Съдебни такси за процедурата за европейска заповед за плащане

Италия

Съдържание, предоставено от
Италия

Въведение

Какви са приложимите такси?

Колко ще трябва да платя?

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

Как мога да платя съдебните такси?

Какво да направя след заплащане на таксите?

Въведение

Правилата относно процесуалните разноски са уредени в консолидирания документ със законовите и подзаконовите разпоредби в областта на съдебните разноски (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), включен в Президентски указ № 115 от 30 май 2002 г. (Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115).

Какви са приложимите такси?

В производствата по граждански искове всяка страна поема разноските, свързани с нейните действия и с действията, необходими във връзка с процеса, ако законът или съдът изисква от нея да ги заплати (член 8 от консолидирания документ със законовите и подзаконовите разпоредби в областта на съдебните разноски, Президентски указ № 115/2002).

По граждански искове се дължат следните такси:

  • стандартна такса за предявяване на иска;
  • такси за връчване на документи;
  • такси за преписи.

Колко ще трябва да платя?

Дължимите суми са определени в членове 13 и 30 от Президентски указ № 115/2002 съответно по отношение на стандартната такса и авансовото плащане за връчванията на документи по искане на съда.

Таксите за преписи се уреждат от член 267 и следващите от Президентски указ № 115/2002 и са описани в таблици 6, 7 и 8, приложени към въпросния указ.

Съгласно член 46 от Закон № 374/1991 за създаване на службата на мировия съдия (Legge 21 novembre 1991, n. 374 Istituzione del giudice di pace) [в Италия мировите съдии са юристи] за документи и съдебни решения за суми в размер до 1033 EUR се заплаща само стандартна такса.

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

В случай на неплащане съдът или дружеството, натоварено със събирането на тези вземания (сключено е споразумение с дружеството Equitalia Giustizia SpA), ще връчи известие за плащане с указания относно начина на плащане на стандартната такса (член 248 от Президентски указ № 115/2002).

В случай на неплащане на такси за преписи и сумата, предвидена в член 30 от Президентски указ № 115/2002, съдът може да откаже да приеме документа (член 285 от Президентски указ № 115/2002).

Как мога да платя съдебните такси?

Ако плащането се извършва в Италия чрез пощенска сметка, следва да бъдат използвани формуляр F23 или марки, закупени от оторизирани търговци на тютюневи изделия или търговци на дребно.

Плащанията от чужбина по банков път трябва да се извършват по следната сметка:

BIC: BITAITRRENT

IBAN: IT 04 O 01000 03245 350008332100

Какво да направя след заплащане на таксите?

След заплащането на таксите съответната разписка, представляваща доказателство за плащането, трябва да бъде представена пред съда.

Последна актуализация: 18/01/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.