Soudní poplatky související s řízením o evropském platebním rozkazu

Itálie

Obsah zajišťuje
Itálie

Úvod

Které poplatky je třeba uhradit?

V jaké výši?

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Co dělat po uhrazení poplatků?

Úvod

Pravidla týkající se nákladů řízení jsou upravena v konsolidovaném zákoně o nákladech řízení (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), který se nachází v prezidentském nařízení č. 115 ze dne 30. května 2002 (Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115).

Které poplatky je třeba uhradit?

V občanskoprávním řízení každá strana hradí náklady na své písemnosti a na písemnosti, které jsou potřeba pro účely podání žaloby, pokud je strana musí ze zákona nebo z rozhodnutí soudu uhradit (článek 8 konsolidovaného zákona o nákladech řízení, prezidentské nařízení č. 115/2002).

Poplatky v občanskoprávním řízení jsou následující:

  • standardní poplatek za podání žaloby
  • poplatek za služby
  • poplatky za kopie

V jaké výši?

Výše částek, které je třeba uhradit, jsou stanoveny v článku 13 a článku 30 prezidentského nařízení č. 115/2002, pokud jde o standardní poplatek a zálohovou platbu na pokrytí nákladů na služby na žádost soudu.

Poplatky za kopie jsou upraveny v článku 267 prezidentského nařízení č. 115/2002 a jejich výčet je uveden v tabulkách 6, 7 a 8, které jsou přílohou k uvedenému nařízení.

Podle článku 46 zákona č. 374/1991, kterým je zřízen Úřad smírčích soudců (Legge 21 novembre 1991, n. 374 Istituzione del giudice di pace) [v Itálii mají smírčí soudci právní kvalifikaci], je třeba za písemnosti a rozsudky s nároky ve výši do 1 033 EUR uhradit pouze standardní poplatek.

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

V případě, že poplatek nebude uhrazen, soud nebo inkasní společnost (dohoda uzavřená se společností Equitalia Giustizia SpA) doručí výzvu k zaplacení s pokyny, jak standardní poplatek uhradit (článek 248 prezidentského nařízení č. 115/2002).

V případě, že nebudou zaplaceny poplatky za kopie a částka uvedená v článku 30 prezidentského nařízení č. 115/2002, soud může odmítnout přijetí písemnosti (článek 285 prezidentského nařízení č. 115/2002).

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Pokud je platba hrazena v Itálii prostřednictvím poštovního účtu, je třeba použít formulář F23 nebo kolky zakoupené v autorizovaných trafikách nebo u autorizovaných maloobchodníků.

Platby ze zahraničí hrazené bankovním převodem je třeba provést na následující účet:

BIC: BITAITRRENT

IBAN: IT 04 O 01000 03245 350008332100

Co dělat po uhrazení poplatků?

Po uhrazení je třeba soudu předložit příslušný doklad o zaplacení.

Poslední aktualizace: 18/01/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.