Съдебни такси за процедурата за европейска заповед за плащане

Люксембург

Съдържание, предоставено от
Люксембург
Няма определени такси за предявяване на иск пред гражданския съд ( saisine du juge civil), освен разноските за връчване на документи и разноските за представителство от адвокат. По принцип  на равнището на гражданския съд не се дължат такси. Щом бъде постановено съдебното решение, може да възникнат последващи разноски във връзка с принудителното изпълнение на решението и по искане на спечелилата страна.
Последна актуализация: 15/01/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.