Съдебни такси за процедурата за европейска заповед за плащане

Словения

Съдържание, предоставено от
Словения

Въведение

Какви са приложимите такси?

Колко трябва да платя?

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

Как мога да платя съдебните такси?

Какво да направя след заплащане на таксите?

Въведение

Съдебните такси, приложими спрямо процедурата за европейска заповед за плащане, са предвидени в словенския Закон за съдебните такси (Zakon o sodnih taksah) (Uradni list RS (Държавен вестник на Република Словения) бр. 37/08, 97/10, 63/13, 58/14 — решение на Конституционния съд, 19/15 — решение на Конституционния съд, 30/16 и 10/17–ZPP-E (Закон за изменение на Гражданския процесуален закон); наричан по-нататък ZST-1), който е общият закон относно съдебните такси.

ZST-1 (член 6) осигурява правното основание за плащането на съдебни такси в брой, чрез електронни пари и други валидни средства за плащане, което важи и за плащането на такси в рамките на процедурата за европейска заповед за плащане. На практика съдебните такси могат да бъдат плащани по електронен път чрез услугите за онлайн плащания на отделните банки.

Какви са приложимите такси?

В рамките на процедурата за европейска заповед за плащане се прилага еднократна съдебна такса за цялото производство. Задълженото лице за плащането на съдебната такса е ищецът, а плащането трябва да бъде извършено в момента на подаване на молбата за европейска заповед за плащане в съда.

Колко трябва да платя?

Размерът на съдебната такса в рамките на процедурата за европейска заповед за плащане, която ищецът трябва да плати при подаване на молбата в съда, зависи от цената на иска.

Коефициентът е 1,2 (тарифна позиция 1301 от тарифата на таксите съгласно ZST-1), а таксата се изчислява в съответствие с таблицата, предвидена в член 16 от ZST-1. Тъй като има много ценови класове, те не могат да бъдат изброени изчерпателно тук.

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

Ако ищецът не заплати съдебната такса в срок, съдът провежда производството въпреки това и съдебната такса се събира принудително, когато това е необходимо.

Как мога да платя съдебните такси?

ZST-1 (член 6) осигурява правното основание за плащането на съдебни такси в брой, чрез електронни пари и други валидни средства за плащане, което важи и за плащането на такси в рамките на процедурата за европейска заповед за плащане.

На практика съдебните такси могат да бъдат плащани по електронен път чрез услугите за онлайн плащания на отделните банки или директно чрез доставчика на платежни услуги или на касата на съда (в брой или чрез ПОС терминал).

Всяка банка има собствена услуга за онлайн плащания за целите на извършването на плащания по електронен път.

Задълженото лице може да плати съдебната такса предварително, т.е. при подаване на молбата за започване на производството в съда, или може да подаде молбата в съда и да изчака съдът да му изпрати известие за плащане със съответната сума и всички останали данни, необходими за извършване на плащането.

Какво да направя след заплащане на таксите?

Ако при плащането на съдебната такса е указан точният референтен номер (който съдът съобщава на задълженото лице в известието за плащане), от задълженото лице не се изисква да предоставя на съда доказателство за плащането. В такива случаи съдът е уведомен за плащането посредством специална система за електронно банкиране (UJPnet), в която правилният референтен номер е от решаващо значение за разпознаване на отделните плащания.

Ако обаче съдебната такса е платена, без да е посочен правилният референтен номер, задълженото лице трябва да представи в съда удостоверение за плащане. Няма специални формални условия за валидността на такова удостоверение. Въз основа на такова удостоверение съдът проверява при необходимост плащането на съдебната такса в платформата UJPnet (по-специално когато съдебната такса не е платена на касата на съда).

Последна актуализация: 01/04/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.