Съдебни такси за процедурата за европейска заповед за плащане

Латвия

Съдържание, предоставено от
Латвия

Въведение

В съответствие с член 33 от Гражданския процесуален закон (Civilprocesa likums) правните разноски (tiesāšanās izdevumi) включват

1) съдебни такси;

2) депозити;

3) разноски, свързани с провеждането на производството.

Какви са приложимите такси?

За подаването на молба за европейска заповед за плащане съгласно Регламент (ЕО) № 1896/2006 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на процедура за европейска заповед за плащане се дължи държавна такса.

В хода на производството страната може също така да трябва да заплати разноски, свързани с разглеждането на делото (напр. разноски, направени при търсенето на ответника по искане на ищеца, или разноски за връчването, издаването и превода на призовки и други съдебни документи).

Колко трябва да платя?

Съгласно член 34, параграф 1, точка 9) от Гражданския процесуален закон за подаването на молба за европейска заповед за плащане съгласно Регламент (ЕО) № 1896/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. за създаване на процедура за европейска заповед за плащане, държавната такса е в размер на 2 % от размера на вземането, но не надвишава 500 EUR.

Размерът на разноските, свързани с разглеждането на делото, може да се различава в зависимост от редица фактори (напр. начина на връчване на документите — по пощата или по електронна поща).

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

Ако молба не е придружена с документи, потвърждаващи плащането на държавни такси и други съдебни разноски в съответствие с процедурата и в предвидения в закона размер, съдът, в съответствие с член 133 от Гражданския процесуален закон, не придвижва молбата по-нататък и определя срок за отстраняване на нередностите от страна на ищеца.

Ако ищецът отстрани нередностите в определения срок, молбата се счита за подадена в деня, в който е била внесена първоначално в съда.

Ако ищецът не отстрани нередностите в определения срок, молбата се счита за неподадена и се връща на ищеца.

Връщането на молбата на ищеца не му пречи да я подаде отново в съда в съответствие с обикновените процедури, предвидени в Закона.

Ако за връчването на документи се дължат съдебни разноски, съдът няма да връчи документите, докато не бъде платена съответната такса. Ако обаче разноските за разглеждане на делото не бъдат платени доброволно към държавния бюджет преди разглеждането на делото, те ще бъдат събрани по реда на общите правила за изпълнение на съдебни решения.

Как мога да платя съдебните такси?

Държавни такси и сметки на съда (Valsts nodevas un tiesu konti).

Държавната такса може да бъде платена по сметка на държавната хазна (Valsts kase). Държавната такса (член 34 от Гражданския процесуален закон, с изключение на параграф 6) се плаща, както следва:

Получател: Държавна хазна

Регистрационен №: 90000050138

IBAN: LV55TREL1060190911200

Банка на получателя: Държавна хазна

BIC код: TRELLV22

Основание за плащането: посочете данни за лицето или делото: номер на делото (ако е известен); за физически лица: собствено име, фамилия и личен идентификационен номер; за юридически лица: име и регистрационен номер. Ако плащането на държавна такса се извършва от името на друго лице, трябва да се предостави информация, която да идентифицира това лице: номер на делото (ако е известен); за физически лица: собствено име, фамилия и личен идентификационен номер; за юридически лица: име и регистрационен номер.

Държавната такса за подаването във връзка с принудително изпълнение на изпълнителен лист или друг документ за изпълнение може да бъде платена по сметка на държавната хазна. Държавната такса за подаването във връзка с принудително изпълнение на изпълнителен листили друг документ за изпълнение (член 34 от Гражданския процесуален закон, параграф шест) се плаща, както следва:

Получател: Държавна хазна

Регистрационен №: 90000050138

IBAN: LV71TREL1060190911300

Банка на получателя: Държавна хазна

BIC код: TRELLV22

Основание за плащането: посочете данни за лицето или делото: номер на делото (ако е известен); за физически лица: собствено име, фамилия и личен идентификационен номер; за юридически лица: име и регистрационен номер. Ако плащането на държавна такса се извършва от името на друго лице, трябва да се предостави информация, която да идентифицира това лице: номер на делото (ако е известен); за физически лица: собствено име, фамилия и личен идентификационен номер; за юридически лица: име и регистрационен номер.

Разноските, свързани с разглеждането на делото, и разноските, свързани с изпълнението на задължения след известие, могат да бъдат платени по сметка на Съдебната администрация (Tiesu administrācija). Разноски, свързани с разглеждането на делото (член 39 от Гражданския процесуален закон), и разноски, свързани с изпълнението на задължения след известие (член 406.3от Гражданския процесуален закон):

Градски/районни съдилища или окръжни съдилища:

Получател: Съдебна администрация

Регистрационен №: 90001672316

IBAN: LV51TREL2190458019000

Банка на получателя: Държавна хазна

BIC код: TRELLV22

Основание за плащането: „21499“ и представете данни за лицето или делото: номер на делото (ако е известен); за физически лица: собствено име, фамилия и личен идентификационен номер; за юридически лица: име и регистрационен номер. Ако плащането на разноски, свързани с разглеждането на делото, се извършва от името на друго лице, трябва да се предостави информация, която да идентифицира това лице: номер на делото (ако е известен); за физически лица: собствено име, фамилия и личен идентификационен номер; за юридически лица: име и регистрационен номер.

Какво да направя след заплащане на таксите?

Когато подавате молба до съда, трябва да приложите документи, потвърждаващи плащането на държавни такси и други съдебни разноски, в съответствие с процедурата и в предвидения в закона размер. Всички разноски, свързани с разглеждането на делото, трябва да бъдат платени, преди то да бъде разгледано.

Последна актуализация: 05/04/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.