Upozorňujeme, že výchozí chorvatština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Soudní poplatky související s řízením o evropském platebním rozkazu

Chorvatsko

Obsah zajišťuje
Chorvatsko
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Úvod

Které poplatky je třeba uhradit?

V jaké výši?

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Co dělat po uhrazení poplatků?

Úvod

Soudní poplatky jsou v Chorvatské republice upraveny zákonem o soudních poplatcích (Zakon o sudskim pristojbama) (Narodne novine NN; Úřední věstník Chorvatské republiky č. 118/18) a vyhláškou o sazebníku soudních poplatků stanoveného vládou Chorvatské republiky.

Podle článku 5 zákona o soudních poplatcích se poplatky stanovené sazebníkem soudních poplatků platí bezhotovostně, v hotovosti, kolkovými známkami vydanými Chorvatskou republikou nebo elektronicky.
V případě návrhů podávaných elektronicky, podle zvláštních předpisů prostřednictvím informačního systému, který se používá při soudní činnosti, se poplatek hradí v okamžiku jejich podání. Částka, která má být uhrazena, se rovná poloviční výši poplatku stanoveného sazebníkem.
Pokud jde o rozhodnutí, která jsou soudem doručována elektronicky, podle zvláštních předpisů prostřednictvím informačního systému, který se používá při soudní činnosti, se hradí poloviční výše poplatku stanoveného sazebníkem, pokud je částka uhrazena do tří dnů ode dne elektronického doručení.

Které poplatky je třeba uhradit?

Soudní poplatky se platí ve všech občanských i obchodních soudních řízeních. Podle článku 11 zákona o soudních poplatcích jsou z placení poplatků osvobozeny tyto subjekty:

 1. Chorvatská republika a vládní orgány;
 2. osoby a subjekty vykonávající veřejnou moc v řízeních vyplývajících z výkonu pravomoci;
 3. pracovníci ve sporech a jiných řízeních souvisejících s výkonem práv vyplývajících z pracovního poměru;
 4. úředníci a zaměstnanci ve správních sporech týkajících se výkonu jejich práv vyplývajících z pracovního poměru;
 5. váleční veteráni Chorvatské války za nezávislost se zdravotním postižením na základě odpovídajících dokumentů, které prokazují jejich status, jakož i osoby se zdravotním postižením na základě odpovídajících dokumentů Ústavu pro odbornost, profesionální rehabilitaci a zaměstnávání osob se zdravotním postižením;
 6. manželé, děti a rodiče vojáků zabitých, nezvěstných nebo zadržených v Chorvatské válce za nezávislost, a to na základě příslušných dokumentů, které prokazují jejich status;
 7. manželé, děti a rodiče osob zabitých, nezvěstných nebo zadržených v Chorvatské válce za nezávislost, a to na základě příslušných dokumentů, které prokazují jejich status;
 8. uprchlíci, vysídlené osoby a navrácené osoby, a to na základě příslušných dokumentů, které prokazují jejich status;
 9. příjemci sociálních dávek, kteří pobírají příspěvek na živobytí;
 10. humanitární organizace, organizace zabývající se ochranou rodin osob zabitých, nezvěstných a zadržených při provádění humanitární činnosti a organizace osob se zdravotním postižením;
 11. děti jako účastníci řízení o výživné nebo v řízení o nárocích na základě tohoto práva;
 12. strany zahajující řízení o určení mateřství nebo otcovství a řízení týkající se nákladů vzniklých těhotenstvím a narozením dítěte mimo manželství;
 13. strany žádající o obnovení svéprávnosti;
 14. nezletilí žádající o povolení uzavřít manželství;
 15. účastníci řízení týkajícího se svěření dítěte do péče a za účelem udržování osobního vztahu s dítětem;
 16. strany zahajující řízení týkající se práv vyplývajících z povinného důchodového a základního zdravotního pojištění, práv nezaměstnaných osob podle předpisů o zaměstnanosti a práv v oblasti sociálního zabezpečení;
 17. strany zahajující řízení na ochranu ústavně zaručených lidských práv a svobod proti konečným individuálním aktům;
 18. strany ve sporech o náhradu škody za znečišťování životního prostředí;
 19. odbory a odborové svazy vyšší úrovně v občanskoprávním řízení o soudní souhlas s výměnou a v kolektivních pracovněprávních sporech a zástupci odborů v občanskoprávním řízení při výkonu pravomocí zaměstnanecké rady;
 20. spotřebitelé jako konkursní dlužníci;
 21. jiné osoby a subjekty podle zvláštních předpisů.

Cizí stát je osvobozen od placení poplatků, pokud tak stanoví mezinárodní dohoda, nebo na základě zásady reciprocity.

V případě pochybností ohledně podmínek reciprocity požádá soud o vysvětlení Ministerstvo spravedlnosti.

Osvobození podle bodu 10 se vztahuje na ty humanitární organizace, pro které ministerstvo odpovědné za problematiku sociálního zabezpečení vydá odpovídající rozhodnutí.

Osvobození od úhrady soudních poplatků se nevztahuje na orgány obcí a měst, ledaže by na ně byl v souladu se zvláštním předpisem přenesen výkon veřejné moci.

