V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2024.

Soudní poplatky související s řízením o evropském platebním rozkazu

Anglie a Wales

Obsah zajišťuje
Anglie a Wales

Úvod

Které poplatky je třeba uhradit?

V jaké výši?

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Jak soudní poplatky uhradit?

Co udělat po uhrazení poplatků?

Úvod

Řízení o evropském platebním rozkazu je zjednodušené řízení pro získání rozhodnutí o nesporných nárocích v přeshraničních občanských a obchodních věcech. Přeshraniční spor je spor, kdy alespoň jedna ze stran má bydliště nebo místo obvyklého pobytu v jiném členském státě, než ve kterém je řízení zahájeno.

Které poplatky je třeba uhradit?

Podání návrhu na vydání evropského platebního rozkazu je podmíněno úhradou soudních poplatků. Chcete-li platit debetní nebo kreditní kartou, měly by být příslušné údaje o kartě uvedeny v dodatku k návrhu na vydání evropského platebního rozkazu na formuláři A.

Pokud by bylo třeba nárok vymáhat, budou vyžadovány další soudní poplatky. Podrobnější informace o dostupných postupech najdete na stránce týkající se vymáhání soudních rozhodnutí v Anglii a Walesu.

V jaké výši?

Informace o soudních poplatcích v Anglii a Walesu lze nalézt v letáku EX50 – Soudní poplatky v občanskoprávních a rodinných věcech.

Výše poplatku se odvíjí od hodnoty nároku.

Pro orientaci jsou v níže uvedené tabulce uvedeny poplatky platné k 17. listopadu 2016. Výše soudních poplatků se může měnit, je proto třeba vždy ověřit u soudu či právního zástupce, zda je daná částka stále aktuální. Uvedené poplatky jsou v librách šterlinků (GBP). K výpočtu odpovídající částky v eurech (EUR) musí být použit přepočítací koeficient platný v den podání návrhu.

1.1 Poplatky splatné při zahájení řízení (včetně řízení uskutečněných po udělení povolení k vydání) za účelem vymáhání peněžní částky v závislosti na výši nároku:

Splatný poplatek (GBP)

a) nárok v hodnotě do 300 GBP

35 GBP

b) nárok vyšší než 300 GBP, avšak nepřesahující 500 GBP

50 GBP

c) nárok vyšší než 500 GBP, avšak nepřesahující 1 000 GBP

70 GBP

d) nárok vyšší než 1 000 GBP, avšak nepřesahující 1 500 GBP

80 GBP

e) nárok vyšší než 1 500 GBP, avšak nepřesahující 3 000 GBP

115 GBP

f) nárok vyšší než 3 000 GBP, avšak nepřesahující 5 000 GBP

205 GBP

g) nárok vyšší než 5 000 GBP, avšak nepřesahující 10 000 GBP

455 GBP

f) nárok vyšší než 10 000 GBP, avšak nepřesahující 200 000 GBP

5 % hodnoty nároku

i) nárok vyšší než 200 000 GBP

10 000 GBP

Chcete-li nárok vymáhat, platí se další poplatek.

Při podání návrhu musíte zaplatit soudní poplatek a dále zaplatit další soudní poplatky v různých fázích soudního řízení. Můžete mít nárok na osvobození od poplatku (záleží na Vaší osobní situaci), což znamená, že nebudete muset platit soudní poplatek, či pouze určitou část. Je nutné však zažádat samostatně o osvobození od každého jednotlivého poplatku, který je splatný během soudního řízení. Pokud si tedy například zažádáte o osvobození od poplatku při prvním podání, budete osvobozeni pouze od prvního, úvodního poplatku. Důvodem je to, že Vaše osobní situace se může během řízení změnit a vy již nadále nebudete mít nárok na osvobození od poplatku. Nebo v opačném případě může dojít k tomu, že během soudního řízení získáte nárok na osvobození od poplatku.

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Pokud žalobce neuvede příslušné údaje o kreditní kartě správně nebo pokud se platba z nějakého důvodu neprovede, zašle příslušný soud žalobci formulář B „Žádost žalobci, aby doplnil nebo opravil návrh na vydání evropského platebního rozkazu“ s žádostí o doplnění údajů o platné platební kartě, aby bylo možné provést úhradu soudních poplatků. Dokud soud neobdrží správnou platbu, nepodnikne žádné další kroky.

Jak soudní poplatky uhradit?

Úhrada soudních poplatků se provádí na základě poskytnutí správných platebních údajů soudu. Údaje by měly být poskytnuty prostřednictvím formuláře A „Návrh na vydání evropského platebního rozkazu“.

Platba se obvykle provádí debetní nebo kreditní kartou. Je možné, že soud, na který se s návrhem obracíte, nemusí umožňovat všechny způsoby úhrady uvedené ve formuláři A. Žalobce by se měl obrátit na soud a ověřit, jaký způsob platby lze použít.

Rovněž je možné zaplatit kreditní kartou prostřednictvím telefonu. Řada soudů má zařízení pro tento způsob přijímání plateb kartou k dispozici, ale je třeba předem ověřit, zda lze u daného soudu platbu takto provést.

Elektronickou platbu lze provést pouze v případě osob, které mají adresu ve Spojeném království.

Co udělat po uhrazení poplatků?

Je-li návrh správně podán, vydá soud vůči žalovanému evropský platební rozkaz (formulář E). Současně je žalobci zasláno oznámení o vydání rozkazu a doklad o přijetí platební transakce.

Tento doklad má obvykle rozměry 8 x 12 cm. V jeho horní části je uveden název soudu a jeho poštovní adresa, v dolní části je uvedena uhrazená část a datum její úhrady.

Víc informací naleznete v části věnované vymáhání přeshraničních nároků v Evropské unii.

Poslední aktualizace: 04/05/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.