Съдебни такси за процедурата за европейска заповед за плащане

Швеция

Съдържание, предоставено от
Швеция

Въведение

Приложимите в Швеция правила относно таксата за молба за европейска заповед за плащане се състоят от:

Закон (2008: 879) за европейска заповед за плащане (Lag (2008: 879) om europeiskt betalningsföreläggande) 5 § Заявителят на европейска заповед за плащане трябва да заплати такса за подаване на заявление. Правителството може да публикува нормативни актове относно размера на таксата.

Таксата за молба трябва да се плати предварително.

Ако лице, подаващо молба, не спази разпореждане за заплащане на такса за молба, молбата се отхвърля.

Наредба (2008: 892) относно европейската заповед за плащане (Förordning (2008: 892) om europeiskt betalningsföreläggande) 3 §§ Когато плаща таксата за молба, лицето, подаващо молбата, трябва да посочи личния идентификационен номер или регистрационния номер на организация на ответника.

Какви са приложимите такси?

Ако подавате молба за европейска заповед за плащане в Швеция, трябва да заплатите такса за молба. Таксата за молба трябва да се плати предварително. Това означава, че таксата за молба трябва да е заплатена, за да може шведският Орган за принудително изпълнение (Kronofogdemyndigheten) да започне да обработва молбата за европейска заповед за плащане. След като подадете молбата, ще получите разпореждане от шведския Орган за принудително изпълнение, в което се съдържа информация как се заплаща таксата за молба.

Колко трябва да платя?

Понастоящем трябва да платите такса за молба в размер на 300 SEK.

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

Ако таксата за молба не е платена в срок, молбата се отхвърля, преди да е започнало обработването ѝ.

Как мога да платя съдебните такси?

Не плащайте предварително таксата за подаване на молба. Вместо това изчакайте, докато получите писмо от шведския Орган за принудително изпълнение, в което се посочват всички подробности за начина, по който трябва да платите.

Какво да направя след заплащане на таксите?

Не е необходимо да предприемате други стъпки, след като сте платили таксата за молба в срок. Шведският Орган за принудително изпълнение следи за получаването на плащането при него. Щом плащането бъде заведено счетоводно, шведският Орган за принудително изпълнение започва да обработва молбата ви за европейска заповед за плащане.

Последна актуализация: 05/12/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.