Soudní poplatky související s řízením o evropském platebním rozkazu

Rakousko

Tato stránka poskytuje přehled rakouských soudních poplatků.

Obsah zajišťuje
Rakousko

Úvod

Článek 25 nařízení (ES) č. 1896/2006, kterým se zavádí řízení o evropském platebním rozkazu, stanoví, že soudní poplatky za řízení o evropském platebním rozkazu a za občanskoprávní řízení následující v případě podání odporu proti evropskému platebnímu rozkazu v členském státě nepřevýší soudní poplatky za běžné občanskoprávní řízení bez předchozího řízení o evropském platebním rozkazu v daném členském státě. Řízení o návrzích na vydání evropského platebního rozkazu proto podléhají paušálnímu poplatku podle sazební položky 1 (Tarifpost 1) zákona o soudních poplatcích (Gerichtsgebührengesetz (GGG)), který je stanoven pro všechna vnitrostátní řízení o platebním rozkazu a občanskoprávní řízení.

Které poplatky je třeba uhradit?

V řízeních týkajících se návrhů na vydání evropského platebního rozkazu v prvním stupni se použije sazební položka 1 zákona o soudních poplatcích v souladu s poznámkou 1 k sazební položce 1 zákona o soudních poplatcích. Tento paušální poplatek se hradí bez ohledu na to, zda bylo dané řízení dokončeno či nikoli. Snížení poplatku je možné pouze v následujících případech:

  • v případě okamžitého zpětvzetí nebo zamítnutí žaloby před doručením protistraně (poplatek se snižuje na jednu čtvrtinu; poznámka 3 k sazební položce 1 zákona o soudních poplatcích); nebo
  • v případě zpětvzetí žaloby po doručení protistraně, před prvním jednáním nebo při prvním jednání (poplatek se snižuje na polovinu; poznámka 4 písm. a) k sazební položce 1 zákona o soudních poplatcích); nebo
  • pokud je věc vyřešena při prvním jednání nebo na začátku druhého jednání v důsledku mediace zahájené nejpozději při tomto jednání a toto řešení nabude právní moci (poplatek se snižuje na polovinu; poznámka 4 písm. b) k sazební položce 1 zákona o soudních poplatcích).

Podle rakouského systému soudních poplatků se v občanskoprávním řízení v prvním stupni hradí poplatek pouze za návrh na zahájení řízení, v tomto případě tedy za návrh na vydání evropského platebního rozkazu. Za další řízení v prvním stupni nejsou účtovány žádné další soudní poplatky.

Podle § 2 odst. 1 písm. a) zákona o soudních poplatcích vzniká povinnost zaplatit poplatek okamžikem podání návrhu na vydání evropského platebního rozkazu k soudu. Poplatek je nutno uhradit v tomto okamžiku. Žádosti o osvobození od soudních poplatků musí být rovněž podány v rámci právní pomoci (v Rakousku: Verfahrenshilfe) nejpozději do této doby, pokud jsou pro to splněny podmínky.

Žádost o přezkum podle článku 20 nařízení je osvobozená od poplatku (bez ohledu na to, zda je jejím cílem opravný prostředek obdobný navrácení do původního stavu (odstavec 1) nebo přezkoumání věci samé (odstavec 2)).

V jaké výši?

Výpočet soudních poplatků za řízení v prvním stupni závisí na hodnotě předmětu žaloby (sporná částka = výše uplatňovaného nároku) a na počtu stran. Pro ilustraci viz níže úplnou tabulku sazeb podle sazební položky 1 zákona o soudních poplatcích (ke dni 1. května 2021; aktuální znění zákona o soudních poplatcích naleznete zde):

