Съдебни такси за процедурата за европейска заповед за плащане

Испания

Съдържание, предоставено от
Испания

Въведение

Какви са приложимите такси?

Колко трябва да платя?

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

Как мога да платя съдебните такси?

Какво да направя след заплащане на таксите?

Въведение

Съдебните такси по граждански дела, към които дела се отнася и процедурата за европейска заповед за плащане, са държавни такси и се плащат при започването на съдебното производство, по искане на съответната страна. Съдебните такси са уредени в Закон 10/2012 от 20 ноември 2012 г. за правилата относно някои такси, които се събират от съдебната администрация и от Националния институт по токсикология и криминалистика (Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses), изменен с Кралски декрет-закон 3/2013 от 22 февруари 2013 г., и в Наредба HAP/2662/2012 от 13 декември 2012 г. (изменена с Наредба HAP/490/2013 от 27 март 2013 г.).

Разпоредби относно съдебните такси се съдържат също и в Кралски декрет-закон 1/2015 от27 февруари 2015 г. относно механизмите за втори шанс, намаляването на финансовата тежест и други мерки в областта на социалната сигурност (Real Decreto Ley 1/2015 de 27 de febrero, de mecanismos de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social), с който допълнително се изменя цитирания по-горе Закон 10/2012.

Таксите следва да се заплащат посредством Агенцията за приходите (Agencia Tributaria) , като се използва подлежащ на изтегляне формуляр, който се попълва по следния начин (щракнете тук), или приложение, което генерира този формуляр при попълване на данните(щракнете тук) и което позволяваонлайн плащане (тази възможност засега е достъпна само за големи предприятия).

Плащането следва да се извърши при подаването на формуляр А. Плащането може да се извърши от процесуалния представител или адвоката от името и за сметка на задълженото лице, по-специално ако последното не пребивава в Испания. Не е нужно лице, което не пребивава в Испания, да получи данъчен идентификационен номер преди самоначисляването на таксата. Процесуалният представител или адвокатът няма задължения във връзка с това плащане.

Какви са приложимите такси?

В рамките на процедурата за европейската заповед за плащане задължено за плащане на таксата е лицето, което инициира съдебната дейност и извършва действията, водещи до възникване на задължението за плащане на таксата, т.е. лицето, което предявява вземане или насрещно вземане посредством формуляр A, когато вземането се основава на документ, представляващ извънсъдебно изпълнително основание съгласночлен 517 от Закон 1/2000 от 7 януари 2000 г. за гражданското съдопроизводство (Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil), и размерът на това вземане надвишава сумата от 2 000 EUR. Предявяването на вземания, удостоверени в съдебно изпълнително основание, е освободено от заплащане на такси. По подобен начин всички физически лица и юридически лица, които имат право на безплатна правна помощ, са освободени от заплащането на съдебни такси, ако могат да докажат, че отговарят на изискванията за предоставяне на безплатна правна помощ, определени в приложимото законодателство.

Колко трябва да платя?

В рамките на процедура за европейска заповед за плащане се заплаща фиксирана сума в размер на 100 EUR, както и сума, чийто размер зависи от стойността на предявеното вземане и се изчислява, като върху основата за определяне на таксата се приложи съответният процент съгласно следната таблица:

Основа за определяне на таксата

Задължено за плащане на таксата лице

Процент на таксата

Максимален размер на пропорционалната такса

От 0 EUR до 1 000 000 EUR

Юридическо лице

0,50 %


1 000 000 EUR и повече

Юридическо лице

0,25 %

10 000 EUR

Основата за определяне на таксата представлява оценяемият интерес по съдебното производство. В рамките на процедурата за европейска заповед за плащане оценяемият интерес по производството представлява сумата от главницата, лихвите и договорните неустойки.

За дадено юридическо лице, участващо в процедура за европейска заповед за плащане, при която основата за определяне на таксата е в размер на 9 000 EUR, таксата би възлизала на 100 EUR + 9 000 EUR x 0.50 % = 145 EUR.

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

Ако липсва доказателство за плащането на таксата, съдебният секретар (Letrado de la Administración de Justicia) изисква от задълженото за плащане на таксата лице да предостави такова доказателство и не предприема действия по обработването на молбата, докато не получи доказателството. Непредоставянето на доказателство за плащане не възпрепятства прилагането на процесуалноправните срокове, така че ако въпреки искането на съдебния секретар таксата не бъде внесена, молбата се оставя без движение и производството продължава или приключва в зависимост от случая.

Как мога да платя съдебните такси?

Таксата трябва да бъде заплатена по процедурата за самоначисляване преди подаването на молбата от съответната страна. Таксата следва да бъде заплатена, като се използва официален формуляр 696 за самоначисляване на таксата, дължима във връзка с упражняването на правораздавателни правомощия, който се попълва по следния начин (щракнете тук), или посредством приложение, което генерира този формуляр при попълване на данните (щракнете тук). Плащането може да се извърши лично в някоя от партньорските финансови институции. Формулярът е достъпен на испански и английски.

Понастоящем от възможността за онлайн плащане могат да се ползват само големи предприятия посредством банкови преводи, плащане с кредитна карта, дебитиране на банкова сметка и т.н., тъй като законодателството относно таксите беше изменено наскоро и все още не е намерено съответното техническо решение.

Съдебните такси са включени в безплатната правна помощ, уредена в Закон 1/1996 от 10 януари 1996 г. за безплатната правна помощ(Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita), като съответните разпоредби се съдържат най-вече в членове 1-8 и членове 46-51.

Съответната информация може да бъде намерена на уебстраницата https://www.abogacia.es/servicios/ciudadanos/servicios-de-orientacion-juridica-gratuita, посредством която може да се кандидатства за безплатна правна помощ. Изберете адвокатската колегия (Colegio de Abogados), намираща се в района на съда, който ще разглежда делото.

Какво да направя след заплащане на таксите?

Към формуляр А следва да бъде приложено доказателство за плащането на таксата, като за целта се използва официалния формуляр (на хартиен или електронен носител), който трябва да бъде надлежно валидиран.

В Испания все още не е възможно формулярите за европейска заповед за плащане да бъдат изпращани по електронен път. Доказателството за плащане (независимо дали е получено на хартиен или електронен носител) следва да се изпрати на хартиен носител заедно с другата изисквана документация.

След като бъде въведена възможността за електронно подаване на документи, при използването на тази възможност ще бъде предоставяно намаление на таксата в размер от 10 %. В закона се предвижда връщане на 60 % от таксата в случай на прекратяване на спора поради споразумение или признаване на вземането.

Последна актуализация: 17/01/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.