Съдебни такси за процедурата за европейска заповед за плащане

Румъния

Съдържание, предоставено от
Румъния

Въведение

Какви са приложимите такси?

Колко трябва да платя?

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

Как мога да платя съдебните такси?

Какво да направя след заплащане на таксите?

Въведение

Европейската заповед за плащане е уредена в Регламент (ЕО) № 1896/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. за създаване на процедура за европейска заповед за плащане.

Що се отнася до системата на съдебните гербови налози, моля, имайте предвид, че тя е регламентирана в Извънредно постановление № 80/2013, което е в сила от 26 юни 2013 г. Този законодателен акт е приет след изменението на правната уредба за провеждане на граждански производства чрез приемането на Гражданския процесуален кодекс и изпълнението на новите разпоредби, приети с него.

Съдебни гербови налози се дължат от всички физически и юридически лица и се заплащат като възнаграждение за услугите, предоставяни от съдилищата, както и от Министерството на правосъдието (Ministerul Justiției) и прокуратурата към Висшия касационен съд (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție).

В Румъния съдебните гербови налози могат да се плащат онлайн, но към настоящия момент тази система за плащания по електронен път все още не е въведена в експлоатация.

Какви са приложимите такси?

По закон съдебни гербови налози се дължат както за делата на първа инстанция, така и за тези на въззивна инстанция.

При подаване на искане физически лица може да получат право на намаляване на размера на плащането, освобождаване от него или ползване на схема за разсрочено плащане на съдебните гербови налози по силата на Извънредно постановление на правителството № 51/2008 относно публичната правна помощ по граждански производства, одобрено, изменено и допълнено със Закон № 193/2008, който впоследствие е изменен и допълнен. На юридически лица могат да бъдат предоставени облекчения за плащане на съдебните гербови налози съгласно член 42, алинея 2 от Извънредно постановление на правителството № 80/2013.

Колко трябва да платя?

В актуалната редакция на закона съдебният гербов налог за молба за европейска заповед за плащане е установен в член 3, алинея 1 от Извънредно постановление на правителството № 80/2013, както следва:

а. до стойност 500 RON — 8%, но не по-малко от 20 RON;

б. между 501 RON и 5000 RON — 40 RON + 7% от стойностите над 500 RON;

в. между 5001 RON и 25 000 RON — 355 RON + 5% от стойностите над 5000 RON;

г. между 25 001 RON и 50 000 RON — 1355 RON + 3% от стойностите над 25 000 RON;

д. между 50 001 RON и 250 000 RON — 2105 RON + 2% от стойностите над 50 000 RON;

е. над 250 000 RON — 6105 RON + 1% от стойностите над 250 000 RON.

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

В съответствие с Извънредно постановление на правителството № 80/2013 съдебният гербов налог трябва да се плати предварително. Ако ищецът не изпълни задължението си да плати таксата в срока, определен по закон или от съда, молбата се анулира като такава, върху която не е положена гербова марка, или когато е приложимо, се урежда в границите на законно платения съдебен гербов налог. Освен това ако молбата за облекчения за плащането на съдебния гербов налог не е уважена и ищецът не е заплатил дължимия съдебен гербов налог в срока, определен от съда, и не е приложил никакво доказателство за плащане към преписката, съдът анулира молбата като такава, върху която не е положена гербова марка.

Как мога да платя съдебните такси?

Съдебните гербови налози могат да бъдат заплатени от задълженото лице в брой, чрез банков кредитен превод или онлайн по специална сметка за приходи в местния бюджет, т.е. „Съдебни гербови налози и други гербови налози“, на териториалната административна единица по местоживеене или местопребиваване на физическото лице или по адрес на управление на юридическото лице. Разходите за превеждане на дължимите суми за съдебни гербови налози се понасят от длъжника.

Ако задълженото лице за плащане на съдебния гербов налог няма нито местоживеене, нито местопребиваване, нито адрес на управление, когато е приложимо, в Румъния, съдебният гербов налог е платим към сметката на местния бюджет на териториалната административна единица, на чиято територия се намира регистрираният адрес на съда, в който е заведен искът или е подадена молбата.

Съдебните гербови налози са платими в брой в дирекциите за данъци и такси на териториалните административни единици по местоживеене или местопребиваване на физическото лице или по адрес на управление на юридическото лице.

Освен това съдебните гербови налози са платими чрез банков кредитен превод и онлайн.

До момента в Румъния не е внедрена електронна система за плащането на съдебни гербови налози, въпреки че този начин на плащане е предвиден в закона.

Какво да направя след заплащане на таксите?

Разписката за плащането на съдебните гербови налози, която се издава за плащания в брой, или паричното нареждане се представят при внасянето на иска.

Разписките или, когато е приложимо, паричните нареждания за съдебни гербови налози нямат стандартен формат и се издават във формата, приета от единицата, в която е извършено плащането.

Когато съдебният гербов налог е платен, след като съдът е връчил известието на ищеца в тази връзка, последният трябва да включи в преписката доказателството за плащане на налога в срок до десет дни от връчването на известието.

Доказателството за плащане на съдебния гербов налог може да бъде представено собственоръчно на регистрирания адрес на съда или по пощата, като се посочи номерът на преписката (делото), за която е извършено плащането, тъй като същият номер на дело е посочен в известието, връчено от съда на съответната страна.

Последна актуализация: 21/02/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.