Съдебни такси за процедурата за европейска заповед за плащане

Словакия

Съдържание, предоставено от
Словакия

Въведение

Какви са приложимите такси?

Колко трябва да платя?

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

Как мога да платя съдебните такси?

Какво да направя след заплащане на таксите?

Въведение

Закон № 71/1992 относно съдебните такси и таксите за извлечения от регистъра за съдимост, както е изменен.

Съдебните такси може да бъдат платени с дебитна или кредитна карта, чрез банков превод или в клона на чуждестранна банка.

Какви са приложимите такси?

Съгласно член 1 от Закон № 71/1992 относно съдебните такси и таксите за извлечения от регистъра за съдимост, както е изменен, съдебни такси се дължат за отделни актове или съдебни производства, когато се провеждат по предложение или като актове на публични съдебни административни органи и прокурори; изброени са в списъка на съдебните такси и таксите за извлечения от регистъра за съдимост, който е приложение към горепосочения закон.

Такси се дължат и за производства и актове, които не се основават на предложение и са в полза на платеца на таксата, ако са изрично посочени в списъка.

Колко трябва да платя?

Размерът на таксата е посочен в списъка като процент от основата на таксата или като фиксирана сума. Ако за производство е установен размер на такса, това означава, че става дума за производство на една инстанция. Такса със същия размер се дължи и при въззивно производство по същото дело.

При молба за започване на производство за европейска заповед за плащане и освен ако не е установен специален размер, таксата е 6 % от цената (плащането) на предмета на производството или стойността на предмета на съдебния спор, но не може да бъде по-малко от 16,50 EUR. Същото важи и при подаване на възражение.

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

Ако таксата, която се дължи при подаването на жалба, молба за започване на производство, въззивна или касационна жалба, не бъде платена, съдът отправя искане към платеца на таксата да я плати в определен от съда срок, по принцип в срок от десет дни от получаването на искането; ако таксата не бъде платена в срок, въпреки отправеното искане, съдът прекратява производството. В искането платецът на таксата трябва да бъде информиран какви са последиците, ако не плати таксата.

Съдът не прекратява производството поради неплащане на таксата, ако

  1. а. вече е започнал производството;
  2. б. обхватът на жалбата или молбата е разширен или е подадена насрещна жалба или молба по същия случай след започването на производството;
  3. в. е поискал плащане на такса в размер, който противоречи на текстовете на посочения закон;
  4. г. задължението за плащане е възникнало за платеца на таксата поради подаване на молба за разпореждане на спешни мерки;
  5. д. в срока за плащане на съдебната такса е подадена молба за опрощаване на такса, която съдът е уважил; ако съдът е постановил само частично опрощаване, той иска от платеца да заплати неопростения размер на съдебната такса.

Как мога да платя съдебните такси?

Таксите, които се налагат от съдилищата, публичните съдебни административни органи и прокурорите, могат да бъдат платени в брой, с дебитна или кредитна карта, с пощенски запис или банков превод, както и в клона на чуждестранна банка. Таксите се плащат в брой, с дебитна или кредитна карта, с банков превод, както и в клона на чуждестранна банка, като се използват техническите средства на юридическо лице, което е 100 % държавна собственост и е системен оператор, ако компетентният орган е изпълнил изискванията за това. Таксите могат да бъдат платени в брой, ако съдилищата, публичните съдебни административни органи и прокурорите са осигурили условията за това и при условие че таксата на случай не надвишава 300 EUR, с изключение на таксата по точка 17 (по случаи, свързани с търговския регистър), която може да бъде платена в брой дори и да надвишава 300 EUR. Ако съдът, публичният съдебен административен орган и прокурорът са включени в централната система за завеждане на таксите, платените с пощенски запис, с дебитна или кредитна карта, с банков превод или в клона на чуждестранна банка такси се плащат по сметката на системния оператор.

Какво да направя след заплащане на таксите?

Извършването на плащането може да се потвърди със стандартни платежни документи, които се използват при обикновените транзакции, в зависимост от начина на плащане, т.е. касова бележка, платежно нареждане за пощенски запис, извлечение от банкова сметка и т.н.

Последна актуализация: 10/11/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.