Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница немски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Съдебни такси за процедурата за европейска заповед за плащане

Германия

Съдържание, предоставено от
Германия
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Въведение

Какви са приложимите такси?

Колко трябва да платя?

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

Как мога да платя съдебните такси?

Какво да направя след заплащане на таксите?

Въведение

Съдебните такси за процедурата за европейска заповед за плащане са уредени в Закона за съдебните разноски (Gerichtskostengesetz).

Съдебните такси могат да бъдат платени при подаването на молбата или чрез плащане на фактура за съдебните такси. От техническа гледна точка плащането се извършва чрез банков превод.

Какви са приложимите такси?

§ В член 12, параграфи 3 и 4 от Закона за съдебните разноски се предвижда, че европейската заповед за плащане може да бъде издадена само след плащане на предвидената за нея такса.

Ставките на таксите са посочени в приложение към Закона за съдебните разноски (Списък на разноските, Kostenverzeichnis). В номер 1100 от Списъка на разноските е предвидена такса със ставка 0,5 за процедурата за европейска заповед за плащане.

Размерът на таксата се определя от цената на спора, която обичайно съвпада със стойността на претендираното вземане. Ако в допълнение към основния иск има допълнителен иск за лихви или разноски, стойността на тези допълнителни вземания не се взема предвид.

Колко трябва да платя?

Съдебната такса, която се дължи за издаването на европейска заповед за плащане, е:

Цена на спора до Такса в EUR Цена на спора до Такса в EUR
500 32,00 50 000
273,00
1 000 32,00 65 000
333,00
1 500 35,50 80 000
393,00
2 000 44,50 95 000
453,00
3 000 54,00 110 000
513,00
4 000 63,50 125 000
573,00
5 000 73,00 140 000
633,00
6 000 82,50 155 000
693,00
7 000 92,00 170 000
753,00
8 000 101,50 185 000
813,00
9 000 111,00 200 000
873,00
10 000 120,50 230 000
962,50
13 000 133,50 260 000
1 052,00
16 000 146,50 290 000
1 141,50
19 000 159,50 320 000
1 231,00
22 000 172,50 350 000
1 320,50
25 000 185,50 380 000
1 410,00
30 000 203,00 410 000
1 499,50
35 000 220,50 440 000
1 589,00
40 000 238,00 470 000
1 678,50
45 000 255,50 500 000
1 768,00

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

Ако съдебните такси не бъдат заплатени авансово, съдът няма да издаде заповед за плащане и производството ще бъде прекратено.

За да може съдът да свърже плащането със съответния номер на преписката, е задължително вносителят на молбата да посочи и номера на преписката, когато нарежда банковия превод.

Как мога да платя съдебните такси?

Авансовото плащане на съдебните такси може да бъде извършено директно при подаването на молбата. Ако таксата не е платена в този момент, съдът ще изпрати фактура за съдебната такса до вносителя на молбата.

a) Банков превод

Можете да платите чрез банков превод.

б) Кредитна карта

Не е възможно плащане с кредитна карта.

в) Събиране от съда на сумата от банковата сметка на вносителя на молбата

Не е възможно плащане чрез събиране на сумата от банковата сметка на вносителя на молбата.

г) Правна помощ

Когато на вносителя на молбата е отпусната правна помощ, той не е задължен да плаща никакви правни разноски или да извършва авансови плащания. Молбата за правна помощ може да бъде подадена до съда, до който е подадена молбата за европейска заповед за плащане.

д) Други

Не са налице други възможни начини на плащане.

Какво да направя след заплащане на таксите?

След успешно плащане съдът ще свърже плащането с молбата и ще я разгледа.

Последна актуализация: 05/11/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.