Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница латвийски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Съдебни такси за процедурата за европейска заповед за плащане

Латвия

Съдържание, предоставено от
Латвия
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Въведение

Какви са приложимите такси?

Колко ще трябва да платя?

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

Как мога да платя съдебните такси?

Какво да направя след заплащане на таксите?

Въведение

Съгласно член 33, параграф 2 от Гражданския процесуален закон (Civilprocesa likums) съдебните разноски (tiesas izdevumi) включват:

  • държавна такса (valsts nodeva);
  • такса за обслужване (kancelejas nodeva); и
  • необходимите разноски, направени за разглеждане на делото.

Държавна такса трябва да се плаща за всяка искова молба, подадена в съда — първоначален иск, насрещен иск, молба от трета страна във връзка с предмета на спора, подадена в хода на висящо производство, молба в специално производство или друга молба, предвидена в член 34 от Гражданския процесуален закон. В член 43 от Гражданския процесуален закон са изброени лицата, които са освободени от плащането на съдебни разноски (включително държавни такси).

Съдът разпорежда на загубилата страна да възстанови всички съдебни разноски, направени от спечелилата страна. Ако исковата молба бъде удовлетворена само частично, съдът разпорежда съдебните разноски на ищеца да бъдат възстановени пропорционално на удовлетворената част от претенциите, а тези на ответника ще бъдат възстановени пропорционално на отхвърлената част от претенциите. Държавната такса не се възстановява, когато е заплатена за акцесорен иск (blakus sudzība) във връзка с решение на съда или за възобновяване на съдебно производство след постановяване на неприсъствено решение.

Ако ищецът оттегли иска си, той трябва да възстанови направените от ответника съдебни разноски. В този случай ответникът не трябва да възстановява платените от ищеца съдебни разноски. Ако обаче ищецът оттегли иска си, тъй като ответникът е удовлетворил доброволно претенциите след подаването на исковата молба, по искане на ищеца съдът ще разпореди на ответника да възстанови съдебните разноски, направени от ищеца.

Ако делото бъде прекратено без разглеждане на иска по същество, по искане на ответника съдът може да осъди ищеца да възстанови съдебните разноски, платени от ответника.

Ако ищецът е освободен от плащането на съдебни разноски, ответникът може да бъде осъден да плати на държавата съдебните разноски на ищеца пропорционално на удовлетворената част от иска.

Какви са приложимите такси?

За подаването на молба за европейска заповед за плащане съгласно Регламент (ЕО) № 1896/2006 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на процедура за европейска заповед за плащане се дължи държавна такса.

В хода на производството страната може също така да трябва да заплати други съдебни разноски, като такса за обслужване (напр. за издаване на преписи и дубликати на документи, свързани с производството), както и разноски, свързани с разглеждането на делото (напр. разноски, направени при търсенето на ответника по искане на ищеца, или разноски за връчването, издаването и превода на призовки и други съдебни документи).

Колко ще трябва да платя?

Когато подавате молба за европейска заповед за плащане, трябва да платите държавна такса в размер на 2 % от размера на вземането си; таксата не може да надвишава 498,01 EUR. Размерът на всяка такса за обслужване се определя в съответствие с член 38 от Гражданския процесуален закон. Размерът на разноските, свързани с разглеждането на делото, може да се различава в зависимост от редица фактори (напр. начина на връчване на документите — по пощата или по електронна поща).

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

Ако исковата молба не е придружена от документи, удостоверяващи плащането на държавните такси и на другите съдебни разноски в съответствие с процедурата и размера, предписани в закона, съгласно член 133 от Гражданския процесуален закон съдът няма да разгледа исковата молба и ще определи срок, в който ищецът да отстрани нередовностите.

Ако ищецът отстрани нередовностите в рамките на определения срок, ще се счита, че искът е предявен в деня, в който исковата молба е подадена за първи път в съда.

Ако ищецът не отстрани нередовностите в срок, ще се счита, че исковата молба изобщо не е подадена, при което ще бъде върната на ищеца.

Връщането на исковата молба на ищеца не е пречка последният да я подаде повторно в съда в съответствие с предвидената в закона обичайна процедура.

Ако за връчването на документи се дължат съдебни разноски, съдът няма да връчи документите, докато не бъде платена съответната такса. Ако обаче разноските за разглеждане на делото не бъдат платени доброволно към държавния бюджет преди разглеждането на делото, те ще бъдат събрани по реда на общите правила за изпълнение на съдебни решения.

