Soudní poplatky související s řízením o evropském platebním rozkazu

Lotyšsko

Obsah zajišťuje
Lotyšsko

Úvod

Které poplatky je třeba uhradit?

V jaké výši?

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Co dělat po uhrazení poplatků?

Úvod

Podle čl. 33 odst. 2 občanského soudního řádu (Civilprocesa likums) soudní výdaje (tiesas izdevumi) zahrnují:

  • státní poplatek (valsts nodeva),
  • administrativní poplatek (kancelejas nodeva) a
  • výdaje nezbytně vzniklé pro účely posouzení věci.

Státní poplatek musí být uhrazen za každý žalobní návrh podaný k soudu – původní návrh, protinávrh, návrh předkládaný třetí stranou se samostatným nárokem ve vztahu k předmětu sporu v již zahájených řízeních, návrh ve zvláštní formě řízení nebo jiný návrh uvedený v článku 34 občanského soudního řáduČlánek 43 občanského soudního řádu uvádí výčet osob, které jsou osvobozeny od hrazení soudních výdajů (včetně státních poplatků).

Soud nařídí straně, která spor prohraje, aby úspěšné straně nahradila veškeré soudní výdaje. Pokud je žalobní návrh uspokojen částečně, soud nařídí, aby byly soudní výdaje žalobci nahrazeny poměrně k uspokojené části nároků a žalovanému poměrně k zamítnuté části nároků. Nelze nahradit státní poplatek za dodatečnou stížnost (blakus sudzība) ve vztahu k soudnímu rozhodnutí nebo za obnovu soudního řízení poté, co byl vydán kontumační rozsudek.

Pokud žalobce vezme žalobu zpět, musí nahradit soudní výdaje, které vznikly žalovanému. V tomto případě nebude žalovaný muset nahradit soudní výdaje zaplacené žalobcem. Pokud však žalobce vezme své nároky zpět na základě toho, že žalovaný dobrovolně tyto nároky uspokojil poté, co byly předloženy, soud na žádost žalobce nařídí žalovanému, aby nahradil soudní výdaje zaplacené žalobcem.

Pokud soud rozhodne, že žalobu nebude projednávat, na žádost žalovaného nařídí žalobci, aby nahradil soudní výdaje zaplacené žalovaným.

Pokud je žalobce osvobozen od placení soudních výdajů, bude žalovanému nařízeno, aby uhradil soudní výdaje žalobce do státní pokladny poměrně k části nároku, který byl uspokojen.

Které poplatky je třeba uhradit?

Za návrh na vydání evropského platebního rozkazu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006, kterým se zavádí řízení o evropském platebním rozkazu, musí být uhrazen státní poplatek.

Během řízení může být strana rovněž nucena uhradit jiné soudní výdaje, jako je administrativní poplatek (např. za vydání přepisů a druhopisů dokumentů souvisejících s řízením), a výdaje související s posouzením věci (např. výdaje vzniklé při hledání žalovaného na žádost žalobce nebo výdaje za doručení, vydání a překlad předvolání a jiných soudních písemností).

V jaké výši?

Když podáváte návrh na vydání evropského platebního rozkazu, musíte uhradit státní poplatek ve výši 2% dlužné částky; poplatek nesmí překročit 498,01 eur. Výše administrativního poplatku se určí v souladu s článkem 38 občanského soudního řádu. Výše výdajů souvisejících s posouzením věci se může lišit v závislosti na řadě faktorů (např. způsob doručení dokumentů, poštou nebo e-mailem).

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Pokud nejsou k žalobnímu návrhu připojeny dokumenty potvrzující úhradu státních poplatků a jiných soudních výdajů v souladu s postupem a ve výši podle zákona, soud nebude podle článku 133 občanského soudního řádu ve věci žalobního návrhu dále jednat a stanoví žalobci lhůtu pro odstranění nedostatků.

Pokud žalobce ve stanovené lhůtě nedostatky odstraní, žalobní návrh se považuje za podaný v den, kdy byl soudu předložen poprvé.

Pokud žalobce ve stanovené lhůtě nedostatky neodstraní, žalobní návrh se považuje za nepodaný a bude vrácen žalobci.

Vrácení žalobního návrhu žalobci tomuto žalobci nebrání, aby návrh soudu předložil znovu, v souladu s běžným postupem stanoveným zákonem.

