaťom a obidvomi rodičmi.

Ktoré pravidlá EÚ sa uplatňujú?

Pravidlá riešenia cezhraničných záležitostiach medzi deťmi a ich rodičmi sú súčasťou nového nariadenia Brusel II. Tieto pravidlá sa uplatňujú rovnako na všetky deti, bez ohľadu na to, či sa narodili v manželskom zväzku alebo nie. Nové nariadenie Brusel II je základom justičnej spolupráce EÚ v manželských záležitostiach a vo veciach rodičovských práv a povinností. Nariadenie sa uplatňuje od 1. marca 2005 vo všetkých členských štátoch EÚ s výnimkou Dánska.

Podrobnejšie informácie na vnútroštátnej úrovni sa zobrazia, ak si zvolíte príslušnú štátnu vlajku.

Súvisiace odkazy

Posledná aktualizácia: 26/10/2020

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.