Съдебни такси за процедурата за европейска заповед за плащане

Кипър

Съдържание, предоставено от
Кипър

Въведение

Какви са приложимите такси?

Колко ще трябва да платя?

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

Как мога да платя съдебните такси?

Какво да направя след заплащане на таксите?

Въведение

Прилагането на процедурата за европейска заповед за плащане в Кипър е уредено в Процедурната наредба относно процедурата за европейска заповед за плащане от 2008 г. (7/2008), в сила от 12 юни 2008 г.

Какви са приложимите такси?

В член 25 от посочената по-горе процедурна наредба се предвижда, че размерът на дължимите съдебни такси не трябва да надвишава този на съдебните такси за гражданско производство по общия ред, като таксата се изчислява съгласно съответната скала, посочена във формуляр З (Έντυπο Η) от приложение VIII (представена по-долу).

Колко ще трябва да платя?

Вж. отговора на въпрос 2 по-горе.

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

Вашата молба за европейска заповед за плащане няма да бъде разгледана, освен ако не са заплатени съдебните такси.

Как мога да платя съдебните такси?

Съдебните такси могат да бъдат платени чрез Централната банка на Кипър.

Какво да направя след заплащане на таксите?

След като Централната банка потвърди пред районния съд, че е получила превода с кредитно известие, преписката се препраща на компетентния съдия, който разпорежда изпълнението на европейската заповед за плащане, ако съответните условия са изпълнени.

ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

СЪДЕБНИ ТАКСИ

Формуляр З

член 25, параграф 2 от

Процедурната наредба относно процедурата за европейска заповед за плащане от 2008 г.

Точка

Гербов налог (EUR)

а) Когато претендираната сума или цената на иска

надвишава 100 EUR, но е по-малко от 500 EUR

17,00

б) Когато претендираната сума или цената на иска

надвишава 500 EUR, но е по-малко от 2000 EUR

31,00

в) Когато претендираната сума или цената на иска

надвишава 2000 EUR, но е по-малко от 10 000 EUR

48,00

г) Когато претендираната сума или цената на иска

надвишава 10 000 EUR, но е по-малко от 50 000 EUR

94,00

д) Когато претендираната сума или цената на иска

надвишава 50 000 EUR, но е по-малко от 100 000 EUR

154,00

е) Когато претендираната сума или цената на иска

надвишава 100 000 EUR, но е по-малко от 500 000 EUR

256,00

ж) Когато претендираната сума или цената на иска

надвишава 500 000 EUR, но е по-малко от 2 000 000 EUR

342,00

з) Когато претендираната сума или цената на иска

надвишава 2 000 000 EUR

427,00

Ако претендираната от ищеца сума се увеличи след предявяването на иска, разликата в таксите се заплаща.

Ако цената на иска се увеличи поради предявяването на насрещен иск, разликата в таксите се заплаща от ответника (ищеца по насрещния иск).

Последна актуализация: 11/03/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.