Soudní poplatky související s řízením o evropském platebním rozkazu

Belgie

Obsah zajišťuje
Belgie

Úvod

Jaké poplatky se uplatňují?

Kolik budu muset zaplatit?

Co se stane, nezaplatím-li poplatky včas?

Jakým způsobem mohu provést platbu?

Jaký je další krok po provedení platby?

Úvod

Tuto oblast upravují články 1017–1022 soudního řádu a článek 953 soudního řádu v souvislosti se zaplacením svědečného (taxe des témoins), jakož i zákoník o registračních, hypotéčních a rejstříkových poplatcích (Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe), konkrétně článek 142 a násl. a článek 268 a násl., pokud jde o registrační poplatky.

Jaké poplatky se uplatňují?

Článek 1018 soudního řádu upřesňuje, co náklady tvoří:

1° různé soudní poplatky a rejstříkové a registrační poplatky (les droits divers, de greffe et d'enregistrement). Rejstříkové poplatky (droits de greffe) zahrnují poplatky za zápis a redakční a expediční poplatky (viz článek 268 a násl. zákoníku o registračních, hypotéčních a rejstříkových poplatcích). Poplatek za zápis se pohybuje mezi 30 a 100 EUR v závislosti na soudu. Redakční poplatek činí 35 EUR.

Registrační poplatky se hradí v případě rozhodnutí týkajících se částky převyšující 12 500 EUR hlavní pohledávky (soudní poplatky nezahrnuty) a činí 3 % této částky;

2° výdaje, odměny a platy za soudní úkony (le coût et les émoluments et salaires des actes judiciaires);

3° náklady na expedici rozsudku (le coût de l'expédition du jugement): pohybují se v rozmezí 0,85 až 5,75 EUR za stránku;

4° náklady týkající se všech příkazů k šetření, zejména svědečného a náhrad znalcům (les frais de toutes mesures d'instruction, notamment la taxe des témoins et des experts). Královským výnosem ze dne 27. července 1972 se tento poplatek stanoví na 200 franků na svědka, což dnes odpovídá přibližně částce 5 EUR.  K této částce se přičítá náhrada cestovních nákladů (0,0868 EUR za kilometr).

V případě soudního znaleckého posudku stanoví své náklady a odměnu daný znalec, přičemž způsob výpočtu musí být jasně uveden a v příslušných případech může být tato částka soudcem v rámci stanovení celkových konečných soudních poplatků snížena (např. pokud byly náklady vynaloženy neúčelně);

5° cestovní náklady a náklady na pobyt soudců, soudních úředníků a stran, pokud byla cesta nařízena soudem, a náklady na úkony, pokud byly učiněny výhradně pro účely daného řízení (les frais de déplacement et de séjour des magistrats, des greffiers et des parties, lorsque leur déplacement a été ordonné par le juge, et les frais d'actes, lorsqu'ils ont été faits dans la seule vue du procès);

6° náhrada nákladů řízení (l'indemnité de procédure) (článek 1022 soudního řádu); tato náhrada je paušálním podílením se na odměnách a nákladech advokátů strany, která měla ve věci úspěch, a hradí ji strana, která ve věci úspěch neměla. Výše náhrady se odvíjí od indexu spotřebitelských cen a jakýkoli nárůst nebo pokles o 10 bodů se projeví odpovídajícím zvýšením či snížením výše náhrady o 10 %;

Hodnota nároku

Základní
částka

Minimální
částka

Maximální
částka

Do 250,00 EUR

180,00 EUR

90,00 EUR

360,00 EUR

Od 250,01 EUR do 750,00 EUR

240,00 EUR

150,00 EUR

600,00 EUR

Od 750,01 EUR do 2 500,00 EUR

480,00 EUR

240,00 EUR

1 200,00 EUR

Od 750,01 EUR do 5 000,00 EUR

785,00 EUR

450,00 EUR

1 800,00 EUR

Od 5 000,01 EUR do 10 000,00 EUR

1 080,00 EUR

600,00 EUR

2 400,00 EUR

Od 10 000,01 EUR do 20 000,00 EUR

1 320,00 EUR

750,00 €

3 000,00 EUR

Od 20 000,01 EUR do 40 000,00 EUR

2 400,00 EUR

1 200,00 EUR

4 800,00 EUR

Od 40 000,01 EUR do 60 000,00 EUR

3 000,00 EUR

1 200,00 EUR

6 000,00 EUR

Od 60 000,01 EUR do 100 000,00 EUR

3 600,00 EUR

1 200,00 EUR

7 200,00 EUR

Od 100 000,01 EUR do 250 000,00 EUR

6 00,00 EUR

1 200,00 EUR

12 000,00 EUR

Od 250 000,01 EUR do 500 000,00 EUR

8 400,00 EUR

1 200,00 EUR

16 800,00 EUR

Od 500 000,01 EUR do 1 000 000,00 EUR

12 000,00 EUR

1 200,00 EUR

24 000,00 EUR

Od 1 000 000,01 EUR

18 000,00 EUR

1 200,00 EUR

36 000,00 EUR

Nároky, které jsou penězi neocenitelné

1 440,00 EUR

90,00 EUR

12 000,00 EUR

Pracovní soud (tribunal du travail) (režim výjimky)

Hodnota nároku

Základní
částka

Minimální
částka

Maximální
částka

Do 250,00 EUR

43,75 EUR

31,75 EUR

55,75 EUR

Do 620,00 EUR

87,43 EUR

69,43 EUR

105,43 EUR

Do 2 500,00 EUR

131,18 EUR

107,18 EUR

155,18 EUR

Od 2 500,01 EUR

262,37 EUR

226,37 EUR

298,37 EUR

Nároky, které jsou penězi neocenitelné

131,18 EUR

107,18 EUR

155,18 EUR

7° odměny a náklady mediátora jmenovaného v souladu s článkem 1734 soudního řádu (les honoraires, les émoluments et les frais du médiateur désigné conformément à l'article 1734 du Code judiciaire).

Kolik budu muset zaplatit?

S ohledem na výše uvedené závisí částka, jež má být uhrazena, zcela na okolnostech konkrétního případu, například na skutečnosti, zda jste stranou, která měla ve věci úspěch, zda byli pověřeni znalci a předvoláni svědci, zda museli soudci cestovat do zahraničí, byla zapotřebí účast mediátora atd.

Co se stane, nezaplatím-li poplatky včas?

Rejstříkové poplatky musí být uhrazeny předem, aby mohlo dojít k zápisu věci.

Znalci jako podmínku pro výkon svého úkolu vždy vyžadují zaplacení zálohy.

Požadujete-li vyslechnutí svědka, je třeba předem složit příslušnou částku k rukám soudního úředníka. Pokud příslušnou úhradu neprovedete, má se za to, že jste od vyslechnutí svědka upustili.

Jakým způsobem mohu provést platbu?

Platbu lze provést pomocí formuláře platebního nebo převodního příkazu, elektronickým převodem, hotově nebo šekem vystaveným na název soudní kanceláře (poslední uvedená možnost je vyhrazena advokátům a soudním vykonavatelům).

Jaký je další krok po provedení platby?

Veškeré doklady o provedení platby musí být pečlivě uschovány, aby je bylo možné na požádání okamžitě předložit.

Poslední aktualizace: 31/03/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.