Съдебни такси за процедурата за европейска заповед за плащане

Естония

Ако държавната такса трябва да бъде платена въз основа на съдебно решение, тя трябва да бъде платена по сметката, посочена в съдебното решение, като се използва референтният номер, посочен в съдебното решение.

Съдържание, предоставено от
Естония

Въведение

Ако подадете молба по европейската процедура за искове с малък материален интерес в съд в Естония, ще трябва да заплатите същата държавна такса, която е дължима и при подаването на национална молба. Държавните такси и други процесуални разноски са уредени в Гражданския процесуален кодекс и в Закона за държавните такси. Държавните такси и процесуалните разноски, които следва да бъдат платени на съда, могат да бъдат платени само чрез банков превод.

Какви са приложимите такси?

Когато подадете молбата си, ще трябва да платите държавна такса за покриване на разноските за производството. По време на производството могат да възникнат и други процесуални разходи, като например разноски за връчване на процесуални документи и разходи за устен или писмен превод.

Колко ще трябва да платя?

Ако подадете молба по европейската процедура за искове с малък материален интерес в съд в Естония, държавната такса, която ще трябва да заплатите, е същата, която е дължима и при подаването на национална молба. Размерът на държавната такса зависи от претендираната от вас парична сума. Например за вземане в размер на 500 евро се дължи държавна такса в размер на 140 евро; за вземане в размер на 1000 евро държавната такса е в размер на 245 евро; за вземане в размер на 1500 евро държавната такса е в размер на 280 евро и за вземане в размер на 2000 евро държавната такса е в размер на 315 евро.

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

Трябва да платите държавната такса предварително, когато подавате молба. Ако не сте платили държавната такса, съдът ще ви даде възможност да я платите в определен от него срок. Ако не платите държавната такса в този срок, съдът ще отхвърли молбата ви.

Как мога да платя съдебните такси?

Държавните такси могат да се плащат само с банков превод. Не се приемат кредитни карти. За всички плащания, предназначени да бъдат извършени към съдилищата, получателят е Министерството на финансите.

Ако плащате държавната такса предварително, трябва да използвате полето за комуникация на платежното нареждане, за да посочите възможно най-точно процедурата, за която плащате държавната такса. Ако подадете заявление чрез публичния e-File, можете да заплатите държавната такса в същата среда, като използвате връзката за онлайн банкиране. Ако държавната такса трябва да бъде платена въз основа на съдебно решение, тя трябва да бъде платена по сметката, посочена в съдебното решение, като се използва референтният номер, посочен в съдебното решение.

Можете да намерите допълнителна информация относно сметките за държавни такси и референтните номера на съдилищата на уебсайта на естонските съдилища.

Какво трябва да направя след заплащане на таксите?

Трябва да предоставите на съда информация, потвърждаваща плащането на държавната такса, така че той да може да провери получаването ѝ. Информацията е следната: името на лицето, заплащащо държавната такса, данни за банката и сметката, по която е платена държавната такса, платената сума и датата на плащането. Съдът може да провери получаването на плащането електронно, т.е. не е необходимо да представяте платежното нареждане, потвърждаващо плащането на държавната такса. Съдът обаче може да го поиска, ако е необходимо.

Последна актуализация: 14/12/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.