Съдебни такси за процедурата за европейска заповед за плащане

Унгария

Съдържание, предоставено от
Унгария

Въведение

Какви са приложимите такси?

Колко трябва да платя?

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

Как мога да платя съдебните такси?

Какво да направя след заплащане на таксите?

Въведение

При започване на процедури за европейска заповед за плащане в Унгария трябва да се заплати такса за нотариалната процедура, за да се изпълни принудително неоспорено парично вземане в съответствие с Регламент (ЕО) № 1896/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. за създаване на процедура за европейска заповед за плащане; размерът на таксата е установен в Закон L от 2009 г. относно процедурите за заповед за плащане и Наредба № 14/1991 от 26 ноември 1991 г. на министъра на правосъдието относно нотариалните такси. Съгласно тези правила при започването на процедурата трябва да бъде заплатена нотариална такса в размер на 3 % от цената на иска. Ищецът може да избере дали да извърши плащането в брой или с кредитна/дебитна карта в нотариалната кантора, с превод по банковата сметка на нотариуса или с пощенски запис.

Какви са приложимите такси?

Нотариална такса се заплаща при започването на процедурата.

Колко трябва да платя?

Размерът на нотариалната такса е 3 % от цената на паричния иск, без в нея да се включват разноските (лихви, такси), в случай на няколко иска нотариалната такса е 3 % от сбора на техните стойности, но не по-малко от 5 000 HUF и не повече от 300 000 HUF. Ако в процедурата участват повече от пет души, минималната такса е 1 000 HUF, умножена по броя на страните. Ако паричното вземане, деноминирано във валута, различна от HUF, таксата трябва да се плати върху равностойността на вземането в HUF, която се изчислява въз основа на централния валутен курс за деня, в който е подадена молбата.

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

Ако ищецът не заплати нотариалната такса при започване на процедурата, компетентният нотариус приканва ищеца да заплати нотариалната такса. Ако ищецът не изпълни искането в определения срок, нотариусът отхвърля молбата.

Как мога да платя съдебните такси?

Ищецът може да избере един от изброените по-долу начини за заплащане на нотариалната такса:

  1. Таксата може да бъде заплатена в брой на компетентния нотариус.
  2. Таксата може да бъде заплатена с предоставен от компетентния нотариус пощенски запис по разплащателната му сметка, като плащането може да се извърши във всяка пощенска служба.
  3. Таксата може да бъде заплатена с превод по банковата сметка на нотариуса.
  4. Ако кантората на отговорния нотариус разполага с подходящо оборудване, таксата може да бъде заплатена с кредитна/дебитна карта.

Какво да направя след заплащане на таксите?

Ако нотариалната такса е заплатена в брой или с кредитна/дебитна банкова карта в кантората на нотариуса, не се изисква ищецът да предоставя доказателство за плащане.

Ако ищецът е заплатил нотариалната такса с пощенски запис, разписката, доказваща плащането, трябва да бъде приложена към молбата за европейска заповед за плащане.

Ако ищецът е заплатил нотариалната такса с превод по банковата сметка на нотариуса, към молбата за европейска заповед за плащане трябва да бъде приложено дневното банково извлечение или негово копие, което доказва, че сумата е дебитирана.

Последна актуализация: 03/04/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.