Soudní poplatky související s řízením o evropském platebním rozkazu

Bulharsko

Obsah zajišťuje
Bulharsko

Úvod

Které poplatky je třeba uhradit?

V jaké výši?

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Co dělat po uhrazení poplatků?

Úvod

Ustanovení o úhradě soudních poplatků a nákladů v občanskoprávním řízení, včetně řízení o evropském platebním rozkazu, jsou obsažena v občanském soudním řádu a v sazebníku státních poplatků vybíraných soudy podle občanského soudního řádu (GPK).

Občanský soudní řád:

„Osmá kapitola. Poplatky a náklady, oddíl I – Náklady žaloby

Náklady žaloby
Článek 68. Náklady žaloby představuje peněžitá hodnota předmětu věci.

Náklady žaloby
Článek 69. (1) Výše nákladů žaloby činí:
1. v žalobách týkajících se peněžitých nároků: nárokovaná částka;

Určení nákladů žaloby
Článek 70. (1) Náklady žaloby stanoví žalobce. Náklady žaloby může napadnout buď žalovaný, nebo soud, ze svého vlastního podnětu, nejpozději během prvního soudního projednávání věci. V případě rozporu mezi uvedenými a skutečnými náklady určí náklady žaloby soud.
(2) Soudní rozhodnutí o zvýšení nákladů žaloby lze napadnout podáním předběžného opravného prostředku.
(3) Pokud je obtížné stanovit náklady žaloby v okamžiku jejího podání, určí přibližné náklady žaloby soud a v závislosti na nákladech určených soudem při řešení sporu bude naúčtován dodatečný poplatek nebo vrácen přeplatek.

Oddíl II. Státní poplatky a náklady

Odpovědnost za poplatky a náklady
Článek 71. (1) Za řešení věci se účtují státní poplatky z nákladů žaloby a náklady řízení. Pokud nelze hodnotu žaloby stanovit, výši státních poplatků určí soud.
Státní poplatky
Článek 73. (3) Státní poplatky se vybírají v souladu se sazebníkem přijatým Radou ministrů v okamžiku podání žádosti o ochranu nebo pomoc a při vydání dokladu, za který je poplatek splatný.

Přílohy návrhu
Článek 128. Společně s návrhem se překládají tyto dokumenty:
1. plná moc, pokud návrh předkládá zmocněnec;
2. listinný důkaz o úhradě státních poplatků a nákladů, pokud jsou takové poplatky a náklady splatné;
3. vyhotovení návrhu a jeho příloh podle počtu žalovaných.

Ověření návrhu
Článek 129. (1) Soud ověří, zda návrh splňuje požadavky.
(2) Pokud návrh nesplňuje požadavky stanovené v čl. 127 odst. 1 a v článku 128, je žalobce vyzván, aby neshody odstranil do jednoho týdne, a je informován o možnosti využít právní pomoc, pokud žalobce tuto pomoc potřebuje a má na ni nárok. Pokud není adresa žalobce uvedena nebo je soudu neznámá, doručení se provede vyvěšením oznámení na místě, které je u soudu k tomuto účelu určené, a to po dobu jednoho týdne.
(3) Pokud žalobce neshody neodstraní, návrh a přílohy se vrátí, a pokud je adresa neznámá, návrh zůstane v kanceláři soudu a bude k dispozici žalobci. Proti vrácení návrhu lze podat předběžný opravný prostředek bez nutnosti předkládat kopii pro doručování.“

Sazebník státních poplatků vybíraných soudy podle občanského soudního řádu
“Oddíl I
Poplatky vybírané v soudních řízeních
Článek 1. Za návrh, protinávrh nebo návrh třetí strany s nezávislými právy se vybírá poplatek ve výši 4% nákladů žaloby, nejméně však 50 leva.

13. Za vydání osvědčení se vybírají tyto částky:
2. osvědčení o vydání evropského platebního rozkazu a doložky vykonatelnosti: 40 leva;“

Soudní poplatky se platí výhradně bankovním převodem na účet soudu.

Které poplatky je třeba uhradit?

Státní poplatky se vybírají v okamžiku podání žaloby. Žalobce musí k návrhu přiložit listinný důkaz o úhradě veškerých splatných státních poplatků a nákladů.

V jaké výši?

V případě návrhu na vydání evropského platebního rozkazu nebo doložky vykonatelnosti: 40 leva.
Soudní poplatek za návrh, protinávrh nebo návrh třetí strany s nezávislými právy ve standardním občanskoprávním řízení činí 4 % nákladů žaloby, nejméně však 50 leva. Výše nákladů žaloby v žalobách o peněžité nároky odpovídá nárokované částce. V případě námitky proti návrhu na vydání platebního rozkazu a výslovného souhlasu s přechodem na standardní žalobní řízení musí žalobce na účet soudu uhradit zbývající část poplatku za standardní žalobu.

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Pokud žalobce k návrhu nepřiloží listinný důkaz o úhradě splatných státních poplatků při podání žaloby, považuje se návrh za vadný. V takovýchto případech soud zašle žalobci sdělení s pokynem, aby státní poplatky uhradil do jednoho týdne. Pokud není adresa žalobce uvedena nebo není soudu známa, doručení se provede vyvěšením oznámení na místě, které je u soudu pro tyto účely určeno, a to po dobu jednoho týdne.
Pokud žalobce nezaplatí soudní poplatky do týdne, návrh a přílohy se vrátí, a pokud je adresa neznámá, návrh zůstane v kanceláři soudu a bude k dispozici žalobci. V takovýchto případech se věc zamítne.

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Soudní poplatky se platí výhradně bankovním převodem na účet soudu a doklad o platbě musí být předložen soudci/porotě, kteří věc projednávají, prostřednictvím spisovny soudu. Soudní poplatek nelze uhradit v hotovosti na pokladně soudu. Každý soud má smlouvu s bankou, která danému soudu poskytuje služby. Bankovní účty lze nalézt na oficiálních internetových stránkách soudu.

Co dělat po uhrazení poplatků?

Soudní poplatky se platí výhradně bankovním převodem na účet soudu a doklad o platbě musí být předložen soudci/porotě, kteří věc projednávají, prostřednictvím spisovny soudu.

Poslední aktualizace: 08/05/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.