В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2022 г.

Съдебни такси за процедурата за европейска заповед за плащане

Англия и Уелс

Съдържание, предоставено от
Англия и Уелс

Въведение

Какви са приложимите такси?

Колко трябва да платя?

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

Как мога да платя съдебните такси?

Какво да направя след заплащане на таксите?

Въведение

Европейската заповед за плащане е опростена процедура за постановяване на съдебни решения относно безспорни вземания по трансгранични граждански и търговски дела. Трансграничен случай е такъв случай, при който поне една от страните има местоживеене или обичайно пребивава в държава членка, различна от държавата членка на сезирания съд.

Какви са приложимите такси?

За да се подаде молба за европейска заповед за плащане, се изисква заплащане на съдебни такси. Ако искате да платите с дебитна/кредитна карта, съответните данни на картата следва да се предоставят в допълнението към „Формуляр А: Молба за европейска заповед за плащане“.

Ако е необходимо принудително изпълнение на вземане, трябва да се заплати допълнителна съдебна такса. Повече подробности относно наличните видове процедури се съдържат на страниците за принудително изпълнение за Англия и Уелс.

Колко трябва да платя?

Съдебните такси в Англия и Уелс са представени в брошурата ЕХ50 — Такси в гражданските и семейните съдилища (EX50 — Civil and Family Court Fees)

Дължимата такса се основава на стойността на вземането.

За улесняване на справката таксите в таблицата по-долу са точни към 17 ноември 2016 г. Съдебните такси могат да бъдат променяни и затова трябва винаги да проверявате дали размерът на таксата все още е актуален, като се допитате до съда, процесуалния представител или други участващи лица или организации. Тези такси са в британски лири (GBP). За да се изчисли равностойността в евро, превалутирането трябва да се приложи в деня, в който искате да подадете молбата.

1.1 При започване на производството (в това число производства, започнали след даването на разрешение за издаване) за възстановяване на парична сума, когато вземането:

Дължима такса (£)

a) Не надвишава £300

£35

б) Надвишава £300, но не надвишава £500

£50

в) Надвишава £500, но не надвишава £1000

£70

г) Надвишава £1000, но не надвишава £1500

£80

д) Надвишава £1500, но не надвишава £3000

£115

е) Надвишава £3000, но не надвишава £5000

£205

ж) Надвишава £5000, но не надвишава £10 000

£455

з) Надвишава £10 000, но не надвишава £200 000

5 % от стойността на вземането

и) Надвишава £200 000

£10 000

Ако искате принудително изпълнение на вземането, трябва да заплатите допълнителна такса.

Трябва да заплатите съдебна такса, за да подадете молба до съда, както и допълнителни съдебни такси на различни етапи от делото в съда. Може да отговаряте на условията за „опрощаване на таксата“ (в зависимост от личното ви положение), което означава, че може да не се наложи да плащате съдебна такса или да платите само част от нея. Трябва обаче да кандидатствате за отделно опрощаване за всяка дължима такса в рамките на съдебния процес. Кандидатстването за опрощаване, когато е подадена първоначалната молба, например би ви осигурило опрощаване само за тази първоначална такса за издаване. Причината е, че личното ви положение би могло да се промени по време на съдебното производство и е възможно да спрете да отговаряте на условията за опрощаване на по-късен етап от делото. От друга страна, бихте могли да започнете да отговаряте на условията за опрощаване на такса по време на делото.

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

Ако ищецът не попълни правилно съответните данни на кредитна карта или плащането не е извършено успешно по някаква причина, съдът, който гледа делото, ще изпрати формуляр Б „Искане до ищеца за попълване и/или поправяне на молба за европейска заповед за плащане“ до ищеца с искане за предоставяне на данни на валидна кредитна карта, за да бъде осъществено плащане на съдебните такси. Молбата няма да бъде придвижена по-нататък, ако не бъде получено надлежното плащане.

Как мога да платя съдебните такси?

Заплащането на съдебната такса се извършва, като на съда се предоставят правилни данни за плащане. Първоначално това следва да се направи, като се предоставят съответните данни във формуляр А „Молба за европейска заповед за плащане“.

Обикновено плащането се извършва с дебитна/кредитна карта. Възможно е не всички начини на плащане, посочени във формуляр А, да са на разположение в съда, в който е подадена молбата. Ищецът следва да се свърже със съда и да провери кой начин на плащане може да бъде използван.

Възможно е също така да се извърши плащане с кредитна карта по телефона. Много съдилища разполагат с механизми за приемане на плащания с карта по този начин, но е необходимо първо да се осъществи връзка със съответния съд, за да се потвърди, че плащането може да се извърши по този начин.

Плащане по електронен път може да бъде разпоредено само срещу лица с адрес в Обединеното кралство.

Какво да направя след заплащане на таксите?

Ако молбата е подадена правилно, съдът ще издаде европейската заповед за плащане (формуляр Д) към ответника. В същото време уведомление за издаването ще бъде изпратено на ищеца заедно с разписка за платежната транзакция.

Обикновено разписката е с размери 8 x 12 см и в нея е посочено името на съда в горната част заедно с неговия пощенски адрес, както и платената сума с датата и часа на плащането в долната част.

За повече информация, моля, вижте Трансгранични вземания в Европейския съюз

Последна актуализация: 04/05/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.