V rámci řízení o evropském platebním rozkazu se platí tyto poplatky:

 • za návrh na vydání evropského platebního rozkazu – platí žalobce,
 • za rozhodnutí o evropském platebním rozkazu – platí žalobce,
 • za odpor proti evropskému platebnímu rozkazu – platí žalovaný,

přejde-li řízení do soudního sporu

 • za soudní rozhodnutí – platí žalobce,
 • za podání opravného prostředku – platí osoba podávající opravný prostředek,
 • za odpověď na opravný prostředek – platí osoba, která poskytuje odpověď (odpověď není povinná),
 • mimořádný opravný prostředek – přezkum rozhodnutí soudu druhého stupně je povolen, jestliže hodnota předmětu sporu přesahuje částku 200 000 kun,
 • soudní poplatky za přezkum hradí žadatel o přezkum a osoba, která na přezkum poskytla odpověď (odpověď není povinná).

V jaké výši?

I. Soudní poplatky v případě nároku, protinároku, rozsudku a odporu proti platebnímu rozkazu se platí podle hodnoty předmětu sporu (počítá se pouze hodnota hlavního nároku bez úroků a nákladů), a to následujícím způsobem:

nad částku

do (částky v kunách)

částka v kunách

0,00

3 000,00

100,00

3 001,00

6 000,00

200,00

6 001,00

9 000,00

300,00

9 001,00

12 000,00

400,00

12 001,00

15 000,00

500,00

Je-li hodnota předmětu sporu vyšší než 15 000 kun, činí odpovídající poplatek 500 kun plus 1 % z rozdílu nad 15 000 kun, nejvýše však 5 000 kun.

II. Za návrh na vydání evropského platebního rozkazu, rozhodnutí o evropském platebním rozkazu, odpověď na opravný prostředek a přezkum se platí poloviční částka poplatku uvedeného v bodě I.

III. Za podání opravného prostředku proti rozhodnutí nebo přezkum se platí dvojnásobná výše soudních poplatků uvedených v bodě I.

IV. Pokud je v průběhu soudního řízení dosaženo soudního smíru, soudní poplatek se neplatí.

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Pokud strana neuhradí poplatek ve stanové lhůtě nebo o neuhrazení neprodleně neinformuje soud, soud ve lhůtě dalších patnácti dnů připojí k rozhodnutí o poplatku nebo rozhodnutí o odporu doložku vykonatelnosti a předloží je finanční agentuře k nucené úhradě z prostředků dané strany v souladu s ustanoveními právních předpisů upravujících výkon soudních rozhodnutí o peněžních aktivech.

Podle článku 28 zákona o soudních poplatcích musí soud stranu soudního řízení nejprve upozornit na povinnost uhradit poplatek, a pokud tato strana po upozornění svou povinnost neprodleně nesplní, musí soud danou stranu upozornit na povinnost uhradit poplatek ve lhůtě tří dnů. Pokud strana na základě upozornění nejedná nebo se nezúčastnila soudního řízení, za které je poplatek splatný, a poplatek neuhradí, vydá soud rozhodnutí o poplatku, k němuž se připočte dodatečný poplatek ve výši 100 kun.

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Soudní poplatky se hradí bezhotovostně, v hotovosti, kolkovými známkami vydanými Chorvatskou republikou nebo elektronicky.

Soudní poplatek lze rovněž uhradit na účtárně soudu, přičemž v tomto případě je soud povinen tyto peníze uhradit do rozpočtových příjmů ze soudních poplatků do pěti dnů ode dne inkasa.

Poplatky lze hradit kolkovými známkami, pokud výše poplatku nepřesahuje 100 kun.

Informace o způsobu úhrady poplatku jsou dostupné na webové stránce elektronické nástěnky, webových stránkách soudu a v soudních kancelářích.

Soudní poplatky lze uhradit prostřednictvím jakékoli banky nebo pošty do státního rozpočtu Chorvatské republiky.

Při hrazení soudních poplatků ze zahraničí musí být uvedeny tyto informace:

SWIFT: NBHRHR2X

IBAN: HR1210010051863000160

Číslo účtu (CC):1001005-1863000160

Konstantní symbol: HR64

Variabilní symbol: 5045-20735-OIB (nebo jiné identifikační číslo plátce)

Příjemce: Ministerstvo financí Chorvatské republiky, jménem Obchodního soudu v Záhřebu

V popisu platby je zapotřebí uvést, že se jedná o poplatky za věc ________ (číslo soudního spisu a popis platby, např. soudní poplatek za návrh na vydání evropského platebního rozkazu).

Co dělat po uhrazení poplatků?

Po zaplacení je třeba soudu zaslat doklad o zaplacení poplatku, a to na adresu soudu, který vede soudní řízení, za něž se poplatek hradí, s uvedením čísla projednávané věci (je-li již známo). Pokud se teprve podává návrh na vydání evropského platebního rozkazu, pak je třeba k samotné žádosti přiložit potvrzení banky o provedení platby.

Strany předkládají soudu dokumenty obvykle poštou (doporučeně nebo jako obyčejnou zásilku) nebo elektronicky v podobě podle zvláštních předpisů prostřednictvím informačního systému, který se používá při soudní činnosti.

Poslední aktualizace: 21/02/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.