Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница хърватски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Съдебни такси за процедурата за европейска заповед за плащане

Хърватия

Съдържание, предоставено от
Хърватия
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Въведение

Какви такси се прилагат?

Колко ще платя?

Какво се случва, ако не платя съдебните такси навреме?

Как мога да платя съдебните такси?

Какво трябва да направя след извършване на плащането?

Въведение

Съдебните такси в Република Хърватия са уредени със Закона за съдебните такси (Zakon o sudskim pristojbama) (Държавен вестник (ДВ) на Република Хърватия № 118/18) и Постановлението за приемане на Тарифа за съдебните такси (Uredba o tarifi sudskih pristojbi), прието от правителството на Република Хърватия.

Съгласно член 5 от Закона за съдебните такси таксите, налагани въз основа на Тарифата за съдебните такси, могат да се заплащат по небанков път, в брой, под формата на гербови марки, издадени от Република Хърватия, или по електронен път.
За молбите, подавани съгласно специални разпоредби по електронен път чрез информационната система, използвана за работата на съдилищата, таксата трябва да се заплати при подаване на молбата. В този случай дължимата такса е равна на половината от размера на таксата, определен в Тарифата.
Когато по силата на специални разпоредби решенията се връчват от съдилищата по електронен път чрез информационната система, използвана за работата на съдилищата, се дължи половината от размера на таксата, определен в Тарифата, ако тази сума бъде платена в 3-дневен срок от деня на електронното връчване.

Какви такси се прилагат?

Съдебни такси се дължат за всички съдебни производства по граждански и търговски дела. Съгласно член 11 от Закона за съдебните такси от задължението за плащане на такива такси са освободени:

 1. Република Хърватия и държавните органи;
 2. лицата и органите, упражняващи властнически правомощия, за производствата, произтичащи от упражняването на тези правомощия;
 3. работниците — по спорове и други производства, свързани с упражняването на техните права, произтичащи от трудово правоотношение;
 4. държавните служители и другите видове служители — за административноправни спорове, свързани с упражняването на техните права, произтичащи от служебно правоотношение;
 5. инвалидите от войната за независимост на Хърватия, въз основа на съответните документи, доказващи техния статут, както и лицата с увреждания, въз основа на съответните документи, издадени от Дирекция „Експертна оценка, професионална рехабилитация и работна заетост на лица с увреждания“;
 6. съпрузите, децата и родителите на войници, убити, изчезнали или пленени във войната за независимост на Хърватия, въз основа на съответните документи, доказващи техния статут;
 7. съпрузите, децата и родителите на лица, убити, изчезнали или пленени във войната за независимост на Хърватия, въз основа на съответните документи, доказващи техния статут;
 8. разселените лица, бежанците и репатрираните лица, въз основа на съответните документи, доказващи техния статут;
 9. лицата, получаващи социални помощи за задоволяване на основните си жизнени потребности;
 10. хуманитарните организации, организациите за закрила на семействата на лицата, загинали, изчезнали или пленени при извършване на хуманитарни дейности и организациите на лицата с увреждания;
 11. децата като страни в производство за издръжка или в производства по искове, основани на това право;
 12. ищците в съдебни производства за признаване на майчинство или бащинство и в съдебни производства във връзка с разходите, направени при бременност и раждане извън брака;
 13. страните, искащи възстановяване на дееспособността си;
 14. ненавършилите пълнолетие лица, които искат разрешение за сключване на брак;
 15. страните в производство във връзка с родителските права и с изпълнението на решението относно режима на лични отношения с детето;
 16. лицата, образуващи производства във връзка с права, произтичащи от задължителното пенсионно осигуряване и общото здравно осигуряване, правата на безработните съгласно нормативната уредба в областта на заетостта и във връзка със социалните права;
 17. лицата, образуващи производства срещу окончателни индивидуални актове, с цел защита на гарантирани от Конституцията права и свободи на човека;
 18. страните по спорове за обезщетения за замърсяване на околната среда;
 19. синдикалните организации и сдруженията на синдикални организации — за граждански производства във връзка с издаването на съдебно одобрение за заместване и за колективни трудови спорове, както и представителите на синдикални организации по граждански производства — при упражняване на правомощията на съвета на работниците;
 20. потребителите, в качеството на кредитори в производство по несъстоятелност;
 21. други лица и органи, за които това е предвидено от закона.

Чуждите държави се освобождават от плащането на такси, ако това е предвидено в международен договор или при условията на реципрочност.

При съмнение относно условията за реципрочност, съдът отправя искане за разяснение до Министерството на правосъдието.

Изключението по точка 10 се прилага за хуманитарните организации, за които министърът по социалните въпроси е приел съответно решение.

Освобождаването от плащане на съдебни такси не се прилага за органите на общините и градовете, освен ако по силата на специален закон им е делегирано упражняването на властнически правомощия.

