Съдебни такси за процедурата за европейска заповед за плащане

Чешка република

Съдържание, предоставено от
Чешка република

Въведение

Какви такси трябва да бъдат платени?

Какъв е размерът?

Какви са последиците при закъсняло плащане на таксите?

Как и къде се плащат съдебните такси?

Какво трябва да се направи след плащане на таксите?

Въведение

Съдебните такси са уредени в Закон № 549/1991 относно съдебните такси. Ставките на таксите се съдържат в приложение към Закона. Таксите се внасят в държавния бюджет.

Таксите се плащат по сметка, създадена за съответния съд в Чешката национална банка. Таксите до 5000 CZK могат да бъдат платени и чрез таксови марки.

Какви такси трябва да бъдат платени?

В процедурата за европейска заповед за плащане съдебните такси трябва да бъдат платени в съответствие с общата правна уредба. Едни и същи правила се прилагат и за тази процедура, и за останалите граждански производства.

Какъв е размерът?

Ставките на таксите за производствата са определени под формата на фиксирана сума или на процент въз основа на парична сума. Процентната таксата се изчислява, като основата на таксата се умножи по ставката на таксата. Отделните ставки са посочени в Списъка на таксите, който е приложение към Закон № 549/1991 относно съдебните такси.

За процедурата за европейска заповед за плащане се прилага основното правило, което се базира на критерия за парична ефективност. За молба за образуване на гражданско производство с предмет паричен иск, таксата е определена, както следва:

  • За суми до 20 000 CZK се прилага фиксирана такса в размер на 1000 CZK.
  • За суми над 20 000 CZK, но ненадвишаващи 40 000 000 CZK, таксата е 5 % от сумата.
  • За суми над 40 000 000 CZK таксата е 2 000 000 CZK плюс 1 % от сумата над 40 000 000 CZK; суми над 250 000 000 CZK не са предвидени.

Какви са последиците при закъсняло плащане на таксите?

Задължението за плащане на такса възниква при внасянето на иск или в случая на обжалване — при подаване на жалбата, както и при налагане на задължение за плащане от страна на съд или друга институция. Таксите стават дължими от момента на възникване на задължението за плащане.

Ако таксата не бъде платена непосредствено при внасянето на иска или жалбата, съдът изисква от вносителя да плати в определения от него срок; ако срокът изтече, без таксата да бъде платена, съдът прекратява процедурата (с изключение на определени специални случаи, посочени в Закона). Плащане на таксата след изтичане на срока не се взема предвид.

Ако решението за прекратяване на процедурата поради неплащане стане окончателно, задължението за плащане отпада.

Как и къде се плащат съдебните такси?

Таксите се плащат чрез банков превод по сметката на съответния съд. Банковите данни могат да бъдат намерени на уебсайтовете на отделните съдилища, които са достъпни на интернет портала https://www.justice.cz/. Таксите до 5000 CZK могат да бъдат платени и чрез таксови марки.

Въпросите, свързани с таксите за дадено производство, се решават от съда, който има материалноправна и териториална компетентност да разглежда и да се произнася по делото на първа инстанция. Въпросите, свързани с таксите за производство на въззивна инстанция или на последна инстанция, се решават от съда, който е гледал делото на първа инстанция, освен ако не е предвидено друго, както е посочено по-долу.

Ако вносителят е задължен да плати такса във връзка с въззивно или касационно решение по съществото на спора или във връзка с въззивно или касационно решение за прекратяване на производство по спора, въпросът за съдебните такси се решава от първоинстанционния съд, освен ако въззивната или касационната инстанция не вземе решение по въпроса.

Какво трябва да се направи след плащане на таксите?

Задължението на вносителя за плащане на таксата се смята за изпълнено, когато парите бъдат преведени по банковата сметка на компетентния съд или когато таксовите марки бъдат предадени на компетентния съд. Лицето не е задължено да представя никакви други документи в съда.

Последна актуализация: 16/09/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.