Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница полски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици английски вече са преведени.
Swipe to change

Съдебни такси за процедурата за европейска заповед за плащане

Полша

Съдържание, предоставено от
Полша
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Въведение

Какви видове съдебни такси се събират?

Колко трябва да платя?

Какво става, ако не заплатя в срок?

Как се плаща съдебна такса

Какво трябва да се направи след това

Въведение

Таксите в гражданските производства са уредени със Закона за съдебните разноски (граждански дела) от 28 юли 2005 г. (консолидиран текст: Държавен вестник на Република Полша, 2014 г., позиция 1025). По правило такса е дължима за всяка внесена искова молба, в това число искове, подадени като част от производствата, уредени в Регламент (ЕО) № 1896/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. за създаване на процедура за европейска заповед за плащане. В полското право се предвижда възможността за внасяне на искане за освобождаване от тези разноски съгласно горепосочения закон (дял IV — Освобождаване от съдебни разноски).

Какви видове съдебни такси се събират?

Таксата, приложима в случая на европейската заповед за плащане, представлява пропорционална такса.

Колко трябва да платя?

Пропорционална такса се събира по дела относно имуществени права и възлиза на 5 % от стойността на спора (т.е. стойността, посочена в исковата молба); таксата обаче не може да бъде по-малка от 30 PLN или по-голяма от 100 000 PLN. Ако бъде подадена молба за отмяна на европейската заповед за плащане, се събира половината такса.

Какво става, ако не заплатя в срок?

В съответствие с член 1262, алинея 1 от Гражданския процесуален кодекс от 17 ноември 1964 г. (Държавен вестник на Република Полша, брой 43, позиция 269 с измененията) съдът не предприема никакви действия в отговор на процесуален документ, за който не е платена приложимата такса. С други думи таксата трябва да бъде платена, когато бъде подаден процесуален документ (искова молба) в компетентния съд, или трябва да бъде подадена молба за освобождаване от съдебни разноски.

Процесуалните последици при неплащане на такси за процесуален документ са посочени в членове 130 и 1302 от Гражданския процесуален кодекс, наред с другото.

В съответствие с член 130 от Гражданския процесуален кодекс, ако процесуален документ (включително искова молба) не може да бъде обработен вследствие на неплащане на таксата, председателстващият съдия приканва страната да извърши съответното плащане в едноседмичен срок и при неизпълнение на това изискване процесуалният документ се връща. Ако процесуалният документ е подаден от лице, което живее в чужбина и няма назначен представител в Полша, председателстващият съдия определя срок за плащане на таксата, който не може да бъде по-кратък от един месец. Ако таксата не бъде платена в определения срок, процесуалният документ се връща на страната. Ако таксата е платена в определения срок, процесуалният документ поражда правно действие от датата, на която е внесен.

В съответствие с член 1302 от Гражданския процесуален кодекс процесуален документ, подаден от адвокат или юрист в областта на патентното право, за който не е извършено плащане, се връща без покана за плащане, ако таксата е фиксирана или пропорционална на стойността на спора така, както е посочена от страната. Ако обаче таксата за процесуалния документ е платена в едноседмичен срок от връчването на решението за връщане на документа, той започва да поражда правно действие от датата, на която е внесен.

Как се плаща съдебна такса

Процедурите за плащане на съдебни такси по граждански дела са уредени в Наредба на Министерството на правосъдието от 31 януари 2006 г. за установяване на процедурите за плащане на съдебни такси по граждански дела (Държавен вестник на Република Полша, брой 27, позиция 199), която представлява законодателен акт за прилагане на горепосочения Закон за съдебните разноски (граждански дела).

Съдебните такси по граждански дела могат да бъдат платени безкасово по разплащателната сметка на компетентния съд (данните за сметката могат да бъдат получени директно от съда или на неговия уебсайт, както и на уебсайта на Министерството на правосъдието), директно на касата на съда или под формата на съдебни таксови марки, които могат да бъдат закупени на касата на съда.

Какво трябва да се направи след това?

Щом таксите бъдат платени и евентуалните нередности бъдат отстранени, съдът издава европейска заповед за плащане.

Последна актуализация: 26/02/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.