Как мога да платя съдебните такси?

Държавната такса може да бъде платена по сметката на държавния бюджет (Valsts kase). Държавната такса (член 34 от Гражданския процесуален закон, с изключение на шести параграф) се заплаща по следния начин:

Бенефициер: Valsts kase

Регистрационен №: 90000050138

Сметка №: LV55TREL1060190911200

Банка на бенефициера: Valsts kase

BIC код: TRELLV22

Цел на плащането: посочете данните, идентифициращи лицето или делото: номер на делото (ако е известен); за физически лица — собствено име, фамилия и личен идентификационен номер; за юридически лица — наименование и регистрационен номер. Ако плащането на държавна такса се извършва от името на друго лице, трябва да се предостави информация, която да идентифицира това лице: номер на делото (ако е известен); за физически лица — собствено име, фамилия и личен идентификационен номер; за юридически лица — наименование и регистрационен номер.

Държавната такса за представяне за изпълнение на изпълнителен лист или друг документ с изпълнителна сила може да бъде платена по сметката на държавния бюджет. Държавната такса за представяне за изпълнение на изпълнителен лист или друг документ с изпълнителна сила (член 34 от Гражданския процесуален закон, шести параграф) се заплаща по следния начин:

Бенефициер: Valsts kase

Регистрационен №: 90000050138

Сметка №: LV71TREL1060190911300

Банка на бенефициера: Valsts kase

BIC код: TRELLV22

Цел на плащането: посочете данните, идентифициращи лицето или делото: номер на делото (ако е известен); за физически лица — собствено име, фамилия и личен идентификационен номер; за юридически лица — наименование и регистрационен номер. Ако плащането на държавна такса се извършва от името на друго лице, трябва да се предостави информация, която да идентифицира това лице: номер на делото (ако е известен); за физически лица — собствено име, фамилия и личен идентификационен номер; за юридически лица — наименование и регистрационен номер.

Таксата за обслужване може да бъде платена по сметката на държавния бюджет. Таксата за обслужване (член 38 от Гражданския процесуален закон) се заплаща по следния начин:

Бенефициер: Valsts kase

Регистрационен №: 90000050138

Сметка №: LV39TREL1060190911100

Банка на бенефициера: Valsts kase

BIC код: TRELLV22

Цел на плащането: посочете данните, идентифициращи лицето или делото: номер на делото (ако е известен); за физически лица — собствено име, фамилия и личен идентификационен номер; за юридически лица — наименование и регистрационен номер. Ако плащането на държавна такса се извършва от името на друго лице, трябва да се предостави информация, която да идентифицира това лице: номер на делото (ако е известен); за физически лица — собствено име, фамилия и личен идентификационен номер; за юридически лица — наименование и регистрационен номер.

Разноските, свързани с разглеждането на делото, и тези, свързани с изпълнението на задължения след получаване на известие, могат да бъдат платени по сметката на съдебната администрация (Tiesu administrācija). Разноските, свързани с разглеждането на делото (член 39 от Гражданския процесуален закон), и разноските, свързани с изпълнението на задълженията след получаване на известие (член 4063от Гражданския процесуален закон):

Районни (градски) съдилища и окръжни съдилища:

Бенефициер: Tiesu administrācija

Регистрационен №: 90001672316

Сметка №: LV51TREL2190458019000

Банка на бенефициера: Valsts kase

BIC код: TRELLV22

Цел на плащането: „21499“ и посочете данните, идентифициращи лицето или делото: номер на делото (ако е известен); за физически лица — собствено име, фамилия и личен идентификационен номер; за юридически лица — наименование и регистрационен номер. Ако плащането на разноски във връзка с разглеждането на делото се извършва от името на друго лице, трябва да се предостави информация, която да идентифицира това лице: номер на делото (ако е известен); за физически лица — собствено име, фамилия и личен идентификационен номер; за юридически лица — наименование и регистрационен номер.

Какво да направя след заплащане на таксите?

Когато подавате искова молба до съда, трябва да приложите документи, удостоверяващи плащането на държавните такси и на другите съдебни разноски в съответствие с процедурата и в размера, предвидени от закона. Също така, преди да бъде извършена конкретната търсена услуга, трябва да заплатите такса за обслужване. Всички разноски, свързани с разглеждането на делото, трябва да бъдат платени, преди то да бъде разгледано.

Последна актуализация: 04/10/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.