Съдебни такси за процедурата за европейска заповед за плащане

Гърция

Съдържание, предоставено от
Гърция

Въведение

Ако сте частно лице и Вие или действащ от Ваше име адвокат подаде молба до съда за издаване на европейска заповед за плащане (формуляр А от Регламент (ЕО) № 1896/2006), трябва да заплатите съответните съдебни разноски, предвидени в националното законодателство. Ако подавате молбата лично, без да ангажирате адвокат, това Ви освобождава от авансово плащане на адвокатските хонорари (вж. съображение 26 от Регламента). Ако молбата Ви бъде приета и бъде издадена европейска заповед за плащане (формуляр Д от Регламента) и ако впоследствие не бъдат повдигнати възражения и заповедта бъде обявена за подлежаща на изпълнение (формуляр Ж), ще получите заповед за изпълнение и ще трябва да заплатите такса за заверен препис (télos apográfou) в зависимост от вида на претенцията (в съответствие с Кодекса за гербовите налози (Kódika Telón Chartosímou).

Какви са приложимите такси?

Когато подавате формуляр А, трябва да заплатите гербов налог (télos chartosímou — марката се прикрепя към молбата, вж. Кодекса за гербовите налози) и съдебен гербов налог (télos dikastikoú ensímou — трябва да закупите съдебна марка или да представите квитанция Б от данъчна служба (DOY) — тъй като тя е в електронна форма — които трябва да бъдат включени в преписката по делото, вж. Закон 3978/1912, изменен с член 1, точка IC1 от Закон 4093/2012: 8 хилядни от претендираната сума плюс такси в полза на трети лица, когато търсената сума е над 200 евро. Наред с това се заплащат суми в полза на национални органи, които се изчисляват въз основа на размера на претендираната сума, подлежаща на събиране.

Колко ще трябва да платя?

Размерът на съдебните разноски се изчислява въз основа на сумата, за която се иска заповедта, в съответствие с посоченото по-горе законодателство.

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

Съдът няма да разгледа молбата Ви за европейска заповед за плащане или за изпълнение на европейска заповед за плащане, която е била обявена за подлежаща на изпълнение.

Как мога да платя съдебните такси?

Само лично в съда, до който е подаден формуляр А или от който се иска заповед за изпълнение въз основа на формуляр Ж. В момента не се предвижда плащане на съдебните разноски по електронен път.

Какво да направя след заплащане на таксите?

Трябва да подадете молбата в съда.

Последна актуализация: 12/03/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.