Съдебни такси за процедурата за европейска заповед за плащане

Германия

Съдържание, предоставено от
Германия

Въведение

Таксите за процедурата за европейска заповед за плащане се определят съгласно Закона за съдебните разноски (Gerichtskostengesetz). Съдебните такси могат да бъдат платени директно при подаването на молбата или чрез фактура.

Какви са приложимите такси?

Европейска заповед за плащане се издава само след заплащане на въпросната такса. Конкретните ставки на таксите са определени в списъка на разноските (Kostenverzeichnis) в приложение към Закона за съдебните разноски. В точка 1100 от списъка на разноските е предвидена такса със ставка 0,5 за процедурата за европейска заповед за плащане.

Размерът на таксата се определя от стойността на спора, която обикновено съответства на размера на иска. Ако в допълнение към основния иск има допълнителен иск за лихви или разноски, стойността на тези допълнителни вземания не се взема предвид при определянето на стойността на спора.

Колко трябва да платя?

Съдебната такса, която се дължи за издаването на европейска заповед за плащане, е:

Стойност на спора до

Такса в EUR

Стойност на спора до

Такса в EUR

500

36,00

50 000

300,50

1 000

36,00

65 000

366,50

1 500

39,00

80 000

432,50

2 000

49,00

95 000

498,50

3 000

59,50

110 000

564,50

4 000

70,00

125 000

630,50

5 000

80,50

140 000

696,50

6 000

91,00

155 000

762,50

7 000

101,50

170 000

828,50

8 000

112,00

185 000

894,50

9 000

122,50

200 000

960,50

10 000

133,00

230 000

1 059,50

13 000

147,50

260 000

1 158,50

16 000

162,00

290 000

1 257,50

19 000

176,50

320 000

1 356,50

22 000

191,00

350 000

1 455,50

25 000

205,50

380 000

1 554,50

30 000

224,50

410 000

1 653,50

35 000

243,50

440 000

1 752,50

40 000

262,50

470 000

1 851,50

45 000

281,50

500 000

1 950,50


Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

Ако съдебните такси не бъдат заплатени авансово, съдът няма да издаде заповед за плащане и производството ще бъде прекратено.

За да може съдът да свърже плащането със съответния номер на преписката, е задължително вносителят на молбата да посочи и номера на преписката, когато нарежда банковия превод.

Как мога да платя съдебните такси?

Авансовото плащане на съдебните такси може да бъде извършено директно при подаването на молбата. Когато този аванс не е платен, съдът изпраща на фактура за съдебните такси на вносителя на молбата. Плащанията може да се извършват чрез банков превод. Не е възможно плащане с кредитна карта, нито събиране от съда на таксите от банковата сметка на вносителя на молбата.

Ако на вносителя на молбата е отпусната правна помощ, той не дължи никакви правни разноски или авансови плащания. Молбата за правна помощ може да бъде подадена до съда, до който е подадена молбата за европейска заповед за плащане.

Не са налични други методи за плащане.

Какво да направя след заплащане на таксите?

След успешно плащане съдът ще свърже плащането с молбата и ще я разгледа.

Последна актуализация: 06/05/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.