Съдебни такси за процедурата за европейска заповед за плащане

Естония

Съдържание, предоставено от
Естония

Въведение

При подаване на молба за европейска заповед за плащане в естонски съд, ще трябва да заплатите същата държавна такса, която е дължима и при подаването на национална молба. Държавните такси и другите процесуални разноски са уредени в Гражданския процесуален кодекс и в Закона за държавните такси.

Какви са приложимите такси?

Когато подадете молбата си, ще трябва да платите държавна такса за покриване на разноските по производството. Освен това може да се наложи да понесете разноските за връчване на процесуални документи по време на производството (разноски от порядъка на 40 - 70 EUR за използване на услугите на съдебен изпълнител, ако документите се връчват в Естония, или разноски за писмен превод, ако документите се връчват в чужбина). Няма други разноски.

Колко трябва да платя?

При подаване на молба за европейска заповед за плащане в естонски съд, държавната такса, която ще трябва да заплатите, е същата, която е дължима и при подаването на национална молба, т.е. 3 % от общата цена на иска (паричната сума, която е предмет на иска, т.е. главното и допълнителните вземания), но не по-малко от 65 EUR.

При промяна от бързата процедура за заповед за плащане към иск по общия ред, ще трябва да заплатите допълнителна държавна такса, равна на размера, който не е покрит от държавната такса, която сте платили, когато сте подали молба за бързата процедура за заповед за плащане. Размерът на държавната такса, която плащате по дадено производство, зависи от размера на паричната сума, предмет на иска. Например за иск до 350 EUR се дължи държавна такса от 100 EUR; за иск от 351 EUR до 500 EUR държавната такса е 140 EUR; за иск от 501 EUR до 750 EUR държавната такса е 175 EUR и т.н. (стойностите са актуални към 16 май 2022 г.).

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

Трябва да платите държавната такса предварително, когато подавате молба. Ако не сте платили държавната такса, съдът ще ви даде възможност да я платите в определен от него срок. Ако не платите държавната такса в този срок, съдът ще отхвърли молбата ви.

Ако подадете молба за промяна от бързата процедура за заповед за плащане към исково производство, тя не се допуска за разглеждане, докато не платите допълнителната държавна такса за исковото производство.

Как мога да платя съдебните такси?

Държавните такси могат да се плащат само с банков превод. Не се приемат кредитни карти. За всички плащания, предназначени да бъдат извършени към съдилищата, получателят е Министерството на финансите.

При нареждания за плащане, предназначени за държавен орган или фондация, създадена от държавата, Министерството на финансите трябва да бъде посочено като получател, като трябва да се посочи и номерът на разплащателната сметка.

Всеки орган има свой референтен номер, въз основа на който Министерството на финансите ще преведе получената сума по сметката на съответния орган в електронната държавна хазна.

Повече информация относно сметките за държавни такси и референтните номера на съдилищата можете да намерите на уебсайта на естонските съдилища.

Какво да направя след заплащане на таксите?

Трябва да предоставите на съда информация, потвърждаваща плащането на държавната такса, така че той да може да провери получаването ѝ. Информацията е следната: името на лицето, заплащащо държавната такса, данни за банката и сметката, по която е платена държавната такса, платената сума и датата на плащането. Съдът може да провери получаването на плащането електронно, т.е. не е необходимо да представяте платежното нареждане, потвърждаващо плащането на държавната такса. Съдът обаче може да го поиска, ако е необходимо.

Последна актуализация: 24/05/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.