Съдебни такси за процедурата за европейска заповед за плащане

Португалия

Съдържание, предоставено от
Португалия

Въведение

Съгласно член 5 от Регламента относно съдебните разноски (Regulamento das Custas Processuais), приет с Указ-закон № 34/2008 от 26 февруари 2008 г., съдебната такса (taxa de justiça) се изразява в разчетни единици (unidades de conta, UC), като една разчетна единица в момента възлиза на 102 евро. Размерът на съдебната такса се определя в зависимост от материалния интерес или сложността на делото.

Регламентът относно съдебните разноски съдържа специфични правила, свързани с Регламент (ЕО) № 1896/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. за създаване на процедура за европейска заповед за плащане.

Какви са приложимите такси?

Съгласно член 7, параграф 4 и таблица II-A от Регламента относно съдебните разноски, за молби за заповед за плащане:

 • до 5000 евро: съдебната такса е 102 евро (1 разчетна единица);
 • от 5000 евро до 15 000 евро: съдебната такса е 204 евро (2 разчетни единици);
 • над 15 000,01 евро: съдебната такса е 306 евро (3 разчетни единици).

Може да се приложи по-висока такса:

 1. Ако делото е с особена сложност, съдът може да наложи по-висока такса в рамките на ограниченията, определени в Таблица II от Регламента относно съдебните разноски (член 7, параграф 7). Съгласно член 530, параграф 7 от Гражданския процесуален кодекс (Código de Processo Civil), за дела с особена сложност за целите на плащането на съдебната такса се смятат искови или обезпечителни производства, които:
  1. съдържат пространни изявления или твърдения;
  2. се отнасят до високоспециализирани правни въпроси или много специфични технически въпроси или изискват комбиниран анализ на правни въпроси от много различни сфери; или
  3. включват изслушване на голям брой свидетели, анализ на сложна съвкупност от доказателства или различни времеемки стъпки за събиране на доказателства; както и
 2. Ако лицето, задължено да плати съдебната такса, е търговско предприятие, което през предходната година е подало 200 или повече молби за временни мерки или други видове действия или принудително изпълнение пред съд, регистър или точка за контакт, съдебната такса за молби за заповеди за плащане, подадени от съответното предприятие, се определя както е посочено по-долу:
 • до 5000 евро: съдебната такса е 153 евро (1,5 разчетни единици);
 • от 5000 евро до 15 000 евро: съдебната такса е 306 евро (3 разчетни единици);
 • над 15 000,01 евро: съдебната такса е 459 евро (4,5 разчетни единици).

Ако ответникът подаде възражение в съответствие с член 17, параграф 1 от Регламент (ЕО) 1896/2006 и производството продължи, сумата на съдебните такси за процедурата за европейска заповед за плащане ще бъде приспадната за ищеца от дължимата сума по продължаващото производство (член 7, параграф 6 от Регламента относно съдебните разноски).

Колко ще платя?

Виж отговора на въпроса по-горе.

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

В съответствие с член 642 от Гражданския процесуален кодекс деловодството на съда ще Ви възложи да направите пропуснатото плащане в срок от 10 дни и да заплатите допълнителна глоба в размер, равен на не по-малко от 1 разчетна единица и не повече от 5 разчетни единици. Ако в срок от 10 дни не представите доказателство за плащане на дължимите съдебни такси и глоба, съдът ще разпореди оттеглянето на подадения иск, молба или жалба.

Как мога да платя съдебните такси?

Съдебните такси се заплащат чрез банков превод.

Когато подавате молба за издаване на заповед за плащане до съда е препоръчително да изчакате инструкции от секретариата на централната гражданска колегия на Окръжния съд на Порто как да извършите плащането. За тази цел предоставянето на адрес на електронна поща на ищеца или негов представител е във висока степен препоръчително.  Съдебният секретариат ще изпрати референтен номер (съдържащ 12 цифри и започващ със 70), който следва да бъде вписан в полето за коментари на банковия превод, заедно с номера на делото, така че плащането да може да бъде свързано с делото. Трябва да предоставите на съда доказателство за извършения превод.

Ако решите да извършите плащането преди началото на съдебното производство, т.е. без да чакате уведомлението за плащане от съда, данните за плащането са, както следва (и следва да предоставите на съда доказателство за извършения превод):

Титуляр: Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I.P. (Институт за финансово управление и инфраструктура в съдебната система)

NIF (данъчен идентификационен номер): 510 361 242

Номер на сметката: 1120014160

NIB (португалски BBAN): 078101120112001416052

IBAN: PT50078101120112001416052

Наименование на банката: Agência da Gestão da Dívida e do Crédito Público - IGCP, E.P.E.

BIC SWIFT (бизнес идентификационен код): IGCPPTPL

Какво да направя след заплащане на таксите?

В съответствие с член 22, параграф 1 от Министерска изпълнителна заповед (Portaria) № 419-A/2009 от 17 април 2009 г. трябва да представите документ като доказателство за плащане или по друг начин да представите доказателство за плащането, заедно със съответните писмени изявления или искане, освен ако не е предвидено друго съгласно Министерска изпълнителна заповед № 280/2013 от 26 август 2013 г.

Последна актуализация: 07/04/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.