Soudní poplatky související s řízením o evropském platebním rozkazu

Česko

Obsah zajišťuje
Česko

Úvod

Které poplatky je třeba uhradit?

V jaké výši?

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Co dělat po uhrazení poplatků?

Úvod

Soudní poplatky upravuje zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích. V příloze zákona je sazebník poplatků. Poplatky jsou příjmem státního rozpočtu.

Poplatky se platí na účet zřízený u České národní banky pro příslušný soud. Poplatky, které nejsou vyšší než 5 000 Kč, lze také platit kolkovými známkami.

Které poplatky je třeba uhradit?

V řízení o evropském platebním rozkazu je třeba uhradit soudní poplatky dle obecné úpravy. Uplatní se zde stejná pravidla jako pro jiná občanská soudní řízení.

V jaké výši?

Sazby poplatků za řízení jsou stanoveny pevnou částkou nebo procentem u poplatku, jehož základ je vyjádřen peněžní částkou. Procentní poplatek se vypočte jako součin základu poplatku a sazby poplatku. Jednotlivé sazby jsou stanoveny v sazebníku, který je přílohou zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích.

Z hlediska řízení o evropském platebním rozkazu je relevantní základní pravidlo založené na kritériu peněžitého plnění.Za návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem je peněžité plnění, je poplatek stanoven následovně:

  • Do částky 20 000 Kč činí poplatek pevnou částku 1000 Kč.
  • V částce, která je vyšší než 20 000 Kč a nepřesahuje 40 000 000 Kč, činí poplatek 5 % z této částky.
  • V částce, která je vyšší než 40 000 000 Kč, činí poplatek 2 000 000 Kč a 1 % z částky přesahující 40 000 000 Kč; částka nad 250 000 000 Kč se nezapočítává.

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Poplatková povinnost vzniká podáním žaloby a v řízení o opravných prostředcích pak podáním opravného prostředku, dále pak uložení poplatkové povinnosti soudem či jinou institucí. Poplatek je splatný vznikem poplatkové povinnosti.

Nebyl-li poplatek zaplacen hned při podání žaloby či opravného prostředku, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví (s výjimkou některých specifických situací stanovených v zákoně). K zaplacení poplatku po marném uplynutí lhůty se nepřihlíží.

Nabude-li usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení poplatku právní moci, zaniká poplatková povinnost.

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Poplatky se hradí bankovním převodem na účet příslušného soudu. Bankovní spojení lze nalézt na internetových stránkách jednotlivých soudů, které jsou dostupné z internetového portálu https://www.justice.cz/. Poplatky do výše 5 000 Kč lze také platit kolkovými známkami.

Ve věcech poplatků za řízení rozhoduje soud, který je věcně a místně příslušný k projednání a rozhodnutí věci v prvním stupni. Ve věcech poplatků za řízení před odvolacím soudem a dovolacím soudem rozhoduje soud, který rozhodl o věci v prvním stupni, není-li dále stanoveno jinak.

Vznikne-li poplatníku povinnost zaplatit poplatek v souvislosti s odvolacím nebo dovolacím rozhodnutím o věci samé nebo v souvislosti s odvolacím nebo dovolacím rozhodnutím, jímž se řízení končí, rozhoduje ve věcech soudních poplatků soud prvního stupně, nerozhodl-li o nich odvolací nebo dovolací soud.

Co dělat po uhrazení poplatků?

Zasláním peněz na bankovní účet příslušného soudu nebo dodáním kolkových známek příslušnému soudu jsou povinnosti poplatníka, pokud jde o zaplacení soudních poplatků, splněny. Žádné další doklady předkládat soudu není povinen.

Poslední aktualizace: 16/09/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.