Съдебни такси за процедурата за европейска заповед за плащане

Нидерландия

Съдържание, предоставено от
Нидерландия

Въведение

Какви са приложимите такси?

Колко трябва да платя?

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

Как мога да платя съдебните такси?

Какво да направя след заплащане на таксите?

Въведение

Процедурата за европейска заповед за плащане (Регламент (ЕО) № 1896/2006, влязъл в сила на 12 декември 2008 г.) дава възможност на кредитори да събират безспорните си вземания по граждански и търговски дела в съответствие с единна процедура, която функционира въз основа на стандартни формуляри. Процедурата не изисква присъствие на страните в съда: Регламентът се прилага между всички държави — членки на ЕС, с изключение на Дания.

Консултативният съвет по управлението на правосъдната система и съдилищата (Raad voor de rechtspraak) е определил районния съд на Хага (Rechtbank Den Haag) като единствения районен съд, компетентен да разглежда дела, свързани с европейска заповед за плащане. Ако бъде внесено възражение, процедурата може да продължи в съответствие с обичайните правила за териториалната компетентност.

За да бъде подадена молба по процедурата за европейска заповед за плащане, трябва да се използва формуляр A. Този формуляр е на разположение на уебсайта на Европейската комисия на всички езици на Европейския съюз.

Формуляр

Молби могат да се подават в районния съд на Хага само на нидерландски език.

Молбите по процедурата за европейска заповед за плащане могат да се подават до:

Rechtbank Den Haag

Sector civiel recht

Algemene Zaken

Postbus 20302

2500 EH Den Haag

За повече информация моля свържете се с Деловодството по общи въпроси на съда (griffie Algemene Zaken). Телефонният номер на Деловодството по общи въпроси на съда е: +31 (0)70-381 22 64.

Какви са приложимите такси?

Таксите зависят от цената на иска по главното производство. Вижте също: Колко трябва да платя?

Колко трябва да платя?

По-долу е представен общ преглед на таксите, приложими за 2019 г.

Естество/цена на иска или молбата

Съдебна такса за лица, които не са физически лица

Съдебна такса за физически лица

Съдебна такса за неплатежоспособни лица

Съдебна такса за разглеждане от районния съд на искове на местно равнище (kantonzaken)

Дела, свързани с иск или молба:

С неопределена цена или

Цена, която не надвишава 500 EUR

121 EUR

81 EUR

81 EUR

Дела, свързани с иск или молба с цена, която надвишава 500 EUR, но не надвишава 12 500 EUR

486 EUR

231 EUR

81 EUR

Дела, свързани с иск или молба с цена, която надвишава 12 500 EUR

972 EUR

486 EUR

81 EUR

Съдебна такса за разглеждане от районния съд на искове на местно равнище (kantonzaken)

Дела, свързани с иск или молба:

- С неопределена цена или

639 EUR

297 EUR

81 EUR

Дела, свързани с иск или молба с цена, която не надвишава 100 000 EUR

1 992 EUR

914 EUR

81 EUR

Дела, свързани с иск или молба с цена, която надвишава 100 000 EUR

4 030 EUR

1 599 EUR

81 EUR

За повече информация, моля, вижте следните уебсайтове: Rechtspraak.nl (уебсайт на нидерландските съдилища) и Raad voor Rechtsbijstand (Съвет за правна помощ).

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

Ако съдебните такси не бъдат платени в срок, молбата може да не бъде придвижена по-нататък и делото да бъде прекратено.

Как мога да платя съдебните такси?

Вносителят на молбата получава фактура за плащане на съдебните такси. Плащането може да бъде извършено с банков превод.

Какво да направя след заплащане на таксите?

След като платите съдебните такси, трябва да изчакате по-нататъшна информация от районния съд на Хага.

В Регламента за създаване на процедура за европейска заповед за плащане се предвижда, че съдът издава европейска заповед за плащане възможно най-рано и обикновено в 30-дневен срок от подаването на молбата.

Връзки по темата

Такси, приложими за 2019 г.

Rechtspraak.nl (уебсайт на нидерландските съдилища)

Съвет за правна помощ (Raad voor Rechtsbijstand)

Регламент (ЕО) № 1896/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. за създаване на процедура за европейска заповед за плащане

Последна актуализация: 13/05/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.