В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2024 г.

Съдебни такси за процедурата за европейска заповед за плащане

Шотландия

Съдържание, предоставено от
Шотландия

Въведение

Какви са приложимите такси?

Колко трябва да платя?

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

Как мога да платя съдебните такси?

Какво да направя след заплащане на таксите?

Въведение

В Шотландия съдебните такси за европейски заповеди за плащане са регламентирани в:

  • Шерифска заповед относно съдебните такси (Sheriff Court Fees Order) от 2018 г., изменена с Шерифска заповед за изменение относно съдебните такси (Sheriff Court Fees Amendment Order) от 2018 г.

Списък 2, част II, параграф 6 се прилага спрямо европейските заповеди за плащане от 1 април 2019 г.

Списък 3, част II, параграф 6 се прилага спрямо европейските заповеди за плащане от 1 април 2020 г.

Не е възможно плащане на такси по електронен път.

Какви са приложимите такси?

При подаването на молба за европейска заповед за плащане посредством формуляр A от Регламент (ЕО) № 1896/2006 до съда се изисква заплащане на една такса, която обхваща всички съдебни процесуални действия.

Обикновено не се налага представляване от адвокат и съдебната такса не включва адвокатски хонорари, нито разходи за връчване на книжата на ответника.

Не се дължи такса за подаване на възражение срещу европейска заповед за плащане чрез формуляр Е.

Колко трябва да платя?

Таксата за подаване на молба за европейска заповед за плащане е 129 британски лири.

По силата на член 8 от Шерифска заповед относно съдебните такси (Sheriff Court Fees Order) от 2018 г., Шотландски нормативен акт (Scottish Statutory Instrument) 2018/481 с измененията, страна може да отговаря на условията за освобождаване от такса, ако например отговаря на условията за получаване на определени държавни обезщетения или на гражданска правна помощ.

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

По силата на параграф 3 от Шерифска заповед относно съдебните такси (Sheriff Court Fees Order) от 2018 г., Шотландски нормативен акт (Scottish Statutory Instrument) 2018/481 с измененията, съдът не приема молбата и от него не се изисква да предприема действия, ако не е заплатена такса.

Как мога да платя съдебните такси?

Съдебните такси могат да се заплатят с:

  • чекове — платими на името на „Шотландската съдебна служба“ („The Scottish Courts and Tribunals Service“);
  • дебитна и кредитна карта — моля, проверете в съответния съд кои видове карти се приемат и дали е възможно да се извърши плащане по телефона;
  • пощенски запис — платим на името на „Шотландската съдебна служба“ („The Scottish Courts and Tribunals Service“);
  • в брой — ако плащането се извършва по пощата, не е препоръчително да се плаща в брой.

Какво да направя след заплащане на таксите?

Съдът приема подаването на книжата по молбата чрез формуляр А от Регламент (ЕО) № 1896/2006 заедно с плащането. Книжата и плащането следва да се внесат в съда или да се изпратят до него по едно и също време. Като следваща стъпка в процеса съдът ще връчи или изпрати формуляр Б, В, Г или Д. Не се изисква доказателство за плащане.

Последна актуализация: 03/04/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.