Съдебни такси за процедурата за европейска заповед за плащане

Австрия

Тази страница съдържа информация за съдебните такси в Австрия.

Съдържание, предоставено от
Австрия

Въведение

В член 25 от Регламент (ЕО) № 1896/2006 за създаване на процедура за европейска заповед за плащане се посочва, че комбинираните съдебни такси за процедурата по издаване на европейска заповед за плащане и за редовното гражданско производство, което следва в случай на възражение срещу европейска заповед за плащане, в държава членка не надвишават съдебните такси на редовно гражданско производство, което не се предшества от процедура по издаване на европейска заповед за плащане в същата държава членка. Следователно за производствата, свързани с молби за европейска заповед за плащане, се прилага фиксирана такса по тарифна позиция 1 (Tarifpost 1) от Закона за съдебните такси (Gerichtsgebührengesetz (GGG)), която се дължи във всички национални заповедни производства и граждански производства.

Какви са приложимите такси?

При производства, свързани с молби за европейска заповед за плащане на първа инстанция, се прилага тарифна позиция 1 от Закона за съдебните такси, в съответствие със забележка 1 към тарифна позиция 1 от Закона за съдебните такси. Тази фиксирана такса се заплаща независимо от това дали производството е приключило. Намаления са налични само:

  • в случай на незабавно оттегляне или отхвърляне на иска преди връчване на насрещната страна (таксата се намалява на една четвърт; забележка 3 към тарифна позиция 1 от Закона за съдебните такси); или
  • в случай на оттегляне на иска след връчване на насрещната страна, преди или на първото съдебно заседание (таксата се намалява наполовина; забележка 4, буква а) към тарифна позиция 1 от Закона за съдебните такси); или
  • ако спорът бъде разрешен със спогодба на първото съдебно заседание или в началото на второто съдебно заседание в резултат на медиация, започнала най-късно на това заседание, и тази спогодба влезе в сила (таксата се намалява наполовина; забележка 4, буква б) към тарифна позиция 1 от Закона за съдебните такси).

Съгласно австрийската система за съдебните такси само молбата за образуване на производството (в този случай молбата за издаване на европейска заповед за плащане) е обект на такса в гражданското производство на първа инстанция. Няма допълнителни съдебни такси за по-нататъшните етапи от производството на първа инстанция.

Съгласно член 2, алинея 1, буква a) от Закона за съдебните такси задължението за плащане на такси възниква, когато молбата за издаване на европейска заповед за плащане бъде внесена в съда. Таксата трябва да бъде платена в този момент. В същия срок трябва да бъдат подадени и молбите за освобождаване от плащането на съдебни такси под формата на правна помощ (в Австрия: Verfahrenshilfe), стига да са изпълнени условията.

Искането за преразглеждане по член 20 от Регламента е безплатно (независимо дали с него се цели да се постигне правно средство за защита, подобно на restitutio in integrum (параграф 1), или да се разгледа по същество (параграф 2)).

Колко трябва да платя?

Изчисляването на съдебните такси за производства на първа инстанция зависи от стойността на предмета на иска (спорната сума = размер на предявения иск) и броя на страните. За илюстрация вж. по-долу пълната таблица на ставките в рамките на тарифна позиция 1 от Закона за съдебните такси (към 1 май 2021 г.; щракнете тук за актуалната формулировка на Закона за съдебните такси):

Тарифна позиция 1

Цена на иска

Дължима такса

не надвишава

150 EUR

25 EUR

над

150 EUR, но не надвишава

300 EUR

48 EUR

над

300 EUR, но не надвишава

700 EUR

68 EUR

над

700 EUR, но не надвишава

2 000 EUR

114 EUR

над

2 000 EUR, но не надвишава

3 500 EUR

182 EUR

над

3 500 EUR, но не надвишава

7 000 EUR

335 EUR

над

7 000 EUR, но не надвишава

35 000 EUR

792 EUR

над

35 000 EUR, но не надвишава

70 000 EUR

1556 EUR

над

70 000 EUR, но не надвишава

140 000 EUR

3112 EUR

над

140 000 EUR, но не надвишава

210 000 EUR

4670 EUR

над

210 000 EUR, но не надвишава

280 000 EUR

6227 EUR

над

280 000 EUR, но не надвишава

350 000 EUR

7783 EUR

над

350 000 EUR

1,2 % от цената на спора плюс 4203 EUR

Ако има повече от две страни, допълнителна такса за голям брой страни между 10 % и 50 % може да се добави в съответствие с член 19a от Закона за съдебните такси.

