Съдебни такси за процедурата за европейска заповед за плащане

Малта

Съдържание, предоставено от
Малта

Въведение

Какви са приложимите такси?

Колко трябва да платя?

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

Как мога да платя съдебните такси?

Какво да направя след заплащане на таксите?

Въведение

Приложимите спрямо тази процедура такси са посочени в член 1, параграф 2, член 2 и член 13, параграф 1 от Тарифа B от глава 12 от Законите на Малта, Граждански процесуален и функционален кодекс.

Таксата за регистрация не може да бъде платена по електронен път.

Какви са приложимите такси?

Плащане се изисква във връзка със следните формуляри:

Формуляр A — Молба за европейска заповед за плащане

Формуляр Г — Решение за отхвърляне на молба за европейска заповед за плащане

Формуляр Д — Европейска заповед за плащане

Формуляр Е — Възражение срещу европейска заповед за плащане

Формуляр Ж — Декларация за изпълнимост

Колко трябва да платя?

Формуляр A — Молба за европейска заповед за плащане: 30,00 EUR такса за регистрация и 7,20 EUR за всяко уведомление до ответника (ответниците) и до ищеца за формуляри Г или Д

Формуляр Е — Възражение срещу европейска заповед за плащане: 30,00 EUR такса за регистрация и 7,20 EUR за всяко уведомление до ищеца

Формуляр Ж — Декларация за изпълнимост: 20,00 EUR такса за регистрация

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

Формулярът няма да бъде обработен, докато не бъде извършено плащането.

Как мога да платя съдебните такси?

Плащането на съдебните такси може да бъде направено по следната банкова сметка:

Име на титуляря на сметката

CASHIER MALTA GOVERNMENT

IBAN (международен номер на банкова сметка)

MT55MALT011000040001EURCMG5001H

Национален банков ключ

SORT CODE 01100

Номер на сметката

40001EUR-CMG5-001-H

Код BIC/SWIFT

MALTMTMT

Име на банката

CENTRAL BANK OF MALTA

Адрес на банката

CASTILLE PLACE
ВАЛЕТА
МАЛТА

Валута на сметката

ЕВРО

Какво да направя след заплащане на таксите?

Трябва да представите издадената от банката разписка, с която е била извършена трансакцията.

Последна актуализация: 04/05/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.