Pokud jsou s doručením písemností spojeny soudní výdaje, soud písemnosti nedoručí, dokud nebude uhrazen příslušný poplatek. Pokud však nebudou do státní pokladny dobrovolně uhrazeny výdaje za posouzení věci ještě před samotným posouzením, budou vymáhány v souladu se všeobecnými pravidly pro výkon soudních rozhodnutí.

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Státní poplatek lze uhradit na účet státní poklady ( Valsts kase). Státní poplatek ( článek 34 občanského soudního řádu, s výjimkou odstavce šest) se hradí takto:

Příjemce: Valsts kase

Registrační č. 90000050138

Číslo účtu: LV55TREL1060190911200

Banka příjemce: Valsts kase

Kód BIC: TRELLV22

Účel platby: uveďte údaje identifikující osobu nebo věc: číslo věci (je-li známo); v případě fyzických osob jméno, příjmení a osobní identifikační číslo; v případě právnických osob název a registrační číslo. Pokud se státní poplatek hradí jménem jiné osoby, musí být poskytnuty informace identifikující danou osobu: číslo věci (je-li známo); v případě fyzických osob jméno, příjmení a osobní identifikační číslo; v případě právnických osob název a registrační číslo.

Státní poplatek za předložení exekučního titulu nebo jiného vykonatelného titulu k výkonu lze uhradit na účet státní pokladny. Státní poplatek za předložení exekučního titulu nebo jiného vykonatelného titulu k výkonu (čl. 34 odst. 6 občanského soudního řádu) se hradí takto:

Příjemce: Valsts kase

Registrační č. 90000050138

Číslo účtu: LV71TREL1060190911300

Banka příjemce: Valsts kase

Kód BIC: TRELLV22

Účel platby: uveďte údaje identifikující osobu nebo věc: číslo věci (je-li známo); v případě fyzických osob jméno, příjmení a osobní identifikační číslo; v případě právnických osob název a registrační číslo. Pokud se státní poplatek hradí jménem jiné osoby, musí být poskytnuty informace identifikující danou osobu: číslo věci (je-li známo); v případě fyzických osob jméno, příjmení a osobní identifikační číslo; v případě právnických osob název a registrační číslo.

Administrativní poplatek lze uhradit na účet státní pokladny. Administrativní poplatek (článek 38 občanského soudního řádu) se hradí takto:

Příjemce: Valsts kase

Registrační č. 90000050138

Číslo účtu: LV39TREL1060190911100

Banka příjemce: Valsts kase

Kód BIC: TRELLV22

Účel platby: uveďte údaje identifikující osobu nebo věc: číslo věci (je-li známo); v případě fyzických osob jméno, příjmení a osobní identifikační číslo; v případě právnických osob název a registrační číslo. Pokud se administrativní poplatek hradí jménem jiné osoby, musí být poskytnuty informace identifikující danou osobu: číslo věci (je-li známo); v případě fyzických osob jméno, příjmení a osobní identifikační číslo; v případě právnických osob název a registrační číslo.

Výdaje související s posouzením věci a výdaje související s vymáháním povinností v návaznosti na oznámení lze hradit na účet Soudní správy (Tiesu administrācija). Výdaje související s posouzením věci (článek 39 občanského soudního řádu) a výdaje související s vymáháním povinností v návaznosti na oznámení (článek 4063občanského soudního řádu):

Okresní (městské) soudy a krajské soudy:

Příjemce: Tiesu administrācija

Registrační č. 90001672316

Číslo účtu: LV51TREL2190458019000

Banka příjemce: Valsts kase

Kód BIC: TRELLV22

Účel platby: „21499“ a uveďte údaje identifikující osobu nebo věc: číslo věci (je-li známo); v případě fyzických osob jméno, příjmení a osobní identifikační číslo; v případě právnických osob název a registrační číslo. Pokud se výdaje související s posouzením věci hradí jménem jiné osoby, musí být poskytnuty informace identifikující danou osobu: číslo věci (je-li známo); v případě fyzických osob jméno, příjmení a osobní identifikační číslo; v případě právnických osob název a registrační číslo.

Co dělat po uhrazení poplatků?

Když předkládáte žalobní návrh soudu, musíte připojit dokumenty potvrzující úhradu státních poplatků a jiných soudních výdajů v souladu s postupem a ve výši podle zákona. Musíte rovněž uhradit administrativní poplatek dříve, než bude požadovaná konkrétní služba poskytnuta. Musíte uhradit veškeré výdaje související s posouzením věci před jejím posouzením.

Poslední aktualizace: 04/10/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.