Soudní poplatky související s řízením o evropském platebním rozkazu

Estonsko

Obsah zajišťuje
Estonsko

Úvod

Pokud podáváte návrh na vydání evropského platebního rozkazu k soudu v Estonsku, bude třeba zaplatit stejný státní poplatek jako v případě podání vnitrostátního návrhu. Státní poplatky a další náklady řízení jsou upraveny občanským soudním řádem a zákonem o státních poplatcích.

Které poplatky je třeba uhradit?

Při podání návrhu je nezbytné uhradit státní poplatek za účelem pokrytí nákladů řízení. Kromě toho je možné, že ponesete náklady na doručení procesních písemností během řízení (náklady v rozmezí 40–70 EUR za využití služby soudního úředníka, pokud jsou písemnosti doručovány v Estonsku, nebo náklady na překlady, pokud jsou písemnosti doručovány do zahraničí). Žádné další náklady se neuplatní.

V jaké výši?

Pokud podáváte návrh na vydání evropského platebního rozkazu k soudu v Estonsku, bude třeba zaplatit stejný státní poplatek jako v případě podání vnitrostátního návrhu, tj. 3 % z celkové výše nároku (výše peněžitého nároku, tj. součet výše jistiny a vedlejších nároků), ne však méně než 45 EUR.

Při přechodu ze zrychleného řízení o platebním rozkazu na normální řízení zahájené žalobou bude třeba uhradit dodatečný státní poplatek, jehož výše se rovná částce nepokryté státním poplatkem, který již byl uhrazen při podání návrhu na zrychlené řízení o platebním rozkazu. Výše státního poplatku, který bude třeba uhradit za podání žaloby, závisí na výši peněžitého nároku, kterého se domáháte. Například bude třeba zaplatit státní poplatek ve výši 75 EUR za nárok ve výši 350 EUR, kterého se domáháte žalobou, poplatek ve výši 100 EUR za nárok ve výši 351–500 EUR a poplatek ve výši 125 EUR za nárok ve výši 501–750 EUR atd. (sazby jsou platné s účinností od 14. května 2019).

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Státní poplatek je třeba uhradit před podáním návrhu. Pokud jste státní poplatek neuhradili, soud stanoví lhůtu, v rámci které budete moci poplatek uhradit. Pokud poplatek neuhradíte ani v této lhůtě, soud váš návrh odmítne.

Pokud podáte návrh na změnu zrychleného řízení o platebním rozkazu na řízení zahájené žalobou, žaloba nebude přijata, dokud neuhradíte dodatečný státní poplatek za žalobu.

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Státní poplatky lze uhradit pouze bankovním převodem. Platební karty nejsou přijímány. U všech plateb určených soudům je příjemcem ministerstvo financí.

U platebních příkazů určených státnímu orgánu nebo nadaci zřízené státem musí být jako příjemce platby uvedeno ministerstvo financí a musí být rovněž uvedeno číslo běžného účtu.

Každý orgán má své referenční číslo, na základě kterého státní pokladna, která je odborem na ministerstvu financí (Treasury), převede přijatou částku na účet příslušného orgánu prostřednictvím elektronického systému ministerstva financí (e-State Treasury).

Více informací o účtech, na které mají být uhrazeny státní poplatky, a referenčních číslech příslušných soudů najdete na internetových stránkách estonských soudů.

Co dělat po uhrazení poplatků?

Soudu je třeba předložit informaci potvrzující úhradu státního poplatku, aby soud mohl přijetí státního poplatku ověřit. Informace musí obsahovat: jméno osoby, která státní poplatek hradí, bankovní údaje a podrobnosti o účtu, na který byl státní poplatek uhrazen, výše uhrazené částky a datum platby. Soud může přijetí platby ověřit elektronicky, tj. není nutné předkládat příkaz k úhradě potvrzující uhrazení státního poplatku. Soud si ho však v případě potřeby může vyžádat.

Poslední aktualizace: 05/10/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.