Soudní poplatky související s řízením o evropském platebním rozkazu

Řecko

Obsah zajišťuje
Řecko

Úvod

Jestliže žalobce (jednotlivec nebo jeho zplnomocněný právní zástupce) podává u soudu návrh na vydání evropského platebního rozkazu (formulář A, nařízení ES č. 1896/2006), uhradí odpovídající soudní poplatky stanovené vnitrostátními právními předpisy. Je-li návrh podán žalobcem osobně bez zastoupení zplnomocněným právním zástupcem, je žalobce osvobozen od předběžné úhrady odměny za právní zastoupení (viz 26. bod odůvodnění uvedeného nařízení). Je-li návrh přijat a je-li vydán evropský platební rozkaz (formulář E nařízení) a není proti němu následně podán odpor, je návrh prohlášen za vykonatelný (formulář G), žalobce obdrží stejnopis rozhodnutí a uhradí případný poplatek za stejnopis podle druhu návrhu (viz zákon o kolkovném).

Které poplatky je třeba uhradit?

Při podání formuláře A se platí kolkovné (kolek se nalepí na návrh, viz zákon o kolkovném) a poplatek za soudní kolkovou známku (zakoupením soudního kolku nebo předložením potvrzení o úhradě typu B od daňového úřadu, jedná-li se o elektronickou verzi, které se připojí ke spisu, viz zákon č. ΓΠΟΗ/1912 ve znění čl. 63Ι odst. ΙΓ.1 zákona č. 4093/2012: ve výši 0,8 % požadované částky včetně nároků vůči třetím stranám, pokud je požadovaná částka vyšší než dvě stě eur. Kromě toho se vnitrostátním orgánům vyplácejí částky, jejichž výše se odvozuje od výše nárokované částky.)

V jaké výši?

Výše soudních poplatků se vypočítá na základě částky požadované platebním rozkazem v souladu s výše uvedenými právními předpisy.

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Soud nevydá evropský platební rozkaz nebo stejnopis rozhodnutí o vykonatelnosti evropského platebního rozkazu.

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Pouze osobně u soudu, kterému je podán formulář A nebo u kterého je podán návrh na vydání stejnopisu rozhodnutí o vykonatelnosti na základě formuláře G. V současnosti se nepředpokládá možnost elektronické platby soudních poplatků.

Co dělat po uhrazení poplatků?

Žalobce podá návrh u příslušného soudu.

Poslední aktualizace: 12/03/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.