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

В случай на закъсняло плащане се налага фиксирана санкция в размер на 23 EUR (към 1 май 2021 г.) съгласно член 31 от Закона за съдебните такси. Закъснялото плащане на съдебната такса обаче няма отражение върху изпълнението на самото гражданско производство. Съдебните производства не зависят от плащането на съдебните такси — те се провеждат по изцяло независим начин.

Събирането на съдебните такси от правосъдния орган е регламентирано в австрийския Закон за събирането на съдебни плащания (Gerichtliches Einbringungsgesetz (GEG)). Ако вследствие на неплащане правосъдният орган трябва да издаде разпореждане за плащане (документ за принудително събиране на съдебните такси) съгласно член 6a от Закона за събирането на съдебни плащания, се прилага допълнителна такса, чийто настоящ размер е 8 EUR (към 1 януари 2014 г.).

Как мога да платя съдебните такси?

Начинът на плащане е определен в член 4 от Закона за съдебните такси. В него се предвижда, че таксите могат да бъдат платени с банкова карта с функция за плащане през банкомат или с кредитна карта, чрез плащане или превод на сумата по сметка на компетентния съд, или в брой в компетентния съд. Банковите данни на съда са на разположение на уебсайта на Федералното министерство на правосъдието (http://www.justiz.gv.at/, раздел „Съдилища“ (Gerichte).

Освен това всички такси могат да бъдат плащани чрез директен дебит, ако съдът (или по принцип австрийската съдебна система) е упълномощен да събира съдебни такси от сметка, посочена от страната, която дължи таксите, и да ги депозира по сметка на съда. За тази цел в молбата (молбата за европейска заповед за плащане) трябва да е посочена сметката, от която следва да се съберат таксите, както и упълномощаването за тяхното събиране, например като се включи позоваване „Gebühreneinzug!“ („Събиране на такси!“) или „AEV!“ (Наредба за директен дебит). За да се даде ограничено упълномощаване, в молбата може също да се посочи максималната сума, която следва да се дебитира (членове 5 и 6 от Наредбата за директен дебит (Abbuchungs- und Einziehungs-Verordnung)).

Когато молбата за издаване на европейска заповед за плащане е внесена чрез австрийската система за електронно правосъдие (Elektronischer Rechtsverkehr (ERV)), таксите трябва да бъдат платени чрез директен дебит. В този случай максималната сума, която следва да бъде дебитирана, не може да бъде посочена конкретно.

Какво да направя след заплащане на таксите?

Ако федералните органи имат право на получаване на съдебните такси при подаването на молбата (молбата за издаване на европейска заповед за плащане) и не е налице упълномощаване за директен дебит, към молбата трябва да се приложи доказателство за плащане на таксите (доказателство за превод) (член 4 от Закона за съдебните такси). Ако плащането е извършено с банкова карта, кредитна карта, депозит или превод по сметката на компетентния съд или чрез директен дебит от сметката на страната, Федералната счетоводна агенция (Buchhaltungsagentur des Bundes) на Австрия уведомява правосъдния орган за осчетоводяването на плащанията по сметката на съда едва на по-късен етап. Процедурата, свързана с уведомяването за съдебни такси, приключва, когато бъде предоставено доказателство за плащане (изцяло).

В случай на надплащане, в срок до 5 години може да бъде внесен иск за възстановяване на надвнесените съдебни такси (член 6c, алинея 1, точка 1 от Закона за събирането на съдебни плащания).

Връзки по темата

Закон за съдебните такси

Последна актуализация: 17/10/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.