Съдебни такси за процедурата за европейска заповед за плащане

Белгия

Съдържание, предоставено от
Белгия

Въведение

Какви са приложимите такси?

Колко трябва да платя?

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

Как мога да платя съдебните такси?

Какво да направя след заплащане на таксите?

Въведение

Този въпрос е уреден в членове 1017—1022 от Съдебния кодекс (Code judiciaire) и в член 953 от същия кодекс по отношение на плащането на такса за свидетели, както и в Кодекса относно таксите за регистрация, ипотека и деловодство (Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe), и по-специално в членове 142 и сл. и в членове 268 и сл. по отношение на таксите за регистрация.

Какви са приложимите такси?

В член 1018 от Съдебния кодекс се посочва естеството на разноските:

1° различни такси, такси за регистрация и такси за деловодство. В таксите за деловодство се включват таксите за вписване в списъка на делата за разглеждане, таксите за съставяне на съдебни документи и таксите за издаване на документи (вж. членове 268 и сл. от Кодекса относно таксите за регистрация, ипотека и деловодство). Таксата за вписване в списъка на делата за разглеждане е между 30 EUR и 100 EUR в зависимост от сезирания съд. Таксата за съставяне на съдебни документи е 35 EUR.

Таксите за регистрация се събират за решения, свързани с размер на главницата над 12 500 EUR (без включени съдебни разноски), и са определени на 3 % от тази сума;

2° разходи и хонорари и възнаграждения за съдебни документи:

3° разходи за издаване на съдебното решение: между 0,85 EUR и 5,75 EUR на страница;

4° разноски за всички мерки за събиране на доказателства, по-специално такса за свидетели и вещи лица. В Кралски указ от 27 юли 1972 г. тази сума е определена на 200 BEF на свидетел, което сега се равнява на около 5 EUR.  Към нея се прибавя обезщетението за пътуване (0,0868 EUR на километър).

В рамките на съдебната експертиза всяко вещо лице е свободно да определя собствените си разноски и такси. Методът за изчисляването обаче трябва да е посочен ясно и сумата може при необходимост (например когато разноските не са били нужни) да бъде намалена от съда при подробната оценка на съдебните разноски;

5° пътни и дневни разноски за съдиите, деловодителите и страните, когато пътуването е разпоредено от съдията, и разноските за документи, когато са направени единствено за целите на съдебния процес;

6° обезщетението за направените разходи по водене на делото (член 1022 от Съдебния кодекс). То се плаща от загубилата делото страна и представлява фиксиран принос към разноските и хонорарите на адвоката на спечелилата делото страна. Сумите се основават на индекса на потребителските цени и се увеличават или намаляват с 10 %, ако индексът се увеличи или намали с 10 процентни пункта.

Цена на иска

Основен
размер

Минимален
размер

Максимален
размер

До 250,00 EUR

180,00 EUR

90,00 EUR

360,00 EUR

От 250,01 EUR до 750,00 EUR

240,00 EUR

150,00 EUR

600,00 EUR

От 750,01 EUR до 2 500,00 EUR

480,00 EUR

240,00 EUR

1 200,00 EUR

От 750,01 EUR до 5.000,00 EUR

785,00 EUR

450,00 EUR

1 800,00 EUR

От 5 000,01 EUR до 10 000,00 EUR

1 080,00 EUR

600,00 EUR

2 400,00 EUR

От 10.000,01 EUR до 20.000,00 EUR

1 320,00 EUR

750,00 EUR

3 000,00 EUR

От 20.000,01 EUR до 40.000,00 EUR

2 400,00 EUR

1 200,00 EUR

4 800,00 EUR

От 40.000,01 EUR до 60.000,00 EUR

3 000,00 EUR

1 200,00 EUR

6 000,00 EUR

От 60.000,01 EUR до 100.000,00 EUR

3 600,00 EUR

1 200,00 EUR

7 200,00 EUR

От 100.000,01 EUR до 250.000,00 EUR

600,00 EUR

1 200,00 EUR

12 000,00 EUR

От 250.000,01 EUR до 500.000,00 EUR

8 400,00 EUR

1 200,00 EUR

16 800,00 EUR

От 500.000,01 EUR до 1.000.000,00 EUR

12 000,00 EUR

1 200,00 EUR

24 000,00 EUR

Над 1 000 000,01 EUR

18 000,00 EUR

1 200,00 EUR

36 000,00 EUR

Непарични искове

1 440,00 EUR

90,00 EUR

12 000,00 EUR

Трудов съд (изключение от общите правила)

Цена на иска

Основен
размер

Минимален
размер

Максимален
размер

До 250,00 EUR

43,75 EUR

31,75 EUR

55,75 EUR

До 620,00 EUR

87,43 EUR

69,43 EUR

105,43 EUR

До 2 500,00 EUR

131,18 EUR

107,18 EUR

155,18 EUR

Над 2 500,01 EUR

262,37 EUR

226,37 EUR

298,37 EUR

Непарични искове

131,18 EUR

107,18 EUR

155,18 EUR

7° хонорари, възнаграждения и разноски на омбудсмана, назначен в съответствие с член 1734 от Съдебния кодекс.

Колко трябва да платя?

С оглед горепосоченото, сумата, която следва да бъде платена, зависи изцяло от конкретното дело в зависимост от това дали сте спечелилата или загубилата страна, дали са призовани вещи лица, дали са призовани други свидетели, дали съдиите е трябвало да пътуват в чужбина, дали е участвал омбудсман и т.н.

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

Таксите за съдебно деловодство трябва да бъдат платени предварително, тъй като в противен случай делото няма да бъде вписано за разглеждане.

Вещите лица винаги изискват авансово плащане, преди да започнат работата си.

Ако поискате да бъде разпитан свидетел, първо ще трябва да платите определена сума на деловодителя. Ако не платите тази сума, ще бъде допуснато, че вече не искате свидетелят да бъде разпитан.

Как мога да платя съдебните такси?

Плащане може да бъде извършено чрез кредитен превод или платежно нареждане, електронен превод, в брой или с чек, платим на съдебното деловодство (последната опция е запазена за адвокатите и съдебните изпълнители).

Какво да направя след заплащане на таксите?

Всички доказателства за плащане трябва грижливо да се съхраняват, за да могат при поискване да бъдат незабавно представени.

Последна актуализация: 06/04/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.