Sazební položka 1

Hodnota předmětu žaloby

Poplatek k úhradě

nepřesahuje

150 EUR

25 EUR

více než

150 EUR, ale nepřesahuje

300 EUR

48 EUR

více než

300 EUR, ale nepřesahuje

700 EUR

68 EUR

více než

700 EUR, ale nepřesahuje

2 000 EUR

114 EUR

více než

2 000 EUR, ale nepřesahuje

3 500 EUR

182 EUR

více než

3 500 EUR, ale nepřesahuje

7 000 EUR

335 EUR

více než

7 000 EUR, ale nepřesahuje

35 000 EUR

792 EUR

více než

35 000 EUR, ale nepřesahuje

70 000 EUR

1 556 EUR

více než

70 000 EUR, ale nepřesahuje

140 000 EUR

3 112 EUR

více než

140 000 EUR, ale nepřesahuje

210 000 EUR

4 670 EUR

více než

210 000 EUR, ale nepřesahuje

280 000 EUR

6 227 EUR

více než

280 000 EUR, ale nepřesahuje

350 000 EUR

7 783 EUR

více než

350 000 EUR

1,2 % sporné částky plus 4 203 EUR

Pokud se řízení účastní více než dvě strany, lze podle § 19a zákona o soudních poplatcích přidat přirážku z důvodu vyššího počtu stran, jejíž výše se pohybuje mezi 10 % a 50 %.

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

V případě opožděné úhrady je podle § 31 zákona o soudních poplatcích stanovena pokuta v pevné výši, která v současné době činí 23 EUR (ke dni 1. května 2021). Pozdní úhrada soudního poplatku však nemá žádný vliv na průběh občanskoprávního řízení jako takového. Soudní řízení není závislé na úhradě soudních poplatků – je prováděno zcela nezávislým způsobem.

Vymáhání soudních poplatků soudním orgánem se řídí rakouským zákonem o vymáhání soudních poplatků (Gerichtliches Einbringungsgesetz (GEG)). Pokud soudní orgán musí v důsledku nezaplacení podle § 6a zákona o vymáhání soudních poplatků vydat platební příkaz (exekuční titul pro vymáhání soudních poplatků), je třeba zaplatit další poplatek, který v současné době činí 8 EUR (ke dni 1. ledna 2014).

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Způsob platby je upraven v § 4 zákona o soudních poplatcích. V souladu s ním lze poplatky uhradit bankovní kartou s funkcí Bankomat nebo kreditní kartou, platbou nebo převodem na účet příslušného soudu, nebo složením hotovosti u uvedeného soudu. Bankovní údaje soudu jsou k dispozici na internetových stránkách spolkového ministerstva spravedlnosti (http://www.justiz.gv.at/, v záložce Soudy (Gerichte)).

Všechny poplatky lze hradit rovněž inkasem, pokud je soud (nebo rakouský soudní systém obecně) oprávněn inkasovat soudní poplatky z účtu oznámeného stranou, která tyto poplatky dluží, a vkládat je na účet soudu. Za tímto účelem musí návrh (na vydání evropského platebního rozkazu) specifikovat účet, ze kterého mají být tyto poplatky inkasovány, a oprávnění k jejich inkasu, například uvedením odkazu „Gebühreneinzug!“ („Výběr poplatků“) nebo „AEV!“ („nařízení o inkasu“). U omezeného povolení může být v návrhu rovněž uvedena maximální částka, kterou lze inkasovat (§ 5 a § 6 nařízení o inkasu (Abbuchungs- und Einziehungs-Verordnung)).

Při podání návrhu na vydání evropského platebního rozkazu prostřednictvím rakouského systému elektronického soudnictví (Elektronischer Rechtsverkehr (ERV)) musí být poplatky uhrazeny inkasem. V tomto případě nelze stanovit maximální částku, která může být inkasována.

Co dělat po uhrazení poplatků?

Pokud jsou spolkové orgány oprávněny požadovat soudní poplatky při podání návrhu – zde návrhu na vydání evropského platebního rozkazu – a neexistuje povolení k inkasu, musí být k žádosti přiložen doklad o zaplacení poplatků (doklad o převodu; § 4 zákona o soudních poplatcích). Pokud je úhrada provedena bankovní kartou, kreditní kartou, vkladem nebo převodem na účet příslušného soudu nebo inkasem z účtu dané strany, informuje rakouská spolková účetní agentura (Buchhaltungsagentur des Bundes) soudní orgán o zaúčtování plateb provedených na účet soudu až v pozdější fázi. Postup týkající se oznamování soudních poplatků končí okamžikem předložení dokladu o úhradě (v plné výši).

V případě přeplatku lze do pěti let uplatnit nárok na vrácení přeplatku soudních poplatků (§ 6c odst. 1 bod 1 zákona o vymáhání soudních poplatků).

Související odkaz

Zákon o soudních poplatcích

Poslední aktualizace: 17/10/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.