Soudní poplatky související s řízením o evropském platebním rozkazu

Maďarsko

Obsah zajišťuje
Maďarsko

Úvod

Které poplatky je třeba uhradit?

V jaké výši?

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Co dělat po uhrazení poplatků?

Úvod

V řízeních o evropském platebním rozkazu zahájených v Maďarsku musí být uhrazen poplatek za notářské řízení, aby mohl být vymáhán nesporný finanční nárok podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 ze dne 12. prosince 2006, kterým se zavádí řízení o evropském platebním rozkazu, jehož výše je dána zákonem L z roku 2009 o řízení o platebním rozkazu a vyhláškou ministra spravedlnosti č. 14/1991 ze dne 26. listopadu 1991 o notářských poplatcích. Podle těchto pravidel musí být při zahájení řízení uhrazen notářský poplatek ve výši 3 % hodnoty nároku. Žalobce se může rozhodnout provést platbu v hotovosti nebo kreditní/debetní kartou v notářské kanceláři nebo převodem na bankovní účet notáře nebo poštovní poukázkou.

Které poplatky je třeba uhradit?

Notářský poplatek musí být uhrazen při zahájení řízení.

V jaké výši?

Výše notářského poplatku činí 3 % částky finančního nároku bez příslušenství (úroků, nákladů); v případě několika nároků činí notářský poplatek 3 % částky nároků, avšak nejméně 5 000 forintů a nejvýše 300 000 forintů. Pokud je do řízení zapojeno více než pět osob, minimální poplatek činí 1 000 forintů vynásobeno počtem stran řízení. Pokud je finanční nárok uveden v jiné měně než ve forintech, musí být poplatek uhrazen z ekvivalentní částky nároku ve forintech – vypočtené na základě oficiálního směnného kurzu centrální banky pro den, kdy je návrh podán.

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Pokud žalobce neuhradí notářský poplatek při zahájení řízení, konající notář požádá žalobce, aby notářský poplatek uhradil. Pokud žalobce požadavek v dané lhůtě nesplní, notář návrh odmítne.

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Pro úhradu notářského poplatku si žalobce může zvolit kterýkoli z níže uvedených způsobů:

  1. Může platbu provést v hotovosti konajícímu notáři.
  2. Může platbu provést poštovní poukázkou poskytnutou notářem na platební účet konajícího notáře na kterémkoli poštovním úřadě.
  3. Může provést úhradu převodem na bankovní účet notáře.
  4. Pokud jsou v kanceláři konajícího notáře k dispozici odpovídající zařízení, může úhradu provést kreditní/debetní kartou.

Co dělat po uhrazení poplatků?

Pokud je notářský poplatek uhrazen v hotovosti nebo kreditní/debetní kartou v notářské kanceláři, nemusí žalobce poskytnout důkaz o platbě.

Pokud žalobce uhradí notářský poplatek poštovní poukázkou, musí být k návrhu na vydání evropského platebního rozkazu připojena stvrzenka dokládající platbu.

Pokud žalobce uhradí notářský poplatek převodem na bankovní účet notáře, musí k návrhu na vydání evropského platebního rozkazu připojit denní výpis z bankovního účtu nebo jeho kopii prokazující, že částka byla z účtu odečtena.

Poslední aktualizace: 07/02/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.