В рамките на процедура за европейска заповед за плащане се дължат следните такси:

 • за молба за издаване на европейска заповед за плащане — таксите се заплащат от ищеца;
 • за решение за издаване на европейска заповед за плащане — таксата се заплаща от ищеца;
 • за възражение срещу издаването на европейска заповед за плащане — таксите се заплащат от ответника.

Ако процедурата стане предмет на съдебен спор:

 • за съдебно решение — таксите се заплащат от ищеца;
 • за жалба — таксите се заплащат от жалбоподателя;
 • за отговор на жалба — таксите се заплащат от подалото отговора лице (отговорът не е задължителен);
 • извънредно средство за правна защита — допустимо е преразглеждане на решението на второинстанционния съд, ако цената на иска надвишава 200 000,00 HRK;
 • във връзка с преразглеждането — съдебните такси се заплащат от лицето, поискало преразглеждането, и лицето, подало отговор по преразглеждането (отговорът не е задължителен).

Колко ще платя?

І. За подаването на молба и насрещна молба, връчването на съдебно решение и подаването на възражение срещу издаването на заповед за плащане се дължи съдебна такса, като нейният размер е пропорционален на дължимото вземане (изчислява се само въз основа на главницата, без лихви и разноски), както следва:

над

до (размер в HRK)

HRK

0,00

3 000,00

100,00

3 001,00

6 000,00

200,00

6 001,00

9 000,00

300,00

9 001,00

12 000,00

400,00

12 001,00

15 000,00

500,00

При цена на иска над 15 000,00 HRK таксата е 500,00 HRK плюс 1% от сумата над 15 000,00 HRK, но не повече от 5 000,00 HRK.

II. За молба за издаване на европейска заповед за плащане, решение за издаване на европейска заповед за плащане, отговор на жалба или отговор на преразглеждане се заплаща такса в размер на половината от посочената в точка I.

III. При обжалване на съдебно решение или молба за преразглеждане (касация) се заплаща двукратният размер на съдебните такси, посочени в точка I.

IV. Съдебна такса не се дължи, когато страните са постигнали споразумение в хода на съдебното производство.

Какво се случва, ако не платя съдебните такси навреме?

Ако страната не плати съдебната такса в зададения срок или не уведоми за това съда без отлагане, в рамките на нов срок от 15 дни съдът прилага изпълнителна заповед към решението относно таксата или решението по възражението и я предава на Финансовата агенция за принудително изпълнение, което се насочва срещу имуществото на страната съгласно разпоредбите на законодателството относно принудителното изпълнение на съдебни решения за парични вземания.

Съгласно член 28 от Закона за съдебните такси съдът трябва първо да предупреди страната по съдебното производство за задължението за плащане на таксата и ако тя не се съобрази незабавно с предупреждението, съдът я предупреждава, че тя трябва да плати в 3-дневен срок. Ако страната не предприеме действия след предупреждението или не се яви по делото, за което се дължи таксата, и не е платила таксата, съдът ще приеме решение относно таксата, към която ще бъде начислена допълнителна такса от 1 HRK.

Как мога да платя съдебните такси?

Съдебните такси се плащат по небанков път, в брой, под формата на гербови марки, издадени от Република Хърватия, или по електронен път.

Плащането на таксата в брой може да се извърши и към счетоводството на съда, като в този случай съдът е длъжен да прехвърли сумата към бюджетните приходи от съдебни такси в срок от пет дни от датата на събиране на таксата.

Таксата може да бъде платена под формата на гербови марки, ако размерът ѝ е до 100 HRK.

Информацията за начина на плащане трябва да бъде предоставена на уебсайта на електронното Табло за обявления, на уебсайтовете на съдилищата и в съдебното деловодство.

Съдебните такси могат да се плащат към държавния бюджет на Република Хърватия чрез всеки банков или пощенски клон.

При плащане на съдебните такси от чужбина трябва да бъде посочена следната информация:

SWIFT: NBHRHR2X

IBAN: HR1210010051863000160

Джиро сметка (CC): 1001005-1863000160

Модел: HR64

Реф. номер: 5045-20735-PIN (или друг личен идентификационен номер на платеца)

Бенефициер: Министерство на финансите на Република Хърватия, от името на Търговския съд в Загреб

Описанието на плащането трябва да включва таксата за дело ___ (номер на преписката и описание на плащането, напр. съдебна такса за молба за издаване на европейска заповед за плащане).

Какво трябва да направя след извършване на плащането?

След като таксата бъде платена, доказателството за плащането трябва да бъде изпратено до съда, разглеждащ делото, за което се плаща таксата, като се посочва номерът на делото (ако той е известен на страната), а когато се подава молба за издаване на европейска заповед за плащане, молбата трябва да бъде придружена от доказателство за извършеното банково плащане.

Страните трябва да подават редовно документите до съда по пощата (с обратна разписка или с обикновена поща) или по електронен път във форма, отговаряща на изискванията, съдържащи се в специалните разпоредби, чрез информационната система, използвана от съдебното деловодство.

Последна актуализация: 28/04/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.