Съдебни такси за процедурата за европейска заповед за плащане

Литва

Съдържание, предоставено от
Литва

Въведение

По дела, свързани с европейска заповед за плащане, се прилагат правилата относно изчисляването и плащането на гербов налог, уредени в член ..., параграфи 1—3 от Гражданския процесуален кодекс на Република Литва.

Съгласно Резолюция № 1240 на правителството на Република Литва от 27 октомври 2011 г. за одобрение на Правилата за изчисляването, плащането, приспадането и възстановяването на гербов налог този налог може да бъде платен и по електронен път.

Какви са приложимите такси?

Дължимият размер на гербовия налог е определен в следващия параграф.

Колко ще трябва да платя?

Когато се подава молба за съдебно разпореждане, гербовият налог е равен на една четвърт от сумата, дължима за съдебно производство, но не може да бъде по-малък от десет евро, освен когато лицето е изцяло или частично освободено от плащането на гербов налог по закон или с решение на съда или когато плащането на гербовия налог е отсрочено.

Ако след като съдът е издал разпореждането, длъжникът подаде възражение и кредиторът предяви иск по общия ред, посоченият по-горе гербов налог се приспада от размера на гербовия налог, който трябва да бъде платен за разглеждането на иска.

Ако бъде счетено, че молбата на кредитора не е подадена съобразно хипотезата, посочена в член 439, параграф 6 от Гражданския процесуален кодекс, платеният гербов налог не се възстановява на ищеца.

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

Исковата молба трябва да бъде придружена от документи и други доказателства, служещи като основание за претенцията на ищеца, както и доказателства за плащането на гербовия налог.

Когато гербовият налог не е платен, съдът издава разпореждане, с което определя подходящ срок, в който да бъде изпълнено задължението, като той не може да бъде по-кратък от седем дни. Разпореждането се изпраща не по-късно от следващия работен ден след издаването му.

Ако страната в производството, която подава процесуалния документ, е спазила посочения срок съгласно указанията на съда, процесуалният документ се счита за подаден на датата, на която е бил внесен първоначално в съда. В противен случай се счита, че процесуалният документ не е подаден, и не по-късно от пет работни дни след изтичане на срока за изпълнение на задължението съдията издава разпореждане за връщане на процесуалния документ на лицето, което го е подало, заедно с всички придружаващи документи.

Как мога да платя съдебните такси?

Гербовият налог се заплаща по бюджетната приходна сметка на Държавната данъчна инспекция към Министерството на финансите по избрания от съответното лице начин (електронно банкиране, плащане в брой, банков превод и др.).

Какво да направя след заплащане на таксите?

Доказателство за плащането на гербовия налог се предоставя чрез платежно нареждане или друг документ, удостоверяващ плащането, който трябва да съдържа следните данни:

  1. име, фамилия и личен идентификационен номер на платеца (за юридически лица: наименование и фирмен идентификационен номер);
  2. име, фамилия и личен идентификационен номер на насрещната страна (ответник, длъжник и други) (за юридически лица: наименование и фирмен идентификационен номер);
  3. датата на плащане;
  4. кодът за плащане;
  5. платената сума;
  6. целта на плащането (посочено като „гербов налог“ и наименованието на съда, в който е образувано производството).

Когато гербовият налог е платен от представител на страната в производството (адвокат, правен помощник или друго лице, представляващо интересите на страната), платежното нареждане или съответният документ, удостоверяващ плащането, следва да включва, освен посочените по-горе данни, и името, фамилията и личния идентификационен номер (за юридически лица: наименованието и фирмения идентификационен номер) на представляваната страна.

Ако гербовият налог е платен по електронен път, не се изискват документи, които да удостоверяват плащането на налога.

Последна актуализация: 23/02/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.